WSA. Przedłużenie terminu zwrotu VAT wymaga uprzedniego doręczenia postanowienia

Z uzasadnienia: Wydane na podstawie art. 87 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy o VAT postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu musi zostać uzewnętrznione przez jego doręczenie podatnikowi, gdyż tylko w takim przypadku wchodzi do obrotu prawnego i wywołuje skutek prawny. Brak doręczenia postanowienia w ustawowym terminie wywołuje skutek prawny w postaci zwrotu zadeklarowanej różnicy podatku, chyba że organ podatkowy określi ją w innej wysokości (art. 99 ust. 12 ustawy o VAT).

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski Sędziowie: Sędzia NSA Paweł Janicki Sędzia WSA Joanna Tarno (spr.) Protokolant: sekretarz Anna Jaworska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi A spółki z o.o. z siedzibą w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr UNP: [...] [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za luty 2014 r.:

 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł-Ś z dnia [...]r. nr [...] i umarza postępowanie administracyjne;
 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz strony skarżącej kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. z dnia [...] r. przedłużające [...] Sp. z o.o. (dalej: Spółka) do dnia [...] r. termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za luty 2014 r. w kwocie 69.000 zł.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że w dniu 7 marca 2014 r. do Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. wpłynęła deklaracja VAT-7 Spółki za luty 2014 r., w której wykazano: wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - podstawa opodatkowania 266.470 zł, kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji (tj. ze stycznia 2014 r.) w wysokości 6.406 zł, nabycie towarów i usług pozostałych - wartość netto 280.639 zł, podatek naliczony 64.547 zł, nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie 70.953 zł, w tym: do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 25 dni w kwocie 69.000 zł, do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w kwocie 1.953 zł.

Z uwagi na zakwestionowanie prawa do zwrotu w trakcie prowadzonej kontroli podatkowej oraz mając na uwadze nieostateczny charakter dokonanej w protokole oceny prawnej sprawy będącej przedmiotem kontroli, organ podatkowy pierwszej instancji postanowieniem z dnia [...] r. przedłużył termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r. w kwocie 69.000 zł do dnia 31 grudnia 2014 r.

Natomiast w toku prowadzonego postępowania podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. przedłużał termin zwrotu przedmiotowej nadwyżki podatku naliczonego postanowieniami:

 • z dnia 19 grudnia 2014 r. - do dnia 29 czerwca 2015 r.;
 • z dnia 25 czerwca 2015 r. - do dnia 26 grudnia 2015 r.;
 • z dnia 21 grudnia 2015 r. - do dnia 23 czerwca 2016 r.;
 • z dnia 20 czerwca 2016 r. - do dnia 20 grudnia 2016 r.;
 • z dnia 13 grudnia 2016 r. - do dnia 18 czerwca 2017 r.;
 • z dnia 12 czerwca 2017 r. - do dnia 15 grudnia 2017 r.;
 • z dnia 7 grudnia 2017 r. - do dnia 13 czerwca 2018 r.

Na postanowienie z dnia [...] r. złożono odwołanie.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. przypominał, że w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej za lipiec 2013 r. oraz luty 2014 r., organ pierwszej instancji ustalił okoliczności, które wskazują na brak podstaw do uznania, że Spółka dokonywała nabycia i dostawy towarów lub usług oraz prowadziła działalność gospodarczą w lipcu 2013 r. oraz w lutym 2014 r. w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. W ocenie organu, uznanie, że Spółka nie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych, powoduje, że wszelkie nabycia udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na jej rzecz, nie generują podatku naliczonego.

Organ zauważył również, że w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych wobec Spółki za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, wszczęte zostały postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług za: luty - kwiecień 2013 r., maj - czerwiec 2013 r., których ustalenia mają bezpośredni wpływ na wydanie decyzji w postępowaniu podatkowym za lipiec 2013 r. - luty 2014 r.

Postępowanie podatkowe za luty - kwiecień 2013 r. zostało zakończone decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. z dnia [...] r., od której Spółka złożyła odwołanie. Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Powyższa decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który oddalił skargę wyrokiem z dnia 31 maja 2016 r., I SA/Łd 130/16. Natomiast wyrokiem z dnia 12 października 2017 r., sygn. akt I FSK 1720/16, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika.

Na dzień sporządzenia zaskarżonego postanowienia (tj. 7 grudnia 2017 r.) do organu pierwszej instancji nie wpłynął jeszcze prawomocny wyrok WSA w Łodzi wraz z aktami sprawy (data wpływu 18 stycznia 2018 r.). Tym samym brak było rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym za luty - kwiecień 2013 r. Zdaniem organu II instancji przeprowadzone postępowanie za ten okres będzie miało zasadniczy wpływ na postępowania za pozostałe okresy rozliczeniowe z uwagi na wykazywaną przez Spółkę kwotę do przeniesienia w rozliczeniach podatku od towarów i usług za okres od maja 2013 r. do lutego 2014 r.

Niezależnie od powyższego organ II instancji wskazał, że postępowanie podatkowe za luty - kwiecień 2013 r. zostało zakończone wydaniem przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. decyzji z dnia [...] r. Natomiast termin zakończenia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za maj - czerwiec 2013 r. został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz za lipiec 2013 r. - luty 2014 r. został przedłużony do dnia 31 marca 2018 r.

Powołując się na treść art. 87 ust. 1 art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1221, dalej "ustawa o VAT") organ odwoławczy podkreślił, że w złożonych deklaracjach VAT-7 za okres od lutego 2013 r. do lutego 2014 r. Spółka wykazywała nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w tym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (za luty 2013 r. - luty 2014 r.) oraz do zwrotu na rachunek bankowy (za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2013 r. oraz luty 2014 r.). W deklaracji VAT-7 za lipiec 2013 r. Spółka wykazała kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji (z czerwca 2013 r.) oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres. Konsekwentnie w pozostałych miesiącach, tj. lipiec 2013 r. - luty 2014 r., Spółka wykazywała kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji, kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres oraz do zwrotu na rachunek bankowy (za lipiec 2013 r. oraz luty 2014 r.).

Zdaniem organu II instancji należy mieć na uwadze kaskadowy charakter podatku od towarów i usług. Dlatego też zakończenie postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za lipiec 2013 r. - luty 2014 r. (w tym ocena zasadności zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za te miesiące) uzależnione jest od zakończenia postępowania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres luty - kwiecień 2013 r. oraz maj - czerwiec 2013 r., z uwagi na wykazanie w złożonych deklaracjach VAT-7 za lipiec 2013 r. - luty 2014 r. nadwyżek z przeniesienia z poprzednich deklaracji (od czerwca 2013 r. do stycznia 2018 r.).

Mając na uwadze powyższe oraz konieczność wykonania zaleceń zawartych w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r., tj. przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego za okres luty - kwiecień 2013 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. postanowieniem z dnia 7 grudnia 2017 r. przedłużył do dnia 13 czerwca 2018 r. termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w korekcie deklaracji VAT-7 za luty 2014 r. w kwocie 69.000 zł.

W ocenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. miał podstawy do przedłużenia termiu zwrotu podatku za luty 2014 r.

Organ odwoławczy nie zgodził się z argumentacją strony podniesioną w odwołaniu, że chwilą przedłużenia terminu zwrotu jest data skutecznego doręczenia postanowienia w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT, a nie data jego wydania. Z uwagi na powyższe na zmianę takiego stanowiska nie ma wpływu okoliczność, że sporne postanowienie zostało odebrane przez pełnomocnika strony w dniu 27 grudnia 2017 r., tj. już po upływie terminu do dokonania zwrotu przez organ I instancji.

Na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Zaskarżanemu postanowieniu zarzucono naruszenie art. 212 w zw. z art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej: O.p.) i art. 87 ust. 2 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz zwrot kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, iż organ drugiej instancji ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »