Wydatki na mieszkanie w kosztach działalności

Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje rezygnację z umowy najmu lokalu mieszkalnego na rzecz jego nabycia. Wnioskodawca będzie z niego korzystał najczęściej od poniedziałku do piątku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca poniesie określone koszty związane z nabyciem lokalu (opłaty notarialne, PCC, prowizja pośrednika) oraz związane z jego przystosowaniem do użytkowania. Czy odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej lokalu oraz inne koszty (wyposażenie w meble, sprzęt AGD, opłaty za media, odsetki od kredytu hipotecznego) Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu 29 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu świadczonych usług o czynności rzeczoznawcy majątkowego oraz doradcy podatkowego.

Miejscem zamieszkania Wnioskodawcy jest B., jednak po analizie popytu na oferowane usługi Wnioskodawca podjął decyzję o świadczeniu usług na rynku (…). A. jest najbliższym miastem wojewódzkim, gdzie znajdują się siedziby wielu potencjalnych zamawiających usługi Wnioskodawcy, jak np. centrale banków, kancelarie prawne, Izba Skarbowa, sądy.

Codzienne dojazdy w celach prowadzenia spraw związanych z działalnością gospodarczą z B. (miejscowości oddalonej o 120 km) są nieuzasadnione ekonomicznie oraz w praktyce uniemożliwiają realizację założonego modelu prowadzenia działalności gospodarczej. Częste wynajmowanie pokoi hotelowych również nie jest możliwe ze względu na wysokie koszty. Wnioskodawca zawarł umowę najmu, której przedmiotem jest lokal mieszkalny zlokalizowany w A. Wydatki związane z najem stanowią koszt uzyskania przychodu związany z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Lokal jest wykorzystywany do działalności gospodarczej w ten sposób, że jest miejscem, gdzie Wnioskodawca wykonuje prace związane z działalnością gospodarczą: sporządza opinie, opracowuje materiały, przygotowuje raporty dla klientów, świadczy usługi doradcze, sporządza w imieniu klientów stosowne pisma, prowadzi archiwum dokumentacji.

Ponadto dysponowanie lokalem w okolicy, gdzie mają siedzibę kluczowi zamawiający usługi, ułatwia pozyskanie zleceń oraz minimalizuje ryzyko związane z problemami komunikacyjnymi w sytuacji, gdy będzie niezbędne osobiste stawiennictwo np. w sądzie. Wnioskodawca nie przewiduje oferowania usług w miejscu swojego dotychczasowego zamieszkania ze względu na ograniczony popyt na specjalistyczne usługi w mieście powiatowym. Wnioskodawca przebywa w wynajętym lokalu, kiedy jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. zwyczajowo od poniedziałku do piątku, w dni, które nie są wolne od pracy z uwzględnieniem przypadków, gdy sprawy związane z działalnością będą wymagały również pobytu w A. w inne dni - sobotnie szkolenia (rzeczoznawcy majątkowi i doradcy podatkowi są zobowiązani ustawowo do podnoszenia kwalifikacji) lub zlecenia, które muszą być zrealizowane w trybie pilnym. W dni wolne od pracy Wnioskodawca przebywa w B., gdzie znajduje się jego ośrodek interesów życiowych.

Wnioskodawca planuje rezygnację z umowy najmu lokalu na rzecz nabycia lokalu mieszkalnego, który będzie wykorzystywany tak jak dotychczas nieruchomość wynajmowana, tj. Wnioskodawca będzie z niej korzystał najczęściej od poniedziałku do piątku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca nie przewiduje zmiany modelu prowadzenia działalności gospodarczej ani przeniesienia ośrodka interesów życiowych do A. Nabyty zostanie najprawdopodobniej lokal mieszkalny, który był wcześniej użytkowany przez przynajmniej 60 miesięcy, a jego zakup zostanie w przeważającej części sfinansowany kredytem hipotecznym. Wnioskodawca poniesie określone koszty związane z nabyciem lokalu (opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, prowizja pośrednika) oraz związane z jego przystosowaniem do użytkowania, jak np. koszt remontu, wyposażenia w meble, podstawowy sprzęt AGD. Część z poniesionych kosztów będzie powiększała wartość początkową środka trwałego. Wnioskodawca będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem lokalu takie jak np. podatek od nieruchomości, opłaty za media, użytkowanie wieczyste oraz koszty odsetek od kredytu hipotecznego. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać lokal w sposób analogiczny do użytkowanego obecnie lokalu wynajmowanego w dłuższym horyzoncie czasowym. W przypadku zmiany modelu prowadzonej działalności gospodarczej lub przeniesienia ośrodka interesów życiowych w inne miejsce lokal zostanie prawdopodobnie wynajęty, chociaż nie można wykluczyć innego jego przeznaczenia jak przekazanie na cele osobiste Wnioskodawcy, sprzedaż lub darowizna. W przypadku nabycia lokalu, który był użytkowany przez przynajmniej 60 miesięcy Wnioskodawca zastosuje zasady amortyzacji przewidziane dla używanych środków trwałych (indywidualną stawkę amortyzacyjną).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego sposób użytkowania lokalu należy uznać za spełniający warunki (zwłaszcza warunek celowości) do uznania zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j.) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokalu oraz innych kosztów (wyposażenie w meble, sprzęt AGD, opłaty za media, odsetki od kredytu hipotecznego), o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego za koszt uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 22 ust. 1 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Zatem kosztami uzyskania przychodów z danego źródła przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż grunty lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 (art. 22 ust. 8 ww. ustawy).

W myśl art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »