Wydatki na ubezpieczenie budowy w kosztach uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy koszty polisy ubezpieczeniowej dla danej umowy budowlanej, które są zwracane przez zmawiającego w konkretnym strumieniu przychodów należy zaliczyć do kosztów bezpośrednich i jednorazowo zaliczyć w koszty podatkowe w momencie osiągnięcia tego przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ubezpieczenie budowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kwalifikacji oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ubezpieczenie budowy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”), jest oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 86 i nast. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) i jest faktycznym wykonawcą inwestycji budowlanych. Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej z Zamawiającym odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). Zgodnie z postanowieniami umowy rozliczenie wydatków przez Zamawiającego na rzecz Wnioskodawcy odbywa się na podstawie „Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego” Federacji Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale Des Ingenieurs - Conseils - FIDIC) z siedzibą w Lozannie (zwane dalej: „Warunkami FIDIC”), które zostały przez strony dookreślone na potrzeby transakcji. Spółka przedstawiając swoją ofertę na dane zamówienie publicznie, kalkuluje cenę uwzględniając wszystkie koszty, które będzie musiała ponieść w związku z realizacją danego kontraktu. Spółka otrzymuje od Zamawiającego kosztorys, który na etapie oferty była zobowiązana wycenić. Każda pozycja posiada cenę jednostkową przygotowaną przez Wnioskodawcę. Na cenę jednostkową składają się koszty bezpośrednie powiększone o marżę na pokrycie kosztów pośrednich oraz zysk. Po wygraniu przetargu Wnioskodawca przystępuje do realizacji kontraktu. Wnioskodawca po zakończeniu danego etapu prac przedstawia inżynierowi, tzw. Miesięczne Rozliczenie Wykonawcy, w którym przedstawia zrealizowane pozycje kosztorysowe. W zależności ile robót z danej pozycji kosztorysowej Wnioskodawca wykona, za tyle Zamawiający zapłaci po cenie jednostkowej jaką Wykonawca przedstawił w ofercie. Następnie, po zatwierdzeniu miesięcznego Rozliczenia, Wnioskodawca otrzymuje Przejściowe Świadectwo Płatności (dalej: „PŚP”), które jest podstawą do wystawiania faktury.

Spółka jest obowiązana do wstawiania faktur sprzedażowych za okresy miesięczne. Z tytułu wystawionych faktur, Spółka rozpoznaje przychód podatkowy w dacie podpisania Przejściowego Świadectwa Płatności.

Sprzedaż następuje na podstawie zrealizowanych pozycji kosztorysowych. Jedną z pozycji kosztorysowych w miesięcznym rozliczeniu sprzedaży jest ubezpieczenie budowy, w stosunku do której Wnioskodawca również określił swoją cenę sprzedaży.

W wyniku takiego rozliczenia koszty ubezpieczenia budowy znajdują swoje odzwierciedlenie w konkretnym strumieniu przychodów jako osobna pozycja na wystawionym Miesięcznym Rozliczeniu Wykonawcy, na podstawie którego zostaje wystawione PŚP oraz faktura.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszty polisy ubezpieczeniowej dla danej umowy budowlanej, które są zwracane przez zmawiającego w konkretnym strumieniu przychodów należy zaliczyć do kosztów bezpośrednich i jednorazowo zaliczyć w koszty podatkowe w momencie osiągnięcia tego przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli koszty polisy ubezpieczeniowej znajdują swoje odzwierciedlenie w konkretnym strumieniu przychodów należy stwierdzić, że ww. koszty powinny zostać rozpoznane w momencie osiągnięcia tego przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

  • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód),
  • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru.

Pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »