Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.09.2016

Czy każde otrzymane pieniądze to darowizna? 

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Czy takie świadczenia należy traktować jak darowiznę i zastosować przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn? 

Odpowiedź na tak postawione pytanie była przedmiotem interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 września 2016 r., nr 2461-IBPB-2-1.4515.243.2016.2.HK.

Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły środków pieniężnych, jakie otrzymuje od kilku lat od rodziców, na pokrycie kosztów studiów i utrzymania w czasie nauki. Było to 1200 zł miesięcznie. Student nie miał pewności, czy powinien w jakiś sposób rozliczyć otrzymane pieniądze, w szczególności czy do otrzymanej pomocy będą miały zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zakres opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 205, z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
  2. darowizny, polecenia darczyńcy,
  3. zasiedzenia,
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl ust. 2 powyższego przepisu podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Organ podatkowy podkreślił, że powyższy katalog ma charakter zamknięty. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny.

Obowiązek alimentacyjny rodziców na rzecz dzieci

Zgodnie z art. 128 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082, z późn. zm.) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Dodatkowo, w myśl art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Pieniądze na utrzymanie dziecka a przepisy o darowiznach

Przechodząc do sytuacji wnioskodawcy, organ podatkowy potwierdził, że skoro środki pieniężne opisane we wniosku przekazywane są tytułem realizacji obowiązku alimentacyjnego, wynikającego z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i – jak wskazał wnioskodawca – nie jest to darowizna ani żaden inny tytuł wymieniony w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to w takiej sytuacji nie występuje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Otrzymywane zatem przez wnioskodawcę środki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz