Wystawianie faktury korygującej dane identyfikujące nabywcę

Pytanie: Czy w przypadku błędu na wystawionej fakturze dotyczącego nieprawidłowego wskazania nabywcy towaru/usługi, całkowita zmiana danych identyfikujących nabywcy może zostać dokonana poprzez wystawienie faktury korygującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2018 r. (data wpływu 30 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest przedsiębiorstwem z branży zaawansowanych technologii, specjalizującym się w produkcji obrabiarek i laserów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych.
Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje krajowej i zagranicznej dostawy wyrobów gotowych (sprzedaż krajowa, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport) oraz świadczenia usług. W związku z wyżej wymienionymi transakcjami Spółka wystawia faktury VAT na rzecz kontrahentów będących podatnikami VAT.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy po wystawieniu faktury okazuje się, że zawiera ona nieprawidłowości w zakresie błędnego wskazania nabywcy, który faktycznie nie jest stroną transakcji i na rzecz którego nie została realizowana dostawa towaru/świadczenie usługi. W przedmiotowym stanie faktycznym wszystkie dane nabywcy (nazwa, adres, numer NIP) wskazane są na fakturze błędnie. W efekcie zaistniałego błędu, faktura nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu dokonanej transakcji gospodarczej. Pomimo oczywistej omyłki formalnej, której istotę zaprezentowano powyżej, faktura sprzedaży doręczana jest do właściwego nabywcy, na rzecz którego faktycznie dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę.

Spółka niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym błędzie wystawia fakturę korygującą, w celu skorygowania błędnych danych identyfikujących nabywcę i wskazania podmiotu, który faktycznie był stroną transakcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przedstawione we wniosku jako nr 1):

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku błędu na wystawionej fakturze dotyczącego nieprawidłowego wskazania nabywcy towaru/usługi, całkowita zmiana danych identyfikujących nabywcy może zostać dokonana poprzez wystawienie faktury korygującej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W sytuacji, gdy transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na rzecz określonego (właściwego) odbiorcy, a na wystawionej fakturze VAT Spółka błędnie wskazała nabywcę towaru/usługi, prawidłowym jest dokonanie korekty danych nabywcy, poprzez wystawienie faktury korygującej.

Zgodnie z dyspozycją art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 ustawy o VAT, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

W myśl art. 106j ust. 2 ustawy o VAT faktura korygująca, powinna zawierać:

 1. wyrazy „faktura korygująca” albo wyraz „korekta”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 ustawy o VAT,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 powyżej - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Podatnik zobowiązany jest prowadzić księgi podatkowe w sposób rzetelny, jak stanowi art. 193 Ordynacji podatkowej. Księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan faktyczny.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR), dowody księgowe (w tym: faktury sprzedaży stanowiące dowody księgowe zewnętrzne własne (zgodnie z kwalifikacją wynikającą z UoR) powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują.

Wobec przytoczonych wyżej regulacji, faktura sprzedaży jako dowód księgowy i element ksiąg podatkowych musi dokumentować i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji, pełni ona bowiem istotną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona właściwie faktyczne zdarzenie gospodarcze, zatem nie można uznać za prawidłową faktury, która wprawdzie dokumentuje zaistniałe zdarzenie gospodarcze, lecz wskazuje podmioty, które w rzeczywistości nie są stronami transakcji. W związku z powyższym, błąd polegający na wskazaniu na fakturze nabywcy, który w rzeczywistości nie jest stroną zrealizowanej transakcji powinien zostać bezzwłocznie skorygowany, po to aby faktura odzw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »