WSA: Natychmiastowa wykonalność decyzji nie eliminuje jej kontroli

Z uzasadnienia: Natychmiastowa wykonalność decyzji oznacza tylko, że organ nałożone obowiązki może egzekwować bezpośrednio po jej doręczeniu. Natychmiastowa wykonalność nie pozbawia jednak strony prawa do poddania ocenie prawidłowości decyzji zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Jest to jedno z podstawowych praw strony w toku postępowania administracyjnego jak i sądowego.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Skupień (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Jacek Niedzielski Sędzia WSA Alina Rzepecka Protokolant sekretarz sądowy Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2019 r. na rozprawie sprawy ze skargi G. GmbH na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania 1. Uchyla zaskarżone postanowienie w całości. 2. Zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz G. GmbH kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

G. GmbH - dalej zwana Skarżącą, Stroną – złożyła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (dalej: DIAS) z dnia [...] stycznia 2019 r. Zaskarżonym postanowieniem organ stwierdził na podstawie art. 228 § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, że odwołanie Strony od decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego (dalej zwany naczelnik USC) z dnia [...] czerwca 2017 r o zarządzeniu na terytorium RP konwoju przewożonych towarów jest niedopuszczalne.

Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym stanie faktycznym:

[...] czerwca 2017 r. funkcjonariusze Służby Celno – Skarbowej zatrzymali do kontroli zestaw samochodowy należący do przewoźnika U., którym przewożono olej rzepakowy w oparciu o dokument przewozowy CMR z [...] czerwca 2017 r. z G. GmbH do odbiorcy S. na Litwie.

Naczelnik UCS wymienioną na wstępie decyzją z [...] czerwca 2017 r. na art. 67 ust. 1 pkt 5, ust. 2, 2a, i 3 w zw. z art. 94 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej też zwana ustawa o KAS) : 1/ zarządził na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konwój towarów; 2/ zobowiązał przewoźnika, aby przejazd pojazdu z towarem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbył się pod osłoną wyspecjalizowanej jednostki działającej w zakresie ochrony osób i mienia, wynajętej przez przewoźnika; 3/ zobowiązał przewoźnika do przekazania Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego, przed rozpoczęciem konwoju, danych agencji ochrony mienia, która będzie sprawowała konwój; 4/ zobowiązał przewoźnika do powiadomienia Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, za pośrednictwem agencji sprawującej konwój, na 2 godziny przed przyjazdem do miejsca przeznaczenia.

Pełnomocnik skarżącej Spółki złożył odwołanie od decyzji Naczelnika UCS z [...] czerwca 2017 r., w którym wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania.

Postanowieniem z [...] listopada 2017 r. DIAS stwierdził, że ww. odwołanie jest niedopuszczalne.

DIAS stanął na stanowisku, że na decyzję Naczelnika UCS z [...] czerwca 2017r. o zarządzeniu konwoju nie przysługuje odwołanie, pomimo zawartego pouczenia w tej decyzji. Na skutek wniesionej skargi, postanowienie to zostało uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2018 r. sygn.. akt I SA/Go 78/18. W orzeczeniu tym Sąd wskazał, że "przyjęcie przez organ, że odwołanie od decyzji wydanej w trybie art. 67 ust 1 ustawy o KAS jest niedopuszczalne - w świetle powołanych przepisów - art. 127 Ordynacji podatkowej oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o KAS – stanowi naruszenie zagwarantowanych w art. 78 Konstytucji RP praw strony do zaskarżania decyzji wydanych w pierwszej instancji.

Dokonana przez organ wykładnia przepisów ustawy o KAS doprowadziła do sytuacji w której strona, na którą zostały nałożone określone obowiązki, w tym związane z obciążeniem finansowym, nie ma możliwości jej zakwestionowania w trybie instancyjnym, pomimo, że ustawa nie wskazuje wprost, że takiego uprawnienia została pozbawiona. W konsekwencji strona została pozbawiona możliwości dokonania kontroli prawidłowości działania organu. Nie ma przy tym znaczenia, że decyzja ma charakter natychmiast wykonalnej. Natychmiastowa wykonalność decyzji oznacza tylko, że organ nałożone obowiązki może egzekwować bezpośrednio po jej doręczeniu. Natychmiastowa wykonalność nie pozbawia jednak strony prawa do poddania ocenie prawidłowości decyzji zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Jest to jedno z podstawowych praw strony w toku postępowania administracyjnego jak i sądowego. Z tego też względu organ wydając zaskarżone postanowienie naruszył przepisy postępowania, to jest art. 127 oraz art. 228 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 94 ust. 1 ustawy KAS. Oznacza to, że organ zobowiązany jest do rozpoznania złożonego przez stronę odwołania."

Ponownie rozpoznając sprawę organ ponownie stwierdził niedopuszczalność odwołania. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia organ wskazał, że niedopuszczalność odwołania wystąpiła z uwagi na to, ze odwołanie złożył podmiot nieposiadający legitymacji do jego wniesienia tj. podmiot niebędący stroną w sprawie ani adresatem decyzji. Organ wskazał, że decyzja od której Strona złożyła odwołanie została wydana na przewoźnika U. z Litwy. Organ wskazał na przepis art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej definiujący stronę postępowania.

W ocenie DIAS solidarna odpowiedzialność przewoźnika i nadawcy, o której mowa w art. 67 ust. 3 ustawy o KAS nie może prowadzić do uznania nadawcy za stronę postępowania w przedmiocie zarządzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konwoju przewożonych towarów. Określona w powyższym przepisie forma odpowiedzialności nie ma związku z przedmiotem wydawanej decyzji. Ponadto odpowiedzialność solidarna nie została uregulowana w przepisach prawa podatkowego, a tylko tego rodzaju obowiązek (tj. wynikający z przepisów prawa podatkowego, o którym rozstrzyga właściwy organ podatkowy) może stanowić podstawę do powstania interesu prawnego na gruncie prawa podatkowego i w konsekwencji uznania podmiotu za stronę. Wszakże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 67, nie orzeka o odpowiedzialności solidarnej przewoźnika oraz nadawcy, a jedynie o konieczności i warunkach konwoju. W związku z powyższym organ stoi na stanowisku aby za stronę i adresata decyzji uznać tylko ten podmiot, który posiada interes prawny w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, które to rozumienie zostało doprecyzowane przez judykaturę i doktrynę prawa. Mając na uwadze powyższe zdaniem DIAS firma G. Gmbh nie wypełnia dyspozycji zawartej w artykule 133 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z tym nie jest Stroną przedmiotowego postępowania.

Dodatkowo organ wskazał, że znowelizowanie z dniem 14 czerwca 2018 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej poprzez dodanie art. 67 ust. 2b, w którym znalazła się norma nakazująca stosowanie przepisów działu IV Ordynacji podatkowej do decyzji z art. 67 ust. 2a, ma charakter porządkujący i potwierdza konieczność stosowania przepisów procedury z ww. zasadniczej dla prawa podatkowego ustawy. W obecnym stanie prawnym jednoznacznie wyartykułowana konieczność zastosowania definicji strony w rozumieniu Ordynacji podatkowej wiąże się z uznaniem, iż jedynie przewoźnik, posiadający interes prawny wynikający z przepisów prawa podatkowego, o którym rozstrzyga właściwy organ podatkowy, może zostać uznany za stronę postępowania i adresata decyzji z art. 67 ust. 2a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W tym stanie rzeczy, wobec złożonego przez pełnomocnika firmy G. Gmbh odwołania, DIAS stwierdził, że w wyniku jego wstępnej oceny, zachodzi konieczność stwierdzenia jego niedopuszczalności z przyczyn o charakterze podmiotowym.

Na przedmiotowe postanowienie Strona działając poprzez swojego pełnomocnika złożyła skargę.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono:

a) naruszenie art. 67 ust 2a i ust 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - poprzez ich niewłaściwą wykładnię i w konsekwencji błędne zastosowanie polegające na przyjęciu, że wniesienie przez spółkę G. GmbH odwołania od decyzji o zarządzeniu konwoju jest niedopuszczalne, bowiem spółka G. GmbH nie jest stroną postępowania w przedmiocie zarządzenia konwoju;

b) naruszenie art. 133 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w związku z art. 94 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nieuzasadnione zas...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »