WSA. Podatek od nieruchomości. Brak uzbrojenia w media to nie względy techniczne

Z uzasadnienia: Przejściowe niewykorzystywanie przez podmiot gospodarczy nieruchomości do wykonywania działalności gospodarczej nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Należy tez podkreślić, że pojęcie "względy techniczne" nie obejmuje swoim zakresem technologicznych, ekonomicznych, jak również finansowych czy prawnych przyczyn braku możliwości wykorzystywania przedmiotu opodatkowania do prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich zaś przyczyn należy zaliczyć brak dostępu do drogi publicznej, czy nadmierne koszty związane z uzbrojeniem terenu w media.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ireneusz Fornalik Sędzia WSA Waldemar Inerowicz Protokolant: ref. staż. Karolina Samolczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi KP na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2011 oddala skargę.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia [...] Prezydent Miasta wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości położonej w K przy ul. P [...] za lata [...], z uwagi na to, iż mimo wezwania właściciela nieruchomości KP do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości KP obowiązku tego nie dopełnił.

Decyzją z dnia [...] znak: [...] Prezydent Miasta ustalił dla KP wymiar podatku od nieruchomości za rok [...] w kwocie [...] odnośnie nieruchomości położonej w K przy ul. P [...].

Od powyższej decyzji podatnik złożył odwołanie wnosząc o jej uchylenie i ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu wskazał, iż organ I instancji w sposób nieprawidłowy dokonał opodatkowania nieruchomości stawką podatku przewidzianą dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą nie biorąc pod uwagę okoliczności braku ujęcia nieruchomość w ewidencji środków trwałych, a ponadto nieprzydatności ww. nieruchomości w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na skutek braku drogi dojazdowej oraz przyłącza wodno- kanalizacyjnego. Wskazał przy tym, że przed S.R toczy się postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej w zakresie dojścia i dojazdu do nieruchomości. Co do braku przyłącza wodno-kanalizacyjnego oświadczył, że początkowo uzyskał informację, iż nie ma możliwości takiego przyłączenia, a następnie wskazano mu przyłącze odległe pomimo, że faktycznie istnieją bliższe przyłącza. Na poparcie swojego stanowisko odwołujący przytoczył orzecznictwo sądów administracyjnych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] w sprawie [...] utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że KP na mocy aktu notarialnego z dn. [...] repertorium [...] stał się właścicielem nieruchomości położonej w K przy ul. P [...], stanowiącej działkę nr [...] o powierzchni [...] ha, sklasyfikowanej w rejestrze gruntów jako tereny zabudowane (Bi). Z treści ww. aktu ([...]) wynikało, że odwołujący nabył przedmiotową nieruchomość w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (A), W oparciu o powyższe organ podatkowy ustalił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok [...] w kwocie [...] ([...]).

Organ odwoławczy przytoczył przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), dalej: u.p.o.l. - art. 1 ust. 1 pkt. 3 i cytując orzecznictwo sądów administracyjnych stwierdził, że "sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje już o tym, że powinny być opodatkowane stawką najwyższą." W tym zakresie Kolegium przyjęło, iż zarzut nieujęcia przedmiotowej nieruchomości w ewidencji środków trwałych, nie może stanowić o zwolnieniu z obowiązku opodatkowania stawką przewidzianą dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą.

Natomiast w odniesieniu do zarzutu nieprzydatności nieruchomości w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na brak drogi dojazdowej oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego zdaniem Kolegium braki te nie stanowią o fakcie zaistnienia przesłanek technicznych, który wyłączałyby nieruchomość z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Przytoczone przez odwołującego ww. okoliczności można w ocenie Kolegium usunąć poprzez odpowiednie nadkłady finansowe oraz ewentualne sądowe ustalenie drogi koniecznej w przypadku braku możliwości dobrowolnego zapewnienia właścicielowi dostępu do własnej nieruchomości. Wskazał jednocześnie, że przed S.R. pod sygn. [...] toczy się postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej do przedmiotowej nieruchomości.

Na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego KP złożył skargę do Sądu.

Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie prawa polegające na błędnej wykładni i błędnym zastosowaniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. i wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta oraz o zasądzenie od organu administracji zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. Ponadto wniósł o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] ponieważ zdaniem skarżącego zachodziło niebezpieczeństwo wyrządzenia mu znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W uzasadnieniu skargi wskazał, że w umowie sprzedaży działki gruntu nr [...] skarżący, jako kupujący, został wprawdzie opisany jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednak po zakupie nieruchomość nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa skarżącego. Na nieruchomości nie została podjęta przez skarżącego jakakolwiek działalność, a zwłaszcza działalność gospodarcza. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w media, jak też przede wszystkim nie posiada dostępu do drogi publicznej. Wprawdzie przez Sądem Rejonowym toczy się pod sygn. akt [...] postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej dla przedmiotowej nieruchomości, jednakże postępowanie toczy się od [...] roku, a powołany przez Sąd biegły wydał opinię, że ze względu na usytuowanie działki na terenie parku miejskiego oraz z uwagi na graniczenie z nieruchomością wojskową do działki nr [...] nie ma możliwości ustanowienia drogi koniecznej. Według biegłego do nieruchomości można dojść aleją parkową. Ponadto, co wynika też z opinii biegłego, nieruchomość znajduje się w obrębie objętym ścisłą ochroną konserwatora zabytków. Jako dowód wskazał opinie biegłego KM z dnia [...]. Zdaniem skarżącego nieruchomość z przy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »