Wybór formy opodatkowania PIT działalności gospodarczej

TEZA: Sposobu opodatkowania przychodów z rozpoczętej pozarolniczej działalności gospodarczej podatnika nie może determinować oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, złożone w ustawowym terminie dla wcześniejszej działalności gospodarczej tego podatnika, którą zlikwidowano przed rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia del. WSA Marek Olejnik, Protokolant Anna Rembowska, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Ol 109/12 w sprawie ze skargi T. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie na rzecz T. H. kwotę 3800 (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2012 r., I SA/Ol 109/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę T. H. (dalej: Skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie (dalej: Dyrektor IS) z dnia 28 grudnia 2011 r., nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. oraz odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: p.d.o.f.) za maj i lipiec 2007 r. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270; dalej w skrócie: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji):

2.1. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie WSA w Olsztynie podał, że decyzją z dnia 31 grudnia 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. określił Skarżącemu zobowiązanie podatkowe w p.d.o.f. za 2007 r. w wysokości 445.396,00 zł oraz należne odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na p.d.o.f. za maj 2007 r. w wysokości 2.949 zł oraz lipiec 2007 r. w wysokości 5.405 zł. W ramach przeprowadzonego postępowania podatkowego organ pierwszej instancji ustalił, że Skarżący prowadził działalność w zakresie obrotu nieruchomościami od listopada 2006 r., co w konsekwencji spowodowało, iż przychody z tytułu zbycia działek uzyskanych po podziale nieruchomości we wsi T. winien zakwalifikować jako przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.).

Uwzględniając powyższe ustalenia organ pierwszej instancji stwierdził, że Skarżący prowadził w 2007 r. działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży nieruchomości. Skarżący winien być zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i w ciągu roku wpłacać zaliczki na p.d.o.f. Organ podatkowy uznał księgę przychodów i rozchodów za 2007 r. za nierzetelną zarówno w zakresie przychodów, jak i kosztów ich uzyskania, albowiem strona nie ujęła przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą działek w miejscowości T.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego i podatkowego w stosunku do strony w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczeń w p.d.o.f. za 2007 r., Naczelnik US stwierdził, że: (1) nieprawidłowo opodatkował przychody z tytułu działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f., (2) nie wpłacał w trakcie roku 2007 zaliczek na podatek dochodowy z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, (3) nieprawidłowo zakwalifikował przychody z tytułu sprzedaży działek gruntu w miejscowości T. do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f. , tzn. jako sprzedaż majątku prywatnego, (4) przychody z tytułu umowy zlecenia oraz przychody z innych źródeł dotyczące sprzedaży cesji praw do lokalu mieszkalnego wykazał w nieprawidłowych wysokościach.

2.2. Po rozpoznaniu odwołania Skarżącego od powyższej decyzji Dyrektor IS ww. decyzją z dnia 28 grudnia 2011 r. uchylił decyzję organu pierwszej instancji w części dotyczącej odsetek za zwłokę od zaliczek i określił wysokość odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na p.d.o.f. za maj 2007 r. w kwocie 325,00 zł i za lipiec 2007 r. w kwocie 4.923 zł, natomiast w pozostałym zakresie utrzymał decyzję w mocy. Organ odwoławczy całkowicie podzielił opinię Naczelnika US na temat działalności gospodarczej strony. Zgromadzony materiał dowodowy w sprawie jednoznacznie wskazywał, że Skarżący zakupił, a następnie sprzedawał działkę nr [...] w T. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i taką działalność prowadził od dnia 23 listopada 2006 r.

Dyrektor IS w pełni podzielił również stanowisko organu pierwszej instancji w kwestii opodatkowania Skarżącego w 2007 r. na zasadach ogólnych, tj. bez uwzględnienia stawki 19% w oparciu o dyspozycję art. 30c u.p.d.o.f. Biorąc pod uwagę fakt, że w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej już w listopadzie 2006 r. Skarżący nie złożył zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania w obowiązującym terminie, przewidzianym dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f., przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej winien był opodatkować na zasadach ogólnych. Zawiadomienie złożone przez stronę 3 grudnia 2007 r. nie dawało możliwości opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu działalności gospodarczej w 2007 r. na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. z uwagi na to, iż dniem poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej był dzień 22 listopada 2006 r., a pierwszy przychód z tytułu działalności Skarżący uzyskał już w dniu 11 stycznia 2007 r. Przepis art. 9a ust. 4 u.p.d.o.f. ma zastosowanie tylko i wyłącznie do podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a nie do podatników, którzy wcześniej zlikwidowali działalność gospodarczą. Wskazuje on jednoznacznie, że w przypadku, gdy podatnik chce zrezygnować z opodatkowania stawką liniową zobowiązany jest w terminie określonym, tj.: do 20 stycznia danego roku podatkowego, zawiadomić o rezygnacji. W związku z tym, że Skarżący zlikwidował wcześniej prowadzoną działalność gospodarczą, od tego momentu nie był przedsiębiorcą, bowiem do celów podatkowych podatnik pozostaje przedsiębiorcą od dnia rozpoczęcia do jej zakończenia (likwidacji) ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych.

Dyrektor IS stwierdził, że w sprawie nie doszło do naruszenia art. 122, art.187 § 1 i art. 191 O.p. Organ pierwszej instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącego. Naczelnik US w sposób wyczerpujący zgromadził materiał dowodowy, również uwzględniając wnioski dowodowe strony. Przeprowadzona została wnikliwa i wszechstronna ocena całokształtu zgromadzonego materiału. W ocenie organu odwoławczego prawidłowo ustalono wartość przychodu ze sprzedaży działek w T. na podstawie aktów notarialnych dokumentujących transakcje ich sprzedaży oraz prawidłowo określono wysokość zobowiązania podatkowego strony z tytułu p.d.o.f. za 2007 r. w kwocie 445.396,00 zł. Organ odwoławczy nie uwzględnił w kosztach uzyskania przychodów kwot odsetek i prowizji kredytowych, albowiem fakt ten nie został przez stronę udowodniony. Z pism banków, w przypadkach, w których było kilku kredytobiorców, nie wynika kto dokonał spłaty odsetek w 2007 r. Również z przedłożonych umów kredytowych nie wynikało, czy i jakie koszty z tytułu ich zawarcia poniósł Skarżący.

3. Stanowiska stron w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji:

3.1. W skardze do WSA w Olsztynie Skarżący, wnosząc o uchylenie ww. decyzji Dyrektora IS i zasądzenie kosztów postępowania, zarzucił naruszenie przepisów: art. 5a ust. 1 pkt 6, art. 9a ust. 4 i 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8, art. 14 ust. 1, art. 22 ust.1, art. 24 ust. 2, art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 u.p.d.o.f. oraz art. 120-122, art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 188, art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej w skrócie: O.p.). Zdaniem Skarżącego organ podatkowy jednostronnie ocenił zgromadzony materiał dowodowy w kwestii sprzedaży działek położonych w miejscowości T., przez co naruszone zostały przepisy art. 120-122, art. 180 § 1, art. 187 § 1 oraz art. 191 O.p., co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia przepisów prawa materialnego.

3.2. W odpowiedzi na skargę Dyrektor IS wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko i argumentację przedstawioną w zaskarżonej decyzji.

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (Sądu pierwszej instancji):

4.1. Oddalając skargę WSA w Olsztynie stwierdził, że sedno sporu w sprawie sprowadza się do oceny zasadności przyjęcia przez organy podatkowe, iż strona dokonując sprzedaży działek powstałych w wyniku podziału działki nr 256/1 położonej w miejscowości T. prowadziła działalność w tym zakresie, a nie dokonywała sprzedaży swojego majątku osobistego. Zdaniem Sądu pierwszej instancji organy podatkowe prawidłowo uznały, że momentem przesądzającym o tym, iż Skarżący rozpoczął działalność gospodarczą wcześniej, niż zarejestrował ją w Urzędzie Miasta (10 maja 2007 r.) było złożenie w dniu 23 listopada 2006 r. wniosku o podział nabytej działki. Okoliczności faktyczne, m.in. takie, jak data nabycia nieruchomości i daty zbycia powstałych po podziale działek, sposób podziału nieruchomości, przeznaczenie gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego oraz nabywanie kolejnej nieruchomości - działka w K. – już po kilku miesiącach od pierwszego nabycia (26 kwietnia 2007 r.), świadczą o prowadzeniu przez podatnika działalności gospodarczej w przedmiocie obrotu nieruchomościami.

Fakt, że Skarżący nie zarejestrował formalnie działalności w 2006 r., a zarejestrował ją w maju 2007 r. nie oznacza, że takiej działalności nie prowadził w 2006 r. Zebrany w sprawie materiał dowodowy w pełni potwierdził, że począwszy od momentu złożenia wniosku o podział działki w T., tj. 23 listopada 2006 r. Skarżący prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami.

4.2. Sąd pierwszej instancji zaaprobował również stanowisko organów w kwestii opodatkowania na zasadach ogólnych działalności gospodarczej strony prowadzonej w 2007 r.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji w sytuacji, gdy po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »