INDEKS TEMATYCZNY » Działalność gospodarcza

 • 04-07-2024
  Wydatek na zakup smartwatcha może być kosztem firmy
  Biorąc pod uwagę, że wydatki na nabycie smartwacha nie są ujęte w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, to mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych, o ile istnieje związek tych wydatków z możliwością uzyskania przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Wykazanie tego związku spoczywa na podatniku i nie może następować w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 03-07-2024
  PIT: Bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe dla pracowników oraz zleceniobiorców
  Przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku podatku dochodowym od osób fizycznych kosztów zakupu biletów dla pracowników i zleceniobiorców w wysokości kwot brutto, czyli z naliczonym VAT, jeśli nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia. więcej »
 • 03-07-2024
  Kary dla przedsiębiorców od lipca znowu w górę
  Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny, a ta uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. więcej »
 • 02-07-2024
  Odliczanie VAT z faktur za wynajem miejsca parkingowego
  W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajduje art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy. Najem miejsc parkingowych nie jest związany bowiem z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności. Zatem, w takim przypadku przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe. więcej »
 • 28-06-2024
  Odszkodowanie za błąd doradcy podatkowego bez PIT
  Wypłacone odszkodowanie przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia majątkowego w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez doradcę podatkowego, stanowi przychód z innych źródeł. Przy czym przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż odszkodowanie to nie odnosi się do szkody dotyczącej składników majątku związanych z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą. więcej »
 • 28-06-2024
  Obowiązki płatnika w związku z wypłatą nagród w ramach programu poleceń
  Spółka postanowiła zorganizować program poleceń pracowniczych, którego celem jest wsparcie procesu rekrutacji i usprawnienie poszukiwania osób zainteresowanych podjęciem pracy. Osobą polecającą będzie mogła zostać zarówno osoba będąca jak i niebędąca pracownikiem. Jeżeli spółka zatrudni poleconą osobę i będzie ona pracowała przez min. 3 miesiące, osoba polecająca będzie uprawniona do nagrody. Czy w spółka będzie zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu świadczeń pieniężnych wypłacanych w ramach tego programu? więcej »
 • 27-06-2024
  Od lipca podwyżka składek ZUS dla nowych firm
  Możesz płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, przez pełne 24 miesiące kalendarzowe, jeśli spełnisz łącznie dwa warunki: podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujesz ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz nie wykonujesz działalności na rzecz byłego pracodawcy. Obniżona podstawa nie może być wtedy niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2024 r. wynosi ona 1272,60 zł - od stycznia do czerwca, natomiast od lipca do grudnia będzie już ona wyższa, tj. 1290 zł. więcej »
 • 27-06-2024
  Czy wydatek na zakup konia może być kosztem firmy?
  Przedsiębiorczyni prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników. Planuje zakup konia, z przeznaczeniem na odpoczynek i relaks dla niej oraz jej pracowników. Wszyscy pracownicy będą mogli korzystać z konia nieodpłatnie. Czy zakup konia będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 26-06-2024
  Składka zdrowotna po sprzedaży środka trwałego
  Dochód lub strata z odpłatnego zbycia składnika/składników majątku trwałego w danym miesiącu powinna być uwzględniana przy ustalaniu ogólnej kwoty dochodu za ten miesiąc uzyskiwanego z działalności gospodarczej i przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Innymi słowy strata ze sprzedaży środka trwałego wpływa na zmniejszenie dochodu z działalności gospodarczej (czy to z podstawowej działalności czy z tytułu zbycia innego składnika majątku trwałego). więcej »
 • 26-06-2024
  Możliwość odliczenie wpłat na IKZE przedsiębiorcy od dochodu z pracy
  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zabrania odliczania od dochodu osiągniętego ze stosunku pracy wpłat na IKZE zapłaconych zgodnie z limitem określonym dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Istotnym jest zaś, aby wpłata nie została uprzednio zaliczona do kosztów uzyskania przychodów lub nie została odliczone od dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub nie została odliczona od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY