WSA. Wartość początkowa w leasingu finansowym

Z uzasadnienia: Wartość początkową środka trwałego oddanego korzystającemu w ramach umowy leasingu finansowego ustala leasingodawca (finansujący). Jest to także logiczne następstwo tego, że to finansujący dysponuje wiedzą jaki powinien uzyskać zwrot, aby pokrył on wspomnianą wartość początkową przedmiotu umowy. To on wcześniej nabył środek trwałych, który następnie oddaje leasingobiorcy. Wobec tego Wnioskodawczyni, która korzysta z nieruchomości mieszkaniowych na podstawie umowy leasingu finansowego nie jest uprawniona do tego, aby ustalić wartość początkową środków trwałych oddanych do korzystania w ramach wspomnianego leasingu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Kozłowska, Sędziowie WSA Wojciech Gapiński (spr.), Beata Machcińska, Protokolant Katarzyna Czabaj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi A. B. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

UZASADNIENIE

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej - organ interpretacyjny, Dyrektor KIS), wydał interpretację indywidualną z dnia [...] r. nr [...], w której - na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm. - dalej o.p.) - stwierdził, że stanowisko - przedstawione we wniosku A. B. (dalej - Wnioskodawczyni, skarżąca) z dnia 3 lipca 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia wartości początkowej budynków/lokali mieszkalnych będących przedmiotem leasingu finansowego - jest nieprawidłowe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem przeważającym jest działalność związana z kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z wg klasyfikacji PKD). Wnioskodawczyni zajmuje się nadto działalnością związaną z wykonywaniem pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z wg klasyfikacji PKD), działalnością związaną z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z wg klasyfikacji PKD), działalnością związaną z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami (68.31.Z wg klasyfikacji PKD), działalnością związaną z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.Z wg klasyfikacji PKD), a także działalnością związaną z prowadzeniem restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (56.10.A wg klasyfikacji PKD). Wnioskodawczyni jest również zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jak następnie wskazano, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni przystąpiła jako leasingobiorca do zawarcia umowy leasingu finansowego kilkunastu nieruchomości budynkowych z innym przedsiębiorcą, w posiadaniu którego znajdują się nieruchomości. Nieruchomości te według wyjaśnień zawartych we wniosku mają charakter mieszkalny i są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako mieszkalne. Następnie stwierdzono, że nieruchomości te będę wykorzystywane przez Wnioskodawczynię wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ich wynajmu lub wydzierżawiania osobom fizycznym na cele mieszkalne. Dodano, że jeżeli w budynkach są wyodrębnione lokale mieszkalne, które również stanowiły przedmiot leasingu - również będą wykorzystywane na wskazanych powyżej zasadach.

W dalszej części wniosku wskazano, że w umowie leasingu finansujący w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zobowiązał się do oddania przedmiotu leasingu korzystającemu (tj. Wnioskodawczyni) do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Z kolei korzystający zobowiązał się przyjąć przedmiot leasingu do używania i pobierania pożytków, a także do zapłacenia finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego oraz do regulowania innych płatności wynikających z umowy. Wnioskodawczyni zapewniła, że umowa spełniała wszelkie warunki leasingu finansowego określone w art. 23f i n. u.p.d.o.f. - została zawarta na czas oznaczony, a przewidziana w umowie suma rat leasingowych przekroczyła wartość początkową środków trwałych wynikającą z ewidencji finansującego. Nadto, w umowie Wnioskodawczyni zobowiązała się, w świetle art. 23f ust. 1 pkt 3 lit. a u.p.d.o.f., do dokonywania odpisów amortyzacyjnych związanych z przedmiotem leasingu. Tym samym w ramach umowy leasingu strony postanowiły, iż dla celów podatkowych przez cały okres trwania umowy odpisów amortyzacyjnych od wartości nieruchomości dokonywać będzie korzystający. Wnioskodawczyni do leasingowanych nieruchomości stosuje amortyzację uproszczoną, o której mowa w art. 22g ust. 10 u.p.d.o.f., jako wartość początkową sumarycznie przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej leasingowanych budynków lub lokali i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. Wedle najlepszej wiedzy Wnioskodawczyni, finansujący dla określenia wartości początkowej środków trwałych na dzień zawarcia umowy nie korzystał z tzw. amortyzacji uproszczonej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym przy korzystaniu z nieruchomości w ramach leasingu finansowego, na podstawie art. 23f u.p.d.o.f., zgodnie z opisywanym stanem faktycznym, Wnioskodawczyni pozostaje uprawniona do określenia wartości początkowej środków trwałych na podstawie tzw. amortyzacji uproszczonej, tj. na zasadach wskazanych w art. 22g ust. 10 u.p.d.o.f.?

Zdaniem Wnioskodawczyni, pozostaje ona uprawniona do ustalenia wartości początkowej budynków i lokali mieszkalnych leasingowanych przez nią w ramach leasingu finansowego na zasadach wskazanych w art. 22g ust. 10 u.p.d.o.f. oraz do ustalenia na tej podstawie wysokości odpisów amortyzacyjnych.

W ocenie skarżącej, mając na uwadze, że umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, a suma ustalonych w umowie rat leasingowych przekroczyła wartość początkową środków trwałych wynikającą z ewidencji finansującego oraz strony zawarły w umowie postanowienie, iż odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywał korzystający, to nastąpiło spełnienie warunków z art. 23f u.p.d.o.f., pozwalających na uznanie umowy zawartej przez Wnioskodawczynię za umowę leasingu finansowego. Zgodnie z art. 23f u.p.d.o.f. do przychodów finansującego oraz do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w umowie leasingu, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Wobec powyższego, jak twierdzi skarżąca, w przedmiotowej sprawie rata leasingowa nie stanowi ani przychodu dla finansującego, ani kosztu uzyskania przychodu dla korzystającego w części tzw. raty kapitałowej. Jednocześnie jednak korzystający po zawarciu umowy leasingu finansowego dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Dla korzystającego będącego przedsiębiorcą, kosztem uzyskania przychodu będą także, co do zasady, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej przedmiotu umowy leasingu. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy leasingu wiąże się z tym, że korzystający musi przypisać wartość początkową dla każdego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będącej przedmiotem podatkowej umowy leasingu finansowego. Ustalana wartość jest wykazywana w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzonej dla potrzeb podatku dochodowego i stanowi podstawę późniejszych odpisów amortyzacyjnych (zob. K. Serwińska, Komentarz do art. 23f Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Legalis 2014/el.]. Co do zasady sposób ustalenia wartości początkowej jest wprost uzależniony od sposobu nabycia danego środka trwałego. Wyjaśniono, że w odróżnieniu m.in. do odpłatnego nabycia, wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie lub nabycia w drodze spadku, darowizny czy w inny nieodpłatny sposób, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje odrębnej metody obliczenia wartości początkowej środka trwałego w przypadku umowy leasingu finansowego. W tym zakresie, do ustalania przez korzystającego wartości początkowej środków trwałych wykorzystywanych w ramach leasingu finansowego zastosowanie powinny znaleźć zasady ogólne. Korzystający nie jest tu ograniczony co do wyboru formy amortyzowania oraz wysokości stawek odpisów amortyzacyjnych (zob. A. Bartosiewicz, Komentarz do art. 23f Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, LEX 2015/el.). W szczególności nie ma w tym zakresie przeszkód przed zastosowaniem do leasingowanych nieruchomości mieszkalnych sposobu ustalenia wartości początkowej, o którym mowa w art. 22g ust. 10 u.p.d.o.f., oczywiście pod warunkiem spełnienia przesłanek wskazanych w tym przepisie. Zdaniem Wnioskodawczyni, według tej metody w każdym roku podatkowym przyjmuje się, że wartość początkową stanowi iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. Regulacje u.p.d.o.f. w żadnym miejscu nie przewidują wyłączenia możliwości zastosowania wskazanej metody amortyzacji do nieruchomości leasingowanych, nie ograniczają również jej zastosowania wyłącznie do nieruchomości stanowiących przedmiot własności, czy współwłasności podatnika. Stąd, w ocenie Wnioskodawczyni, pozostaje ona w pełni uprawniona jako korzystający dokonujący odpisów amortyzacyjnych do wyboru do amortyzacji wskazanych nieruchomości uproszczonego sposobu ustalania wartości początkowej, o którym mowa w art. 22g ust. 10 u.p.d.o.f.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia [...] r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe.

Uzasadniając swe stanowisko organ interpretacyjny przytoczył przepisy znajdujące zastosowanie w sprawie: art. 22 ust. 1 i ust. 8; art. 23a pkt 1, pkt 2 i pkt 3; art. 23f ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Następnie stwierdził, że w przypadku umów leasingu finansowego powstaje konieczność podziału opłaty leasingowej na dwie części:

  • stanowiącą spłatę wartości początkowej (część "kapitałowa"), oraz
  • niestanowiącą spłaty wartości początkowej (część "odsetkowa"), która jest odpowiednio przychodem u finansującego i kosztem uzyskania przychodów u korzystającego.

Odwołując się do art. 23f ust. 1 u.p.d.o.f. organ interpretacyjny stwierdził, że do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodu korzystającego nie zalicza się części opłat leasingowych w zakresie, w jakim dotyczą one spłaty wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu. Przychodem finansującego i odpowiednio kosztem korzystającego jest natomiast tzw. część odsetkowa raty leasingowej, która powinna być zaliczona w poczet kosztów podatkowych w dacie jej poniesienia. Brak uwzględnienia w kosztach podatkowych korzystającego spłaty części kapitałowej wynika z faktu, że jest ona przez niego rozliczana przez odpisy amortyzacyjne dokonywane od składnika majątkowego będącego przedmiotem umowy leasingu, mimo że pozostaje on własnością finansującego.

Wobec powyższego, jego zdaniem, konstrukcja leasingu finansowego sprawia, że zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »