Zmiana roku podatkowego. Obowiązek zgłoszenia w urzędzie

Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 8 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka miała obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia roku podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (…), przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2013 r. (data wpływu 4 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 czerwca 2013 r. (data wpływu 20 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 6 czerwca 2013 r., nr IPTPB3/423-124/13-2/KJ (doręczonym w dniu 11 czerwca 2013 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 20 czerwca 2013 r. (data nadania 18 czerwca 2013 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 16 kwietnia 2008 r. na podstawie § 13 Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”), sporządzonego w formie aktu notarialnego, czas trwania roku obrotowego Spółki został określony na okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca, o czym Spółka powiadomiła właściwy urząd skarbowy.
W dniu 1 września 2010 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zmianie Aktu założycielskiego Spółki poprzez zmianę roku obrotowego Spółki na okres od dnia l stycznia do dnia 31 grudnia, tj. okres pokrywający się z rokiem kalendarzowym.
Zmiana Aktu założycielskiego Spółki, polegająca na zmianie roku obrotowego, została zgłoszona do Sądu Rejonowego we wrześniu 2010 r. Sąd Rejonowy na opisany wyżej wniosek Spółki w dniu 5 października 2010 r. orzekł postanowieniem o zmianie wpisu w rejestrze w zakresie trwania roku obrotowego Spółki. W związku z powyższym, zgodnie z wolą udziałowców przyjęto rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., a kolejne lata obrotowe pokrywały się z kalendarzowymi.
Natomiast przejściowy rok podatkowy miał trwać od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Każdy następny rok podatkowy miał pokrywać się z rokiem kalendarzowym.
Dnia 14 sierpnia 2012 r. Spółka przekazała do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego (w ramach procedury „jednego okienka” w KRS) tekst jednolity umowy Spółki, zawierający informację, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

W piśmie z dnia 14 czerwca 2013 r. Spółka wskazała, iż zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki rok obrotowy (a zatem rok, który - zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości - miał być stosowany również do celów podatkowych) został wyznaczony na okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca. W dniu 5 października 2010 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu o charakterze konstytutywnym, który polegał na zarejestrowaniu zmiany Aktu Założycielskiego Spółki w zakresie zmiany roku obrotowego - okres roku obrotowego został wyznaczony od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, tj. na okres pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Z uwagi na treść art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, który przewiduje, że rok obrotowy spółki stosowany jest również do celów podatkowych, zmiana roku obrotowego pociągnęła za sobą konieczność zmiany roku podatkowego.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 lipca 2010 r. trwał zatem do dnia 30 czerwca 2011 r. Kolejny, pierwszy po zmianie rok podatkowy, przypadał od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (nie mógł być bowiem krótszy niż 12 miesięcy).
Lata podatkowe w Spółce kształtowały się w latach 2008-2012 w następujący sposób:

  • 16 kwietnia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.
  • 1 stycznia 2009 r. - 30 czerwca 2010 r.;
  • 1 lipca 2010 r. - 30 czerwca 2011 r.;
  • 1 lipca 2011 r. - 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane po uzupełnieniu wniosku):

Czy na podstawie art. 8 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2011 r., Nr 74, poz. 397), Spółka miała obowiązek złożenia zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia roku podatkowego (przy założeniu, że dokonała w treści Aktu Założycielskiego zmiany roku obrotowego z okresu od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, która to zmiana na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości skutkowała zmianą roku podatkowego)...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 8 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie nakładał na Spółkę obowiązku zgłoszenia w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia roku podatkowego zmiany Aktu założycielskiego Spółki, polegającej na zmianie roku obrotowego, która to zmiana skutkowała zmianą roku podatkowego na okres roku kalendarzowego.
Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6 jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.
Zdaniem Spółki przepis ten powinien być interpretowany przede wszystkim przy wykorzystaniu wykładni literalnej (językowej). Wynika to z niekwestionowanej zasady ścisłej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zgodnej z zasadami wykładni językowej, powszechnie akceptowanej przez sądy administracyjne (por. np. wyrok NSA z dnia 9 czerwca 1999 r., sygn. I SA/Lu 384/98; wyrok NSA z dnia 10 marca 1994 r., sygn. SA/Ka 1857/93). W literaturze przedmiotu również podkreśla się, że ewentualne odstępstwo od rezultatów wykładni językowej jest absolutnie wykluczone w sytuacji, w której wykładnia inna niż językowa byłaby niekorzystna dla podatnika (por. B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008, str. 53). Adresat normy prawnej wynikającej z przepisów prawa styka się bowiem przede wszystkim z tekstem przepisu i ma prawo oczekiwać, że wiążą go normy wynikające ze znaczenia językowego tekstu. W budzącej wątpliwości podatnika sytuacji, przepis prawa jednoznacznie wspomina o trzydziestodniowym terminie jedynie w odniesieniu do zmiany roku podatkowego na rok inny niż kalendarzowy. A contrario, wspomniany termin nie może odnosić się do zmiany roku podatkowego na rok kalendarzowy, ponieważ ustawodawca nie wymienia takiej sytuacji w przepisie prawa.

Z brzmienia przepisu wynika jednoznacznie, że zasadą jest pokrywanie się roku podatkowego z kalendarzowym. Ustawodawca dopuszcza wyjątek od tej zasady, nakładając jednocześnie na podatnika obowiązek zawiadomienia organu o odmiennym określeniu roku podatkowego - i zakreślając dla tej czynności termin 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego. Termin ten dotyczy jednak zawiadomienia o wyborze innego niż kalendarzowy roku podatkowego, nie odnosi się więc do zmiany roku podatkowego na zgodny z rokiem kalendarzowym.

Z tego też powodu, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej przez Spółkę, tj. w sytuacji powrotu do zasady ogólnej, wyrażonej w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepis dotyczący terminu zawiadomienia nie znajdzie zastosowania. Przepis ten (i wynikający z niego obowiązek) dotyczy bowiem tylko sytuacji wyjątkowej, tj. takiej, gdy podatnik decyduje się odstąpić od zasady ogólnej.

Zgodnie z intencją Spółki, jaką było powiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o aktualnej treści postanowienia Aktu założycielskiego Spółki dotyczącego roku podatkowego, stosowne dokumenty zostały złożone w KRS celem przesłania ich drogą administracyjną do urzędu skarbowego.

Mając na uwadze wyżej przedstawione argumenty, Spółka stoi na stanowisku, że nie była związana 30-dniowym terminem, o którym mowa jest w treści art. 8 ust. 4 ww. ustawy. Ustawa ta reguluje wprost jedynie kwestię warunków skuteczności zmiany roku podatkowego pokrywającego się z kalendarzowym na inny, a nie sytuację odwrotną.

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »