Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.10.2017

Błędna stawka VAT na fakturze. Skutki podatkowe

Podatnicy zwykle wiedzą, jaką stawkę VAT powinni zastosować dla świadczonej przez siebie usługi lub sprzedawanego towaru. Niekiedy jednak mogą popełnić błąd. Dotyczy to zwłaszcza takich transakcji, które zdarzają się sporadycznie.

Wystarczy wskazać chociażby przykład fotografa, który świadczy usługi fotograficzne między innymi dla klientów mających siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium RP. Z uwagi na postanowienia art. 28b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT) na usługi fotograficzne wystawia im faktury bez wykazanego VAT, należny podatek rozlicza zaś odbiorca usługi.

Jeśli jednak zamiast takiej typowej usługi fotograficznej wynajmie swemu kontrahentowi swoje studio fotograficzne, tak aby miał on swobodny dostęp do tej nieruchomości, wówczas zastosowanie znajdzie art. 28e ustawy o VAT, który stanowi, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, (...) jest miejsce położenia nieruchomości. W konsekwencji usługa ta musi zostać opodatkowana w Polsce, według stawki 23%.

Obowiązek wystawienia faktury korygującej

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT faktura powinna zawierać stawkę podatku. Jednocześnie w oparciu o postanowienia art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, między innymi w przypadku, gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w stawce czy kwocie podatku, podatnik wystawia fakturę korygującą. W rezultacie podatnik, który wskazał na fakturze, która została już wprowadzona do obrotu, nieprawidłową stawkę VAT, powinien wystawić fakturę korygującą. Oczywiście będzie to możliwe, jeśli pomyłka zostanie zauważona przez sprzedawcę lub zostanie on o niej powiadomiony przez nabywcę.

Podkreślić należy, że takiego błędu nie może skorygować nabywca w drodze wystawienia noty korygującej, gdyż jest to jedna z sytuacji wskazanych w art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, a dotyczących przypadków, kiedy takie prawo nabywcy nie przysługuje.

Jeśli jednak stosowna faktura korygująca nie zostanie wystawiona, podatkowe skutki zastosowania błędnej stawki VAT zależą przede wszystkim od tego, czy doszło do jej zawyżenia, czy też zaniżenia.

Zawyżona stawka VAT

Jeśli sprzedawca wskaże na fakturze zawyżoną stawkę VAT, a w konsekwencji również kwotę VAT, wówczas musi mieć na uwadze to, że w myśl art. 108 ust. 2 ustawy o VAT ma obowiązek jej zapłaty.

Natomiast nabywca, który otrzymał taką fakturę, co do zasady ma prawo odliczenia wskazanego w niej podatku. Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, o której mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zaniżona stawka VAT

W razie gdy sprzedawca zaniży na fakturze stawkę VAT, tym samym dochodzi u niego do zaniżenia zobowiązania podatkowego oraz powstania zaległości podatkowej, od której odsetki podatkowe mogą wynieść nawet 150% stawki podstawowej. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje bowiem tzw. stawka podwyższona odsetek od zaległości podatkowych. Ma ona zastosowanie jedynie w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym, przy czym muszą być spełnione jeszcze dodatkowe warunki.

Przede wszystkim kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku musi przekraczać 25% kwoty należnej (a to będzie miało miejsce w przypadku każdego zaniżenia stawki podatku, zarówno gdy zostanie wskazane 8% zamiast 23%, jak i wtedy, gdy zamiast opodatkować transakcję stawką 23%, sprzedawca uzna, że podatek rozlicza nabywca usługi), a także kwota ta musi być wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu. W roku 2017 jest to 10 000 zł. Jest to oczywiście kwota dość znaczna.

Drugim warunkiem, aby podatnik był zobowiązany do zapłaty podwyższonych odsetek podatkowych, jest to, aby zaniżenie zobowiązania podatkowego, zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku:

  1. zostało ujawnione przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego,
  2. zostało wykazane w korekcie deklaracji:
    • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
    • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających
    • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Nabywca, który otrzyma fakturę z zaniżoną stawką VAT, nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji podatkowych z tego powodu.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz