WSA. Zwrot wynagrodzenia za świadczenie usług uprawnia do korekty faktury

Z uzasadnienia: W chwili zwrotu przez skarżącą wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług marketingowych dochodzi do zmniejszenia do zera podstawy opodatkowania tej czynności. Okoliczność tego rodzaju należy postrzegać jako obniżenie ceny po dokonaniu sprzedaży, co winno skutkować na mocy art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT umniejszeniem podstawy opodatkowania oraz obowiązkiem wystawienia faktury korygującej na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Nikodem Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont (spr.) Sędzia WSA Karol Pawlicki Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Szydłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi A S.A. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. uchyla zaskarżoną interpretację;
  2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 697,00 zł ( sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100 ) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Pismem z 24 października 2018 r. X. S.A. (dalej: "skarżąca") zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystawienia faktur korygujących. Przedstawiając opis zdarzenia przyszłego skarżąca podała , że będąc czynnym podatnikiem VAT prowadzi działalność w zakresie hurtowej dystrybucji szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. W celu zwiększenia obrotów podejmuje akcje marketingowe np.: promocje, konkursy, programy lojalnościowe skierowane zarówno do innych podmiotów gospodarczych (klientów skarżącej) jak i ostatecznych konsumentów. W każdym przypadku celem akcji jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Ze względu na fakt, że dostawcami zwykle są bezpośrednio producenci i dystrybutorzy produktów, są oni zainteresowani udziałem w akcjach promocyjnych dotyczących ich produktów i marek. Zwiększenie sprzedaży tych produktów u skarżącej i objęcie akcją danego produktu przyczynia się bowiem do wzrostu sprzedaży także u producenta oraz wzmocnienia świadomości marki producenta u konsumentów (wzrost sprzedaży produktów producenta u skarżącej przekłada się na ilość zamówień u producenta i wzrost jego sprzedaży). Z uwagi na powyższe skarżąca obciąża fakturami VAT dostawców za usługi promocyjne. Wynagrodzenie skarżącej często jest kompensowane z należnością dostawców za sprzedane jej towary. Jednocześnie są przypadki, że kontrahenci nie akceptują faktur za usługi promocyjne, odmawiają ich przyjęcia, odsyłają je lub zwracają w inny sposób.

W niektórych przypadkach Sąd Okręgowy w [...] w prawomocnych wyrokach stwierdził, że wynagrodzenie za świadczenie usług promocyjnych stanowi bezprawnie uzyskaną przez skarżącą korzyść na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 419, ze zm. – dalej: "u.z.w.n.k.") i stanowi inne niż marża handlowa opłatę za przyjęcie towaru do sprzedaży, co, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Na podstawie tych wyroków skarżąca została zobowiązana do zwrotu niektórym kontrahentom wynagrodzenia za świadczone usługi marketingowe. Skarżąca przewiduje, że podobne sytuacje mogą mieć miejsce w przyszłości.

Na tle tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego skarżąca sformułowała następujące pytania:

  1. czy ma prawo do wystawienia faktur korygujących "do zera" w związku z koniecznością zwrotu wynagrodzenia za świadczenie usług na podstawie wyroków sądowych?
  2. w którym momencie będzie uprawniona do obniżenia VAT należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących?

W ocenie skarżącej na pierwsze z zadanych pytań należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. W kontekście drugiego z pytań stwierdziła, że moment dokonania korekty podatku należnego jest uzależniony od tego, czy nabywca ujął pierwotne faktury w swoich rozliczeniach VAT. Jeżeli zaksięgował i odliczył VAT z faktur otrzymanych od skarżącej, to prawo do korekty VAT należnego powstanie na zasadach przewidzianych w art. 29a ust. 10 i 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 – dalej: "ustawa o VAT"), tj. w momencie otrzymania potwierdzenia odbioru faktur korygujących od nabywcy. W sytuacji, gdy nabywca zwrócił wystawione przez skarżącą faktury (co oznacza, że ich nie zaksięgował i nie dokonał odliczenia VAT wynikającego z tych faktur) powinno się dokonać obniżenia VAT należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących "do zera" w rozliczeniu za okres, w którym ujęte zostały faktury pierwotne.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 04 grudnia 2018 r., nr [...] uznał przedstawione przez skarżącą stanowisko za nieprawidłowe. Uzasadniając wskazał, że opodatkowaniu VAT będzie podlegało tylko to odpłatne świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu. Kwestie dotyczące wystawiania faktur i faktur korygujących zostały uregulowane w art. 106a-106q ustawy o VAT. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych tak, aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu prawidłowego udokumentowania rzeczywistej sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

W kontekście przedstawionego przez skarżącą opisu zdarzenia przyszłego wskazał, że stosownie do art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.w.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. W świetle art. 18 ust. 1 pkt 5 powołanej ustawy , w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych. Roszczenie o wydanie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści wskutek popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji może być dochodzone zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w art. 405 i n. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. – dalej: "k.c.").

W kontekście powołanych uregulowań organ wydający interpretację zaznaczył, że z przedstawionego przez opisu zdarzenia przyszłego wynika, że sąd w prawomocnie orzekł, że wynagrodzenie za świadczenie usług promocyjnych (marketingowych) stanowi bezprawnie uzyskaną korzyść i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Z powyższego zdaniem organu wynika, że sąd nie zakwestionował faktu wykonywania usług promocyjnych (marketingowych), ale orzekł, że pobierane za nie wynagrodzenie stanowi bezprawnie uzyskaną korzyść. Jednakże skoro wynagrodzenie stanowiło zapłatę za określone zachowanie skarżącej w postaci faktycznego świadczenia usług promocyjnych (marketingowych), to jeśli wedle regulacji prawa pozapodatkowego czynności te noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, zwrot kontrahentom pobranego wynagrodzenia nie stanowi podstawy do wystawienia faktur korygujących oraz zmniejszenia podatku należnego.

W opinii organu stały wystawione zasadnie i nie powinny być korygowane fakturami korygującymi, ponieważ nie zaistnieją okoliczności wymienione w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Po wystawieniu faktur nie zostanie udzielona obniżka ceny w formie rabatu, nie zostaną udzielone upusty i obniżki cen, nie zostanie dokonany zwrot podatnikowi towarów i opakowań, jak również nie zostanie podwyższona cena lub nie zostanie stwierdzona pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W szczególności należy stwierdzić, że wbrew twierdzeniu skarżącej nie zaistnieje także sytuacja przedstawiona w art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, bowiem z opisu nie wynika, że skarżąca otrzymuje całość lub część zapłaty za świadczone usługi przed ich wykonaniem. Wynikający z prawomocnych wyroków obowiązek wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w wysokości wynagrodzenia nie ma związku z dokonanym uprzednio świadczeniem usług promocyjnych (marketingowych).

Zasądzona przez sąd od wnioskodawcy kwota zdaniem organu będzie stanowiła bowiem odrębną od świadczenia usług opłatę na rzecz kontrahentów, tj. rekompensatę (odszkodowanie) z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, która nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wskazanym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Istotą zwracanej przez skarżącą kwoty będzie rekompensata za bezpodstawnie uzyskane korzyści, a nie zwrot płatności za świadczone usługi.

W opinii organu zasądzanie zwrotu na rzecz kontrahentów kwoty równej sumie należności pobranych przez skarżącą tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi promocyjne (marketingowe) nie przesądza o tym, że wypłata tej kwoty ma nierozerwalny związek ze świadczonymi usługami. Wynikać to jedynie z konieczności wynagrodzenia straty w związku z dokonaniem przez skarżącą czynu nieuczciwej konkurencji i nie będzie miało wpływu na wykonane wcześniej świadczenie usług.

W kontekście art. 108 u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »