Wydatki na ulepszenie środków trwałych w kosztach uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Spółka poniosła nakłady polegające na przebudowie budynków, na co posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Nakłady na budynki przekraczały wartość 3.500 zł (na każdy budynek) w każdym z lat, w których były ponoszone. Wydatki te miały na celu wzrost wartości użytkowej budynków. Czy wydatki na budynki w okresie, w którym znajdowały się one w ewidencji środków trwałych, były wydatkami na ulepszenie, co w konsekwencji powoduje konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów tej części wydatków na ulepszenie, która była ujmowana w kosztach podatkowych bieżącej działalności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 października 2016 r., który wpłynął do BKIP w Lesznie 18 listopada 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 29 listopada 2016 r.), uzupełnionym 14 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konieczności wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2016 r. wpłynął do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie (data wpływu do tut. Biura 29 listopada 2016 r.), ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konieczności wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) istnieje od 2 października 2007 r. Umowa Spółki przewiduje prowadzenie m.in. następującej działalności: wytwarzanie energii elektrycznej, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Początkowo Spółka zamierzała wytwarzać energię elektryczną ze źródeł niekonwencjonalnych (planowała uruchomienie małej elektrowni wodnej). W tym celu 11 lipca 2008 r. nabyła od osoby fizycznej nieruchomość w K, tj. działkę gruntu zabudowaną zabytkowym budynkiem z częścią mieszkalną (młyn wodno-elektryczny), nazwanym dla potrzeb tego wniosku „M” oraz budynkiem pomocniczym nazwanym dla potrzeb tego wniosku „P”, oznaczoną jako tereny mieszkaniowe. Budynki M i P były kompletne i zdatne do użytku. W budynku M Spółka posiada od początku swoją siedzibę. Pod datą 1 sierpnia 2008 r. nieruchomości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Zamierzona inwestycja, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych, okazała się nieopłacalna. Budynki M i P postanowiono przebudować na budynki mieszkalne, celem wynajmowania poszczególnych lokali jako apartamentów turystycznych (świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 55), z możliwością sprzedaży niektórych lokali.

W 2011 r. Spółka rozpoczęła nakłady na budynki M, polegające na przebudowie budynku dawnego młyna z częścią mieszkalną wraz ze zmianą sposobu użytkowania pozostałej części obiektu na cele mieszkalne (budynek mieszkalny wielorodzinny) wraz z przebudową budynku pomocniczego (P), infrastruktury technicznej i parkingiem, na co posiada zatwierdzony projekt budowlany i j pozwolenie na budowę z 16 czerwca 2012 r.

Nakłady na te budynki w latach 2012 do 2014 były księgowane na koncie: „środki trwałe w budowie”, celem podniesienia ich wartości. Były to w szczególności wydatki typu: opracowanie audytu energetycznego, mapy do celów projektowych, wykonanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych branż, ekspertyzy techniczne, prace zabezpieczające i porządkowe, koszty energii elektrycznej, jak również prace budowlane, w szczególności w budynku M:

 • w 2012 r. - osuszenie południowo-wschodniego narożnika obiektu,
 • w 2014 r. - wymiana pokrycia dachu z jednowarstwowego na wielowarstwowy z warstwami izolacyjnymi odpowiadający najwyższym wymaganiom użytkowym, wewnętrzne prace rozbiórkowe i konstrukcyjne, skucie starych tynków wewnętrznych i wykonanie nowych, w części renowacyjnych oraz nadzór architektoniczny i budowlany.

Prace budowlane w budynku M rozpoczęły się w 2012 r. W maju 2012 r. zakończono prace osuszenia południowo-wschodniego narożnika obiektu poprzez:

 • od zewnątrz - odkopanie południowej i wschodniej ściany zewnętrznej, częściowe wzmocnienie fundamentów, oczyszczenie, zaizolowanie izolacją pionową, założenie drenów odwadniających, wypełnienie warstwami żwiru,
 • od wewnątrz - skucie starych tynków i nałożenie nowych.

Wcześniej takiej instalacji drenującej i izolacyjnej nie było w tym narożniku, ani w całym budynku. Kolejne prace, to przebudowa dachu (wymiana dachu z jednowarstwowego na wielowarstwowy z warstwami izolacyjnymi), wewnętrzne prace rozbiórkowe i konstrukcje wewnętrzne, skucie starych i wykonanie nowych, częściowo specjalistycznych renowacyjnych tynków wewnętrznych prowadzono w 2014 r.

Nakłady na budynek P w okresie 2012-2014 polegały na poniesieniu w 2012 r. wydatków na projekt budowlany przebudowy budynku. Wydatki te księgowane były na koncie „środki trwałe w budowie”. Przeprowadzone do końca 2014 r. w budynku M prace budowlane spowodowały:

 • zlikwidowanie wilgoci w budynku (m.in. dzięki i zastosowaniu izolacji, instalacji drenującej i tynków renowacyjnych),
 • zmniejszenie energochłonności, czyli zmniejszenie kosztów eksploatacji (dzięki przebudowie dachu na wielowarstwowy z warstwami izolacyjnymi),
 • ulepszeniu stanu technicznego obiektu poprzez wzmocnienie i uzupełnienie historycznych oraz zastosowanie nowych elementów konstrukcji wewnętrznej, co przyczyniło się do poprawy standardu i przedłużenia okresu użytkowania budynku.

Część wydatków, w istocie mających charakter ulepszenia, była księgowana pomyłkowo w koszty, np. koszty energii, części usług budowlanych, ekspertyz, prac architekta.

Nakłady na budynki w latach 2011-2014 przekraczały wartość 3.500 zł (na każdy budynek) w każdym z lat, w których były ponoszone. Spółka w okresie od maja 2012 r. do sierpnia 2013 r. wynajmowała przedsiębiorcy na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pomieszczenia w wydzielonej części budynku M, określonej w m2, ponieważ nie miał on w tym okresie wydzielonych samodzielnych lokali. W latach 2008-2013 r. nieruchomości (budynki M i P) były amortyzowane. W 2014 r. w związku z prowadzo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »