Wydatki na zorganizowanie konferencji a koszty uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę na opisaną powyżej kompleksową usługę organizacji konferencji dedykowanej dla potencjalnych klientów/kontrahentów odbywającej się poza obszarem UE będą stanowić po jego stronie w całości koszty uzyskania przychodu jako wydatki o charakterze szkoleniowo-reklamowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2013 r. (data wpływu 2 października 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wydatków z tytułu kompleksowej usługi organizacji konferencji dla potencjalnych klientów/kontrahentów odbywającej się poza obszarem UE o charakterze szkoleniowo-reklamowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wydatków z tytułu kompleksowej usługi organizacji konferencji dla potencjalnych klientów/kontrahentów odbywającej się poza obszarem UE o charakterze szkoleniowo-reklamowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów chemii budowlanej. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca organizuje konferencje, w których udział biorą zaproszeni goście, w szczególności zaś potencjalni klienci, których pozyskaniem Wnioskodawca jest zainteresowany, zajmujący się szeroko rozumianą branżą budowlaną (np. wykonawcy, architekci, itp.). Konferencje organizowane są najczęściej poza granicami Unii Europejskiej, co jest podyktowane m.in. tym, że możliwe jest w takiej sytuacji uzyskanie na gruncie podatku VAT preferencyjnej stawki 0% i trwają przez tydzień lub dwa tygodnie.

Celem konferencji jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy na temat właściwości zastosowań nowych gam produktów Wnioskodawcy oraz techniki ich stosowania (cel szkoleniowy) oraz promowanie marki Wnioskodawcy, reklama jego produktów (cel reklamowy), lecz także przekazywanie wiedzy na temat właściwości i zastosowań nowych gam produktów Wnioskodawcy oraz techniki ich stosowania. Założenia te są realizowane poprzez dokonywanie prezentacji nowych produktów, omawianie i dyskutowanie bieżących zagadnień wyłaniających się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. omówienie właściwości nowych wyrobów wprowadzanych na rynek, omówienie kwestii związanych z nowymi technikami sprzedaży oraz otwieraniem nowych kanałów sprzedaży, prezentowanie odczytów dotyczących rynkowych i technologicznych osiągnięć Wnioskodawcy. Celem konferencji jest zatem także zapewnienie jej uczestnikom wiedzy związanej ze stosowaniem i sprzedażą wyrobów Wnioskodawcy. Uczestnikom przekazywane są także materiały marketingowe i foldery informacyjne dotyczące oferowanych przez Wnioskodawcę produktów. Z uwagi na brak własnej bazy hotelowej (centrum konferencyjnego) w miejscu przeprowadzenia konferencji Wnioskodawca nabywać będzie usługi kompleksowej organizacji konferencji. W jej ramach organizator zapewniać będzie przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, salę konferencyjną oraz niezbędne jej wyposażenie na potrzeby prowadzonej konferencji. Merytoryczną część konferencji (prezentacje, odczyty, wykłady) zapewnia we własnym zakresie Wnioskodawca. Pracownicy Wnioskodawcy lub osoby współpracujące z Wnioskodawcą prowadzą poszczególne prezentacje i zajęcia w ramach konferencji.
Od podmiotu świadczącego opisaną wyżej kompleksową usługę organizacji konferencji Wnioskodawca otrzyma fakturę uwzględniającą tylko jedną pozycję opisaną jako „organizacja konferencji” lub analogicznie, w której nie będą wyszczególnione poszczególne elementy składające się na kompleksową usługę organizacji konferencji. Cała usługa opodatkowana będzie jednolitą, stawką VAT, tj. 0%.

Całość kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników ponosi Wnioskodawca i wydatki te nie są w jakiejkolwiek formie przez uczestników refundowane.

Przedstawiony stan faktyczny dotyczy zarówno zdarzenia przyszłego, jak i przeszłego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę na opisaną powyżej kompleksową usługę organizacji konferencji dedykowanej dla potencjalnych klientów/kontrahentów odbywającej się poza obszarem UE będą stanowić po Jego stronie w całości koszty uzyskania przychodu jako wydatki o charakterze szkoleniowo-reklamowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, z punktu widzenia dopuszczalności zaliczenia opisanych powyżej wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów kluczowe znaczenie ma określenie ich charakteru, tj. wskazanie czy mają charakter reprezentacyjny czy też reklamowy. Jednocześnie z uwagi na kompleksowy charakter świadczonej na rzecz Wnioskodawcy usługi i brak rozbicia wynagrodzenia należnego organizatorowi konferencji na jej części składowe, wszelkie rozważania w powyższym zakresie należy odnosić przedmiotowej usługi ujmowanej jednorodnie.

W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że pod pojęciem „reprezentacji” należy rozumieć wszelkie działania związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, utrzymywaniem dobrych relacji z klientami (kontrahentami). Jest to dążenie do stworzenia skierowanego na zewnątrz pozytywnego wizerunku. Wizerunek ten wcale nie musi odzwierciedlać dostatku, okazałości, zamożności (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 listopada 2010 r., Nr IPPB5/423-596/10-2/JC).

Z kolei przez „reklamę” należy rozumieć działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego. Polega ona głównie na prezentowaniu danego towaru, danej usługi, ewentualnie marki, cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych, modnych czy nawet prowokujących, aby skłonić jak największą liczbę potencjalnych nabywców do zakupu (do korzystania z usługi), (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 czerwca 2011 r., Nr ILPBI /415-264/11-4/AP).

W świetle przedstawionych definicji tych pojęć nie ulega wątpliwości, że wydatki związane z organizacją przedmiotowej konferencji mają na celu promocję marki i produktów Wnioskodawcy oraz zachęcenie uczestników konferencji do ich nabywania, a zatem ma ona charakter reklamowy. Bez znaczenia w powyższym zakresie ma fakt, iż ten stricte marketingowy przekaz połączony jest z zapewnieniem uczestnikom konferencji nieodpłatnie świadczeń w postaci pokrycia kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Poniesienie tych wydatków było bowiem konieczne aby zgromadzić spodziewaną widownię i zapewnić odpowiedni przekaz reklamowy Wnioskodawcy i jego produktów. Pogląd powyższy znajduje swoje potwierdzenie w rozstrzygnięciach organów podatkowych. Na poparcie tej tezy przytoczyć należy m.in. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 marca 2010 r., Nr IPPB5/423-33/10-4/JC), który stwierdził, że: „w trakcie konferencji Spółka przekazuje kontrahentom informacje o aktualnej ofercie handlowej, udziela informacji na temat sposobu funkcjonowania preparatów, zapoznaje kontrahentów z możliwymi zastosowaniami produktów.” Mając na uwadze powyższe, koszty przedmiotowych konferencji, szkoleń, stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki, jeżeli konferencje, szkolenia, sympozja przeprowadzone zostały w celu osiągnięcia przychodów stosownie do (...) art. 15 (...) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę są racjonalne i wykazują związek przyczynowo-skutkowy z przychodami) oraz zostały właściwie udokumentowane dla celów podatkowych, zgodnie z art. 9 ust. 1 tejże ustawy. (...). Podobnie orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w powołanej powyżej interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2011 r., Nr ILPB1/415-264/11-4/AP), która zapadła w antologicznym stanie faktycznym do tego, który został przedstawiony w niniejszym wniosku. Dotyczył on bowiem sytuacji, w której Wnioskodawca zorganizował otwartą imprezę artystyczną, w czasie której prowadzący konferansjer pomiędzy poszczególnymi numerami artystycznymi przedstawiał historię firmy oraz reklamował oferowane przez nią produkty. Także w niektórych numerach artystycznych wplatane były dowcipne teksty o produktach oferowanych przez firmę. W trakcie imprezy prezentowano na ekranie produkty spółki z reklamą ich wartości użytkowych. W ocenie organu atrakcyjna postać audio-wizualna tego wydarzenia była wyłącznie przyjętą przez organizatora formą reklamy, która z uwagi na swój charakter mogła skutecznie wpłynąć na zwiększenie liczby klientów oraz wstępne zainteresowanie się przez nowych kontrahentów ofertą handlową firmy. Jednocześnie stwierdził, iż „wydatki poniesione na organizację imprezy reklamowo-artystycznej, jako niewymienione w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią koszty uzyskania przychodów, gdyż stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”.

Podkreślić także należy, że dla podatkowej kwalifikacji przedmiotowych wydatków nie ma znaczenia do jak dużego kręgu kontrahentów było adresowane zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji w wyroku z dnia 3 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 2142/10, WSA w Krakowie uznał, że w świetle obowiązujących przepisów nie może być okolicznością determinującą pojęcie reprezentacji fakt, że określone działania są kierowane do wąskiego grona osób. Okoliczność ta może być bowiem przynależna zarówno reprezentacji jak i reklamie. W wyroku z dnia 19 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 1376/07, WSA w Krakowie wyróżnił zarówno istnienie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »