Wykonywanie działalności gospodarczej przez miasto nie określa automatycznie jego statusu w podatku VAT

Mimo, iż czynności realizowane przez Miasto mogą mieć charakter usługowy, to stanowią one działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. wówczas, gdy podmiot je realizujący działa na zasadach rynkowych, jako producent, handlowiec lub usługodawca – będący podatnikiem VAT (z wyjątkami przewidzianymi w przepisach UE). Jeżeli natomiast czynności te nie są wykonywane na zasadach rynkowych, lecz w ramach władztwa administracyjnego (tzw. imperium), wówczas nie mają one charakteru działalności gospodarczej i są wyłączone z zakresu przedmiotowego VAT, gdyż Miasto nie działa w takiej sytuacji jako podatnik.

TEZA

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) organ władzy publicznej nie wykonuje działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy w zakresie, w jakim nie jest podatnikiem, tzn. wówczas, gdy w ramach prerogatyw wynikających z prawa publicznego, realizuje swoje zadania przy wykorzystaniu kompetencji władczego kształtowania sytuacji prawnej innych podmiotów z możliwością bezpośredniego przymusu w celu dostosowania się do norm tego prawa.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz, Sędzia NSA Bartosz Wojciechowski, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Miasta W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 599/16 w sprawie ze skargi Miasta W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 października 2015 r., nr IPPP1/4512-749/15-2/BS w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Miasta W. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji.

1.1. Wyrokiem z 15 marca 2017 r. w sprawie III SA/Wa 599/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Miasta W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 16 października 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług (opisany wyrok i powołane w uzasadnieniu orzeczenia sądów administracyjnych dostępne są w internetowej bazie CBOSA).

1.2. Sąd pierwszej instancji podzielił stanowisko organu podatkowego co do tego, że - w świetle art. 15 ust. 1 i 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej: u.p.t.u.) - Strona skarżąca w odniesieniu do czynności wykonywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm., dalej: u.s.g.) w ramach zadań o charakterze publicznym – jeśli nie działa na podstawie umów cywilnoprawnych – nie ma statusu podatnika, zatem działania podejmowane przez nią w tym zakresie nie stanowią działalności gospodarczej w świetle definicji obowiązującej na gruncie podatku od towarów i usług.

2. Skarga kasacyjna.

2.1. Miasto zaskarżyło powyższy wyrok w całości, zarzucając WSA w Warszawie w skardze kasacyjnej naruszenie prawa materialnego, tj. art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1 i ust. 6 u.p.t.u., poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na zawężeniu zdefiniowanego w tym przepisie pojęcia działalności gospodarczej do działalności wykonywanej przez podatnika podatku od towarów i usług (w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 6 tej ustawy), podczas gdy prawidłowa wykładnia tego przepisu przeprowadzona przy zastosowaniu wykładni językowej, systemowej i celowościowej prowadzi do wniosku, że definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ust. 2 tej ustawy ma charakter autonomiczny, niezależny od statusu podatnika, a treść art. 15 ust. 1 i ust. 6 u.p.t.u. nie ma wpływu na zakres definicji działalności gospodarczej, w wyniku czego należało dojść do wniosku, że wszystkie czynności dokonywane w ramach realizacji zadań Miasta są działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy, nawet jeżeli nie stanowią one działalności opodatkowanej z uwagi na brak przymiotu podatnika. W konsekwencji powyższego naruszenia Sąd oddalił skargę, naruszając tym samym - zdaniem Strony skarżącej - art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej: P.p.s.a.), podczas gdy prawidłowa wykładnia ww. przepisu powinna prowadzić do uwzględnienia skargi i uchylenia interpretacji na postawie art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1) lit a) P.p.s.a.

W związku z powyższym w skardze kasacyjnej wniesiono o uchylenie kwestionowanego wyroku w całości i rozpoznanie skargi poprzez uchylenie interpretacji indywidualnej, ewentualnie - uchylenie tego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji. Ponadto wniesiono o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

2.2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o oddalenie tej skargi oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, z kosztami zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

3. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

3.1. W niniejszej sprawie Strona we wniosku o interpretację zadała pytanie, czy realizacja przez m. W. wszystkich opisanych we wniosku zadań ustawowych stanowi działalność gospodarczą zdefiniowaną w treści przepisu art. 15 ust. 2 u.p.t.u., o której mowa również w art. 86 ust. 2a-2h tej ustawy.

W ocenie Miasta dla dokonania wykładni pojęcia działalność gospodarcza, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.p.t.u., nie ma znaczenia brzmienie art. 15 ust. 6 u.p.t.u., którego treść - jego zdaniem - w żaden sposób nie zawęża ani nie rozszerza definicji działalności gospodarczej. Przepis ten (art. 15 ust. 6) określa bowiem wyjątek w stosunku do reguły zawartej w art. 15 ust. 1 u.p.t.u. Skarżąca podniosła, że brak statusu podatnika w odniesieniu do niektórych czynności m. W. nie przesądza, że czynności te nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. Treść art. 15 ust. 2 u.p.t.u. nie odnosi się do podatnika (w rozumieniu ust. 1 tego przepisu), lecz do producent&oa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »