INDEKS TEMATYCZNY » Działalność gospodarcza

 • 29-05-2024
  Ryczałt: Sprzedaż firmowego lokalu użytkowego niebędącego środkiem trwałym
  Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2001 r. wspólnie z żoną nabył lokal użytkowy do majątku osobistego. Lokal wykorzystywany jest jako sklep od 1 listopada 2002 r. Przedsiębiorca nie wprowadził lokalu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czy od ewentualnej wartości sprzedaży ww. lokalu należny będzie podatek ryczałtowy? więcej »
 • 28-05-2024
  Składki ZUS: Wynagrodzenie z pracy niższe niż płaca minimalna przy własnej firmie
  W przypadku istnienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej i umowy o pracę, osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu, jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, który ma w umowie o pracę zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie co najmniej równej lub wyższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia - posiadane przez takiego pracownika dodatkowe tytuły do ubezpieczeń mają charakter dobrowolny. więcej »
 • 27-05-2024
  Składki ZUS przedsiębiorcy w okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego
  Wprawdzie konstrukcja i zasady przyznawania świadczenia rodzicielskiego odwzorowują podstawowe zasady obowiązujące przy urlopach i zasiłkach macierzyńskich, jednak świadczenia te dla celów ubezpieczenia emerytalnego i rentowych nie mogą być traktowane jako równoważne. W konsekwencji, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko w przypadku, gdy spełniają jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo tymi ubezpieczeniami z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. więcej »
 • 27-05-2024
  Firma w domu:  Media i odsetki od kredytu mogą być kosztem podatkowym
  W sytuacji wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej części nieruchomości (domu mieszkalnego) wydatki związane z jej utrzymaniem i korzystaniem (energia elektryczna, woda, gaz, wywóz odpadów, wywóz szamba, Internet i utrzymanie łącza), proporcjonalnie do zajmowanej na działalność powierzchni tego domu, stanowią koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to także zapłaconych odsetek od kredytu hipotecznego. więcej »
 • 24-05-2024
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii o tzw. urlopie dla przedsiębiorców
  Przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od tego, czy są aktywni czy też korzystają z czasu wolnego. Propozycja "urlopu dla przedsiębiorców" miałaby zmniejszyć to obciążenie poprzez zwolnienie przedsiębiorców z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc, co pozwoliłoby im na oszczędność finansową. Dodatkowo, zapewnienie świadczenia urlopowego w wysokości połowy płacy minimalnej podczas tego miesiąca wolnego byłoby dodatkowym wsparciem finansowym dla przedsiębiorców, pozwalającym im na utrzymanie płynności finansowej podczas odpoczynku. więcej »
 • 21-05-2024
  ZUS: Roczna składka zdrowotna z działalności przy ubezpieczeniu w KRUS
  Jeśli przedsiębiorca, w danym roku, spełniał warunki do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, to do obliczenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie uwzględnia przychodów za ww. okres. więcej »
 • 21-05-2024
  Transakcje między małżonkami prowadzącymi odrębne firmy a koszty podatkowe
  W przypadku, gdy każde z małżonków prowadzi odrębne przedsiębiorstwo i w jego ramach wykonuje usługi na rzecz firmy małżonka, to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi. Każdy z małżonków, jako odrębny przedsiębiorca, będzie wykonywał usługi dla firmy drugiego małżonka i wystawiał faktury za wykonane usługi. więcej »
 • 21-05-2024
  Odpis na ZFŚS w kosztach uzyskania przychodów 
  Przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczania i prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Czy naliczony odpis na ZFŚS za rok 2023, który to odpis został wpłacony przez przedsiębiorcę na rachunek bankowy ZFŚS w dniu 4 stycznia 2024 r., ma prawo zaliczyć w miesiącu styczniu 2024 r. do kosztów uzyskania przychodu? więcej »
 • 21-05-2024
  NSA. Podatek od mieszkań przy firmowym najmie
  Za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie będą mogły być uznane te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane (zajęte) na cele mieszkalne, przez co należy rozumieć trwałe zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu, nawet wówczas, gdy ich oddanie przez podatnika (np. dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową, spółkę komunalną, podmiot działający w formule społecznej agencji najmu albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub innego właściciela będącego przedsiębiorcą) do korzystania osobom trzecim dla realizacji tej funkcji (zajęcie na cele mieszkalne) nastąpiło w ramach gospodarczej działalności podatnika (np. komercyjnego najmu). Istotne jest, by w budynku (lokalu) mieszkalnym realizowany był cel polegający na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. więcej »
 • 15-05-2024
  NSA: Kara za wadliwe przygotowanie wysyłki towaru może być kosztem
  Skoro ustawodawca wymienia wśród kar umownych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów jedynie te z tytułu wad dostarczanego towaru, to należy przyjąć, że kary umowne za wadliwość w zakresie zabezpieczenia, opakowania i dostarczenia towaru mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełniają przesłanki określone w art. 22 ust 1 ustawy o PIT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY