Faktura korygująca - co robić, kiedy nie można uzyskać potwierdzenia

Pytanie: Wystawiliśmy fakturę korygującą, obniżającą podatek do zapłaty (znaczące zmniejszenie ceny sprzedaży). Niestety - kontrahent mimo wielokrotnych prób perswazji nie przesyła potwierdzenia otrzymania tej korekty. Co możemy zrobić w takim przypadku?

Przepisy o podatku VAT nakładają na podatników VAT obowiązek potwierdzania faktury korygującej (poza przypadkami, wskazanymi w ustawie). Jeszcze do niedawna ten obowiązek był bezwzględnie przestrzegany, a tłumaczenia podatników mówiące o braku możliwości nawiązania kontaktu z kontrahentem lub zmuszenia go do podpisania faktury korygującej nie były uwzględniane. Sytuacja jednak stopniowo poprawiała się, a miało to związek z głośnym swego czasu orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ten w wyroku z 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 wskazał na treść art. 1 ust. 2, art. 73, 79, art. 90 ust. 1, art. 183 i 273 dyrektywy 112 uznając, że przepisy te nie sprzeciwiają się wprowadzeniu krajowej regulacji uwarunkowującej korektę zobowiązania w podatku VAT od uzyskania od nabywcy towaru lub usługi potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Zdaniem TSUE Polska mogła co do zasady wprowadzić wymóg uzyskania od nabywcy towaru lub usług potwierdzenia otrzymania przez niego faktury korygującej. Wymóg uzależniający obniżenie podstawy opodatkowania od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy.

Dodatkowo TSUE wyraził pogląd, że wskazane powyżej przepisy dyrektywy nie precyzują warunków ani obowiązków, które mogą nałożyć państwa członkowskie. Państwa członkowskie mają swobodę w doborze formalności, które muszą zostać spełnione przez podatników względem organu podatkowego celem obniżenia podstawy opodatkowania. Zdaniem Trybunału taki wymóg nie jest sprzeczny z zasadami neutralności i proporcjonalności.

Ale co istotne - TSUE podkreślił, że wprowadzony wymóg nie może naruszać podstawowej zasady, według której podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane. Dlatego też, jak podkreślił TSUE, wprowadzone odstępstwo jest dopuszczalne jedynie w granicach tego, co jest bezwzględnie konieczne dla zapobieżenia oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania.

Trybunał zauważył, że jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią, oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Orzeczenie to, późniejsza seria orzeczeń sądowych i pozytywnych dla podatników interpetacji indywidualnych doprowadziły do zmian w ustawie o ptu, w której pojawił się przepis łagodzący bezwzględny wymóg posiadania potwierdzenia korekty. Oto fragment art. 29a ustawy o VAT:

Ustawa o ptu - fragment

Art. 29a

...

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę

faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

15. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

 

Możliwość skorygowania deklaracji w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia faktury korygującej nie jest jak widać automatyczna. Musimy udokumentować, że próbowaliśmy uzyskać potwierdzenie faktury korygującej. Pomocne w udokumentowaniu będzie więc posiadanie kopii korespondencji, potwierdzenie nadania korespondencji w Urzędzie pocztowym, informacja mailowa od kontrahenta, że korekta dotarła itp. Czyli możliwość skorygowania deklaracji istnieje i jest gwarantowana ustawowo - choć termin do obniżenia podstawy opodatkowania uzależniony jest od spełnienia wszystkich warunków, wskazanych w art. 29a ust. 15 pkt 4 w cytowanych wyżej przepisach. 

RG

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...