Zapewnienie pracownikom okularów korekcyjnych przed upływem terminu badań okresowych a PIT

Pytanie podatnika: Czy, gdy pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o skierowanie na badania przed upływem terminu badań okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wskażę potrzebę ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, to czy koszty badań oraz refundacja za okulary stanowią przychód pracownika, który należy opodatkować podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 04 kwietnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura - 11 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kosztów badań lekarskich oraz refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kosztów badań lekarskich oraz refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w dniu 22 października 2012 r. wprowadził zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok. W zmianie do zarządzenia z dnia 22 listopada 2012 r. zawarto następujący zapis: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym związanych z wadą wzroku lub warunkami wykonywania pracy, Dyrektor WUP na wniosek pracownika może skierować go na badania profilaktyczne w celu stwierdzenia potrzeby stosowania okularów korygujących lub soczewek kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego". Wynika z niego, iż pracownicy mający aktualne badania lekarskie, jeśli stwierdzą iż pogorszył się u nich wzrok mogą zwrócić się do pracodawcy o skierowanie na badania profilaktyczne przed upływem wyznaczonego terminu. Zapis w zarządzeniu skonsultowano z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku ds. BHP oraz radcami prawnymi, których zdaniem, jeśli pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie przed upływem terminu wyznaczonego przez lekarza uprawnionego do tych badań - to takie badanie także przeprowadzone jest w ramach obowiązkowej profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Natomiast § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, mówi, iż pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeśli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wskażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Realizacja obowiązku przeprowadzenia badań profilaktycznych wymaga zastosowania art. 229 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, wydanego na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu Pracy, jak również ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Pojęcie badań profilaktycznych jest zarezerwowane dla wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 KP oraz § 1 ust. l ww. rozporządzenia w sprawie badań profilaktycznych.

Zgodnie z treścią art. 229 KP § 2 pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Ustawodawca nie dookreślił w ww. przepisie częstotliwości wykonywania tych badań. Zgodnie z panującymi poglądami doktryny „z rozporządzenia w sprawie badań profilaktycznych wynika, że zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia (§ 2 ust. 1). Z treści rozporządzenia i wskazówek metodycznych wynika, że, co do zasady, częstotliwość badań okresowych ustala lekarz profilaktyk, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywanej pracy oraz stan zdrowia pracownika. Należy jednak stwierdzić, że przed nadejściem terminu badania okresowego ustalonego przez lekarza, pracodawca ma zawsze prawo wystawić pracownikowi skierowanie na badanie profilaktyczne (okresowe), a pracownik ma obowiązek, zgodnie z art. 211 pkt 5 K.P., poddać się takiemu badaniu. Tezę tę potwierdził Sąd Najwyższy w jednym z ważniejszych wyroków dotyczących badań profilaktycznych, w którym zdefiniował pojęcie aktualnego orzeczenia lekarskiego w rozumieniu art. 229 § 4 K.P. Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu tego przepisu jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika." (komentarz do art. 229 K.P. autor Teresa Wyka, punkt 2.2 komentarza). Na potwierdzenie tezy zawartej w komentarzu jego autor przywołuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 r., I PK44/02.

Tak więc zgodnie z treścią art. 229 § 4 K.P pracodawca realizując swój obowiązek prewencji bezpośredniej ma obowiązek sprawdzenia czy nie nastąpiły okoliczności powodujące, że dotychczasowe orzeczenie lek...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »