Zwolnienie podmiotowe w VAT. Usługi na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego

Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży licencji, upoważniającej do sprzedaży kursów on-line Wnioskodawcy, na rzecz amerykańskiego serwisu - przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych i będącego odbiorcą usług świadczonych przez Wnioskodawcę, podlega wliczeniu do limitu łącznej wartości sprzedaży określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT? Czy Wnioskodawca jest obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej świadczenie usług na rzecz podmiotu ze Stanów Zjednoczonych, czy też może rozliczyć się z samego wpływu na konto, które powiązane jest z rachunkiem firmowym Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 16 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w przedmiocie wliczenia do kwoty limitu warunkującej zwolnienie z podatku od towarów i usług określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wartości usługi świadczonej na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego (poza UE) oraz obowiązku wystawienia faktury, jest:

 • prawidłowe w zakresie niewliczenia usług świadczonych poza terytorium kraju do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,
 • nieprawidłowe w zakresie braku obowiązku dokumentowania fakturą świadczonych usług.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w przedmiocie wliczenia do kwoty limitu warunkującej zwolnienie z podatku od towarów i usług określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wartości usługi świadczonej na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego (poza UE) oraz obowiązku wystawienia faktury. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od 01.02.2012 r. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż kursów internetowych on-line poprzez stronę internetową (kod PKD 47.91 Z).

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), tj. w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży podatnika nie przekroczyła łącznie kwoty 150.000 zł. Wnioskodawca nawiązał współpracę z zagranicznym serwisem (spółką), mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych, poprzez który oferowane będą utworzone przez Wnioskodawcę kursy on-line. Spółka ta nie posiada oddziału na terenie Polski.

Przedmiotem działalności serwisu jest sprzedaż udostępnionych przez autorów kursów i podział zysku ze sprzedaży pomiędzy serwisem, a autorem kursu. Stroną zawieranych umów z kupującymi jest wyłącznie amerykańska spółka, która co miesiąc będzie przesyłać na konto Wnioskodawcy wynagrodzenie ze sprzedaży, określając wielkość zysku należnego Wnioskodawcy (Revenue Share) za poszczególny, sprzedany przez tą spółkę, kurs. Pierwsze wynagrodzenie w miesiącu lutym wpłynęło na konto Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie zawiera z klientami serwisu żadnych umów sprzedaży, Wnioskodawca powiązany jest stosunkiem zobowiązaniowym wyłącznie z amerykańską spółką.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca sprecyzował, że sprzedaż licencji, upoważaniającej do sprzedaży kursów on-line Wnioskodawcy, następuje na rzecz amerykańskiego serwisu (spółki) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz, że ta spółka jest odbiorcą usług oferowanych przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano pytania (ostatecznie sformułowanymi pismem z 16 marca 2016 r.)

 1. Czy przychód ze sprzedaży licencji, upoważniającej do sprzedaży kursów on-line Wnioskodawcy, na rzecz amerykańskiego serwisu - przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych i będącego odbiorcą usług świadczonych przez Wnioskodawcę, podlega wliczeniu do limitu łącznej wartości sprzedaży określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT?
 2. Czy Wnioskodawca jest obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej świadczenie usług na rzecz podmiotu ze Stanów Zjednoczonych, czy też może rozliczyć się z samego wpływu na konto, które powiązane jest z rachunkiem firmowym Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym pismem z 16 marca 2016 r.):

Ad 1:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy uznać, że udostępnienie praw do kursów wytworzonych przez podatnika stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.

W przypadku Świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi.

Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT:

 1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 26n.
 2. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. W przypadku, gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
 4. W przypadku świadczenia usług, które są przeznaczone wyłącznie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c.

W myśl natomiast art. 28a ustawy o VAT podatnikiem jest podmiot, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VT lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 tej ustawy. Ustawodawca definiując pojęcie podatnika na potrzeby przepisów określających miejsce świadczenia usług posługuje się pojęciem podmiotów, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Określenie to obejmuje zatem podmioty wykonujące działalność gospodarczą poza Polską i...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »