Zwolnienie z VAT tylko przy wynajmie na cele mieszkalne

Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje miejsca noclegowe w lokalu mieszkalnym. Najemcami są osoby fizyczne, które pochodzą głównie z zagranicy, a w Polsce przebywają w celu świadczenia pracy. Wnioskodawca przyznaje najemcy prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca noclegowego, przez co rozumie jedno łóżko oraz prawo do korzystania z kuchni oraz łazienki w niezbędnym wymiarze uwzględniającym potrzeby pozostałych najemców. Czy ww. usługi najmu świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2018 r. (data wpływu 24 stycznia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2018 r. (data wpływu 26 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi najmu lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi najmu lokalu mieszkalnego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 marca 2018 r. (data wpływu 26 marca 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca z siedzibą w Polsce jest polskim rezydentem podatkowym. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zaklasyfikowane do grupy 68.20.Z według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Wnioskodawca w toku swojej działalności zawiera dwa rodzaje umów, których przedmiotem jest wynajem nieruchomości. Po pierwsze, Wnioskodawca zawiera z innymi podmiotami umowy najmu lokali mieszkalnych (dalej: Umowa), występując jako najemca. Zwykle Umowa zawierana jest na czas określony - przeważanie 6-cio miesięczny. W Umowie Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe. Umowa zawiera postanowienie, zgodnie z którym może wynająć lokal innym osobom oraz, że w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny. Podmiotami oddającymi lokale mieszkalne w najem są w szczególności osoby fizyczne dokonujące tzw. najmu prywatnego oraz osoby fizyczne świadczące usługi najmu w ramach działalności gospodarczej. Te drugie, wystawiają faktury bez naliczania podatku VAT, jeśli są podatnikami zwolnionymi podmiotowo z VAT lub z naliczeniem tego podatku, jeśli są czynnymi podatnikami VAT. W drugim przypadku wynajmujący stosują różne stawki VAT, tj. 23%, 8% lub zwolnienie z VAT (przedmiotowe) w zależności od okoliczności faktycznych dotyczących samego najmu i własnej oceny prawnopodatkowej stanu faktycznego.

Drugi rodzaj Umów Wnioskodawca zawiera jako strona oddająca w najem miejsca noclegowe w lokalu mieszkalnym. Najemcami są osoby fizyczne, które pochodzą głównie z zagranicy, a w Polsce przebywają w celu świadczenia pracy na podstawie umów zawartych najczęściej ze spółkami, których głównym przedmiotem działalności jest pośrednictwo pracy, leasing pracowniczy, outsourcing oraz praca tymczasowa (dalej: Agencja Pracy).

Na podstawie tego rodzaju umów najmu Wnioskodawca (oświadczając, że przysługuje mu prawo do lokalu mieszkalnego) przyznaje najemcy prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca noclegowego, przez co rozumie jedno łóżko oraz prawo do korzystania z kuchni, oraz łazienki w niezbędnym wymiarze uwzględniającym potrzeby pozostałych najemców. Wysokość czynszu uzależniona jest od ilości zajętych miejsc noclegowych. Czynsz pobierany jest za każdy miesiąc. Umowa zobowiązuje najemcę do wykorzystywania lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe. Ponadto najemca zobowiązany jest do utrzymywania lokalu w należytym stanie technicznym, użytkowym i sanitarnym oraz zachowania porządku i przestrzegania zasad współżycia społecznego. Po ustaniu stosunku najmu najemca zobowiązany jest opróżnić lokal ze swoich rzeczy i wydać go Wnioskodawcy w stanie niepogorszonym, uwzględniającym normalne użytkowanie. Umowy z najemcami zawierane są najczęściej na czas nieokreślony, do dnia rozwiązania umowy łączącej najemcę z Agencją Pracy lub innym pracodawcą. Zwykle jest to okres około sześciu miesięcy. Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wnioskodawcy czynszu za wynajęcie miejsc noclegowych na podstawie wystawionej faktury VAT.

Celem umów najmu zawieranych z osobami fizycznymi, pochodzącymi z zagranicy, jest zapewnienie im zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu na terenie RP.

Osoby te, przebywając na terenie RP, załatwiając sprawy urzędowe czasami posługują się adresem wynajmowanego lokalu jako adresu zamieszkania lub wykorzystują go jako adres korespondencyjny.

W uzupełnieniu z dnia 23 marca 2018 r. Wnioskodawca udzielił następujących odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług?

  Tak
 2. Wskazanie klasyfikacji statystycznej usługi świadczonej przez Wnioskodawcę - według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
  Wnioskodawca świadczone przez siebie usługi klasyfikuje jako PKWiU 68.20.11.0 - Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi.
  Należy jednak podkreślić, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług uzależniają zastosowanie właściwej stawki VAT, czy też zwolnienia z opodatkowania, od charakteru danych czynności i ich klasyfikacji statystycznych jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT) lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (art. 5a ustawy VAT).
  Ustawa VAT w przypadku wynajmu lokalu o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek i wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT), które są zwolnione z VAT nie powołuje numeru PKWiU.
  Zatem ostatecznie wyznacznikiem w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w zakresie podatku od towarów i usług jest cel na jaki lokal jest udostępniany, tj. czy jest to cel mieszkalny czy też zaspokojenie potrzeb związanych z innym pobytem (niemieszkalnym), np. w celach turystycznych czy biznesowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wykładnia przepisu art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT pozwala na uznanie, że w opisanym wyżej stanie faktycznym usługi najmu świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym niniejszej sprawy, usługi najmu świadczone przez niego na rzecz osób fizycznych, pochodzących z zagranicy, które w Polsce przebywają w celu świadczenia pracy, a także obywateli Polski korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zaś w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym nowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Najem jest zatem umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną. Odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy polegające na płaceniu umówionego czynszu.

W konsekwencji najem nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Z literalnego brzmienia wyżej wymienionego przepisu wynika, że zastosowanie zwolnienia jest uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym, zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Przy czym, przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę, jak i podmiotu nabywającego tę usługę.

Powyższe wskazuje, że zwolnieniu od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym, co istotne, na cele mieszkaniowe.

Zatem przesłanki zastosowania zwolnienia są następujące:

 1. świadczenie usługi na własny rachunek,
 2. charakter mieszkalny nieruchomości,
 3. mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku.

Skoro Wnioskodawca zawiera umowy na...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »