Zmiana metody rozliczania kosztów uzyskania przychodów a rozliczenie podatku

Pytanie podatnika: W związku ze zmianą metody zaliczania wydatków do podatkowych kosztów uzyskania z metody uproszczonej określonej w art. 22 ust. 4, 6, 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na memoriałową określoną w art. 22 ust. 5, 5a, 5b, 5c, 5d ww. ustawy, w którym roku podatkowym należy ująć wydatki obejmujące koszty dotyczące bezpośrednio 2012 r. i określone na fakturach wystawionych przez uprawnione podmioty w 2013 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 16 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu i sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą w sytuacji zmiany rodzaju ksiąg podatkowych, w których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2013 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął ww. wniosek z dnia 8 maja 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych,

w zakresie momentu i sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą w sytuacji zmiany rodzaju ksiąg podatkowych, w których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością. Pismem z dnia 14 maja 2013 r. Znak: IPTA/071-7/2013-2/DK Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, przesłał przedmiotowy wniosek do tut. Biura celem załatwienia zgodnie z właściwością. Wniosek powyższy wpłynął do tut. Biura w dniu 16 maja 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, we własnym imieniu i na własny rachunek, prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest prowadzenie stacji demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji. Działalność podatnika polega w szczególności na pozyskiwaniu samochodów wycofanych z eksploatacji, a następnie dokonywaniu ich demontażu oraz sprzedaży pozyskanych z tych samochodów towarów (części składowych) stanowiących przede wszystkim złom lub używane części zamienne. Ww. działalność jest prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz na podstawie decyzji Wojewody, obejmującej pozwolenie na wytwarzanie odpadów w zakresie zbierania i odzysku odpadów powstałych w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów. W 2012 r. Wnioskodawca prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Koszty uzyskania przychodów były w 2012 r. oraz latach poprzedzających ten okres potrącone w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, przy czym zgodnie z art. 22 ust. 4, 6 i 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu, co do zasady (z zastrzeżeniem kosztów uzyskania przychodów, co do których obowiązujące przepisy ustalają inny termin ujęcia w kosztach podatkowych - wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenie społeczne, itp.) przyjęto dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (metoda uproszczona).

W 2012 r. przychody podatnika, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekroczyły kwotę stanowiącą równowartość 1.200.000 Euro, przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia 30 września 2012 r. Tym samym, na podstawie art. 24a ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 września 1994 r. o rachunkowości, Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2013 r. założył i prowadzi księgi rachunkowe. Prowadząc od dnia 1 stycznia 2013 r. księgi rachunkowe, Wnioskodawca jest zobowiązany potrącać koszty uzyskania przychodów według zasad określonych w art. 22 ust. 5, 5a, 5b, 5c i 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (metoda memoriałowa). Wnioskodawca jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są przede wszystkim koszty zakupu (pozyskania) i demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji.

W 2013 r. Wnioskodawca otrzymał faktury (wystawione przez uprawnione podmioty także w 2013 r.) obejmujące koszty dotyczące bezpośrednio 2012 r., obejmujące przede wszystkim:

 1. wydatki za wysyłkę towarów handlowych oraz bieżącej korespondencji faktycznie dokonanej w 2012 r. - faktura obejmująca przedmiotowe wydatki wystawiona została w dniu 7 stycznia 2013 r.,
 2. wydatki za zużyty gaz w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. - faktura obejmująca przedmiotowe wydatki wystawiona została w dniu 7 stycznia 2013 r.,
 3. wydatki za udział w 2012 r. w aukcjach (przetargach) dotyczących zakupu samochodów wycofanych z eksploatacji - faktura obejmująca przedmiotowe wydatku została wystawiona w dniu 4 stycznia 2013 r.,
 4. wydatki za zużyta energię elektryczną w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. - faktura obejmująca przedmiotowe wydatki została wystawiona w dniu 19 marca 2013 r.,
 5. opłaty za wprowadzenie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »