Wycena środków pieniężnych przy przelewie z PayPal na firmowy rachunek

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni posiada konto walutowe w systemie PayPal, z którego są przelewane środki, przeliczone po kursie stosowanym przez PayPal, na firmowe konto złotówkowe Wnioskodawczyni (PayPal dokonuje przewalutowania walut obcych), a pozyskane w ten sposób złotówki wykorzystuje na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W jaki sposób należy dokonywać wyceny środków znajdujących się na rachunku walutowym PayPal w związku ich wypłatą na rachunek firmowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 18 listopada 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 21 listopada 2016 r.), uzupełnionym 17 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu dokonywania wyceny środków pieniężnych znajdujących się na rachunku walutowym PayPal w związku z wypłatą tych środków na rachunek firmowy Wnioskodawczyni - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu dokonywania wyceny środków pieniężnych znajdujących się na rachunku walutowym PayPal w związku z wypłatą tych środków na rachunek firmowy Wnioskodawczyni. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 4 stycznia 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-1.4511.607.2016.1.AP, 2461-IBPP2.4512.920.2016.1.IK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 17 stycznia 2017 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 2 października 2015 r. Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym. Zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą detaliczną towarów handlowych różnego rodzaju zgodnie z wiodącym PKD 47.91.Z. Działania przedsiębiorcy sprowadzają się do zamieszczania ogłoszeń handlowych na różnego typu portalach internetowych. Odbiorcami towaru są osoby fizyczne i firmy zarówno z Polski jak i z zagranicy. Aby zabezpieczyć płatności i samą transakcję Wnioskodawczyni korzysta z systemu płatności internetowych PayPal. Warunkiem korzystania z systemu płatności internetowych przez sprzedającego jest posiadanie konta walutowego u operatora PayPal. Dla kupującego system płatności internetowych jest bezpłatny, sprzedającemu pozwala szybko zweryfikować zaistniałą transakcję, ponieważ pieniądze są rejestrowane na koncie PayPal zaraz po zapłaceniu. Sprzedający jest informowany za pomocą wiadomości e-mail o transakcji przez co może szybciej wysłać towar, co podnosi konkurencyjność zakupów online. Podsumowując system płatności internetowych PayPal zabezpiecza interesy zarówno sprzedającego jak i kupującego. Rozliczenie systemu PayPal ze sprzedającym polega na odnotowaniu wpłaty od klienta w walucie obcej i w tym samym dniu wystawiana jest faktura za zakup towaru. Faktura sprzedaży wystawiana jest w walucie właściwej dla danej transakcji zakupu i przeliczana według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia. W związku z powyższym przy wpływie wymienionych środków pieniężnych nie powstają różnice kursowe. Następnie od każdej wpłaty operator PayPal potrąca prowizję za swoją usługę, w wielkości przewidzianej regulaminem. Wnioskodawczyni przelicza prowizję PayPal wg kursu NBP i wykazuje ją w deklaracji VAT-7 jako import usług zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług. W momencie zapłaty za faktury kosztowe za pośrednictwem systemu PayPal bądź też wypłaty środków w walucie z konta PayPal na konto firmowe Wnioskodawczyni powstają różnice kursowe. Wnioskodawczyni wypłacając pieniądze porównuje z kursem, po którym system płatności PayPal dokonał przeliczenia wypłaty z pierwszym kursem NBP z dnia wpływu środków stosując wybraną przez siebie do przeliczenia metodę wyceny FIFO zgodnie z art. 24c ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powstałe różnice kursowe Wnioskodawczyni zalicza bądź to do przychodów, bądź też kosztów prowadzonej przez siebie działalności. Należy podkreślić, że kurs przy wypłacie z konta PayPal znacznie odbiega od kursu przewidzianego przez NBP i w konsekwencji zazwyczaj znacznie wpływa na zwiększenie kosztów, aniżeli powiększenie przychodu.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 16 stycznia 2017 r. Wnioskodawczyni wskazała m.in., że:

 1. rachunek firmowy, na który dokonywane są wpłaty środków pieniężnych z rachunku walutowego PayPal jest rachunkiem złotowym,
 2. środki przelewane na rachunek firmowy są wykorzystywane na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyjaśniła przy tym, że oczekuje wyłącznie interpretacji indywidualnej „w zakresie sposobu dokonywania wyceny środków pieniężnych znajdujących się na rachunku walutowym PayPal w związku z wypłatą tych środków na rachunek firmowy”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni postępuje właściwie rozliczając w ten sposób transakcje za pośrednictwem systemu PayPal?

Zdaniem Wnioskodawczyni, jej postępowanie jest prawidłowe, bowiem do wyceny środków na rachunku walutowym PayPal powinna być stosowana kolejność wyceny środków wybrana przez podatnika - w przypadku Wnioskodawczyni - metoda FIFO zgodnie z art. 24c ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. każde wypływy środków z rachunku PayPal powinny być porównywane z kursem NBP z najstarszego wpływu środków i w ten sposób powstałe różnice kursowe odnoszone w ciężar kosztów lub przychodów.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 24c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

W myśl art. 24c ust. 2 pkt 1- 3 ww. ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;

Stosownie natomiast do art. 24c ust. 3 pkt 1- 3 ww. ustawy, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

  <...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »