INDEKS TEMATYCZNY » Działalność gospodarcza

 • 17-07-2024
  Składki ZUS od umowy o dzieło
  Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło istnieje natomiast, gdy: umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub  jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. więcej »
 • 15-07-2024
  Członek rodziny jako pełnomocnik spółki: Czy jego wynagrodzenie może być kosztem?
  Wydatki poniesione na wynagrodzenie pełnomocnika, który jest pełnomocnikiem spółki, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak podkreślić, że warunkiem koniecznym uznania tego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest jego związek przyczynowy z uzyskaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 15-07-2024
  Darowizna firmowego środka trwałego na rzecz pełnoletniego dziecka
  Przedsiębiorca zamierza podarować nieruchomość stanowiącą środek trwały firmy (garaż-magazyn) pełnoletniemu dziecku do majątku osobistego. Umowa darowizny będzie miała formę aktu notarialnego. Czy podarowanie ww. magazynu dziecku stanowi przychód podatkowy przedsiębiorstwa i czy powstanie w związku z tym obowiązek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych? więcej »
 • 15-07-2024
  Sprzedaż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
  Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni lub na czas określony - od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego). więcej »
 • 12-07-2024
  Odsetki za opóźnienie od wynagrodzenia za świadczenie usług są przychodem firmy
  Jeżeli naliczone odsetki za opóźnienie od wynagrodzenia za świadczenie przez przedsiębiorcę usług mają związek z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, to uzyskane przychody z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w myśl art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować zgodnie z przyjętą formą opodatkowania dla przychodów z tej działalności. więcej »
 • 11-07-2024
  WSA. Zakaz amortyzacji nie ma zastosowania do mieszkania kupionego na biuro
  Zmiana w fundamentalnej dla przychodów z działalności gospodarczej zasadzie stopniowej amortyzacji powinna być uznana za zaskakującą, której nie sposób było przewidzieć w momencie podejmowania decyzji o nabyciu lokalu mieszkalnego. Kolokwialnie rzecz ujmując zmiana ta oznacza nic innego jak zmianę "reguł gry", gdyż podatnicy, którzy nabyli lokale mieszkalne przed dniem 1 stycznia 2022 r. zostaną w trakcie realizacji takiej długofalowej inwestycji pozbawieni możliwości uwzględniania podstawowego z punktu widzenia rachunku podatkowego kosztu uzyskania przychodu, jakim są odpisy amortyzacyjne - czytamy w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wrocławiu. więcej »
 • 11-07-2024
  Projekt ws. stażu pracy w konsultacjach społecznych
  Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący stażu pracy. Zakłada on, że okresy samozatrudnienia, wykonywania pracy na podstawie umów zleceń czy świadczenia usług będą wliczały się do stażu pracy. W ten sposób Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych dla milionów osób. więcej »
 • 09-07-2024
  Do limitu zwolnienia podmiotowego VAT nie wlicza się usług świadczonych za granicą
  Do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (200 tys. zł), przedsiębiorca nie powinien wliczać kwot z tytułu wykonania usług, które nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Tak uznał Dyrektor KIS w lipcowej interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 08-07-2024
  NSA. Najem zorganizowany i ciągły może być nadal najmem prywatnym
  Decydujący dla tego rozróżnienia pomiędzy najmem rzeczy w ramach zarządu majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą (nazywanym także niekiedy potocznie "prywatnym" lub "osobistym"), a najmem rzeczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest zamiar samego podatnika. To on decyduje o tym czy "powiązać" określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 08-07-2024
  Źródła przychodu. Sprzedaż mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej
  W maju 2018 r. podatnik otrzymał w drodze darowizny czternaście lokali mieszkalnych. Nieruchomości te są wykorzystywane w jego działalności gospodarczej (najem). W styczniu 2021 r. sprzedał jeden z ww. lokali, natomiast w marcu 2024 r. sprzedał kolejny. Obecnie planuje także w 2024 r. lub w 2025 r. sprzedaż jeszcze jednego mieszkania. Czy odpłatne zbycie mieszkań nabytych w drodze darowizny należy uznać za dokonane poza wykonywaniem działalności gospodarczej? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
31.07.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY