Amortyzacja naczepy jako odrębnego środka trwałego

Przedsiębiorca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w formie spółki kapitałowej dokonał zakupu samochodu ciężarowego wraz z naczepą. Tym samym powziął wątpliwość, czy naczepa może być przyjęta jako odrębny środek trwały.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) środkami trwałymi są m.in. maszyny, urządzenia i środki transportu stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Czy składnik majątku powinien być zdolny do samodzielnej pracy?

Z powołanej definicji wynika, że środkiem trwałym są składniki majątku kompletne i zdatne do użytku. Pomimo że przepisy ustawy o CIT nie wyjaśniają, jak należy rozumieć pojęcie kompletnych i zdatnych do użytku środków trwałych, przyjmuje się, że (...) składnik majątku spełnia te kryteria, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne umożliwiające jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, (…) a ponadto, jeżeli jest sprawny technicznie i zalegalizowany prawnie w formie stosownych uprawnień, homologacji i pozwoleń na użytkowanie, o ile taka legalizacja jest wymagana (Podatek dochodowy od osób prawnych – komentarz pod redakcją J. Marciniaka, 2011, s. 392).

Organy podatkowe również stoją na stanowisku, że pojęcie użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: „kompletne i zdatne do użytku” nie oznacza, że mają one być zdolne do samodzielnej pracy.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 grudnia 2009 r., nr ITPB3/423-559/09/AW:

Składnik majątku spełnia te kryteria, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne umożliwiające jego funkcjonowanie, zgodnie z przeznaczeniem. Poprzez sformułowanie „zdatny do użytku" należy rozumieć przede wszystkim możliwość faktycznego oraz prawnego użytkowania.

Klasyfikacja środków trwałych

Jak wynika z rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: KŚT) samochód ciężarowy oraz naczepa należą do odrębnych rodzajów tej klasyfikacji:

  1. samochód ciężarowy – 742 KŚT – rodzaj ten obejmuje pojazdy samochodowe do transportu towarów, tj. samochody ciężarowe uniwersalne do transportu różnych towarów, samochody ciężarowe przystosowane konstrukcyjnie do transportu tylko określonych towarów, podwozia do samochodów ciężarowych wyposażone w silnik;
  2. naczepa – 747 KŚT – rodzaj ten obejmuje naczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe), naczepy do przewozu towarów.

W wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o CIT, samochody ciężarowe i naczepy także wymienione są osobno i mają różne stawki amortyzacyjne, samochody ciężarowe – stawkę 20%, naczepy – stawkę 14%.

Wobec powyższego należy przyjąć, że samochód ciężarowy i naczepa to odrębne środki trwałe, które po spełnieniu wymogów określonych w art. 16a ust. 1 ustawy o CIT podlegają oddzielnej amortyzacji.

Anna Dziura
ECDDP sp. z o.o.

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...