Zwolnienie z podatku dla pojazdów specjalnych

Klasyfikacja pojazdów jako pojazdów specjalnych nie jest dokonywana na gruncie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych normującej podatek od środków transportowych. Do określenia statusu takiego pojazdu właściwe jest Ministerstwo Infrastruktury, w ramach przepisów o ruchu drogowym. Trudno zatem uznać, że organ podatkowy powinien badać zakres zmian konstrukcyjnych oraz określać rzeczywiste przeznaczenie pojazdu - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 11559 do ministra finansów, ministra klimatu w sprawie przepisów dotyczących przeznaczenia pojazdów do odbioru odpadów komunalnych i ich wpływu na przepisy dotyczące podatku od środków transportowych

Przepisy dotyczące podatku od środków transportowych zawarte są w rozdziale 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722, 2073, 2244 - tekst jednolity). Zgodnie z art. 8 powyższej ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 7. autobusy.

Z kolei zakres podmiotowy, w tym również kwestie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego, reguluje art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami w podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i prawne - właściciele środków transportowych, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Okolicznościami, z którymi ustawodawca wiąże powstanie obowiązku podatkowego od środków transportowych, jest rejestracja oraz nabycie zarejestrowanego środka transportowego od środków, a także ponowne dopuszczenie do ruchu środka transportowego po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Z przepisu tego wynika również, że właściciel środka transportowego zobowiązany jest do złożenia w terminie do dnia 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a w razie powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, oraz wpłacać obliczony z deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach określonych ustawowo.

W art. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawodawca ustanowił katalog ustawowych zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych. Zakres tego zwolnienia obejmuje m.in. środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Definicję pojazdu specjalnego znajdziemy w art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 poz. 1990. 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 60 - tekst jednolity), zgodnie z którą za pojazd specjalny należy uznać pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia, w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Ze wskazanej definicji wynika, że istotną cechą tego typu pojazdu jest jego przeznaczenie.

Mając powyższe na względzie, do pojazdów specjalnych należy zaliczyć pojazdy:

 1. konstrukcyjnie przystosowane do wykonywania czynności na drodze lub zimowego utrzymania dróg (polewaczki, piaskarki, pługi odśnieżne);
 2. stanowiące ruchome urządzenia (dźwigi, żurawie, agregaty prądotwórcze, koparki, koparko-spycharki, ładowarki);
 3. służące do prowadzenia określonej działalności (kina ruchome, ambulanse radiologiczne, laboratoria techniczne, warsztaty naprawcze).

Nie są natomiast pojazdami specjalnymi pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu określonego rodzaju ładunków np. cementu (cementowozy), benzyny (cysterny), śmieci (śmieciarki) czy nieczystości (pojazdy asenizacyjne) (wyrok NSA z dnia 25 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2519/10).

W dotychczasowym poglądzie sądownictwo stało na stanowisku, że wpis w dowodzie rejestracyjnym dokonany przez organ rejestrujący decydował o przyznaniu bądź odmowie przyznania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jeżeli zatem w dowodzie rejestracyjnym w rubryce ˝rodzaj pojazdu˝ znajdował się wpis ˝samochód ciężarowy˝ lub ˝autobus˝, to dla organu podatkowego był to dowód, że pojazd taki podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Jeżeli natomiast w rubryce ˝rodzaj pojazdu˝ był wpis ˝pojazd specjalny˝, to na podstawie takiego zapisu właściciel pojazdu był zwolniony z obowiązku podatkowego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 października 1998 r., sygn. akt I SA/Wr 445/98, stwierdził, że ˝kwalifikacja samochodu w dowodzie rejestracyjnym ma decydujące znaczenie jako dowód w sprawie podatkowej, w której ocena pewnych uprawnień lub ograniczeń uzależniona jest od tej kwalifikacji˝.

Obecnie stanowisko NSA w tej sprawie zostało gruntownie zmienione. O tym, czy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku od środków transportowych, jako pojazd specjalny decyduje wyłącznie to, czy mieści się on w definicji zamieszczonej w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Ta okoliczność powinna być ustalona przy zachowaniu reguł postępowania dowodowego przez organ podatkowy. NSA rozpatrując sprawę przypomniał, iż art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych odwołuje się do pojęcia pojazdu specjalnego "w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym". NSA zwrócił uwagę, iż we wzorze decyzji o rejestracji pojazdu stanowiącym załącznik do w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322) nie przewidziano odrębnego oznaczenia dla pojazdów specjalnych. Zatem nie sposób przyjąć, że o ro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »