WSA. Brak adresu ePUAP na pełnomocnictwie

Z uzasadnienia: Brak wskazania w pełnomocnictwie szczególnym adresu elektronicznego przez pełnomocnika profesjonalnego nie sposób zaliczyć do braków, które uniemożliwiają nadanie podaniu właściwego biegu. Ponadto, nieposiadanie adresu elektronicznego przez pełnomocnika profesjonalnego nie stanowi naruszenia przepisu prawa powszechnie obowiązującego. Dlatego jeżeli pełnomocnik profesjonalny nie posiada takiego adresu, mamy do czynienia wyłącznie z sytuacją problemu technicznego w rozumieniu art. 144 § 3 Ordynacji podatkowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Gapiński, Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędzia WSA Agata Ćwik-Bury (spr.), , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 23 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania:

 1. uchyla zaskarżone postanowienie,
 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

1. Przedmiotem skargi A. S. (dalej: strona, skarżąca) jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (dalej: organ odwoławczy, SKO, Kolegium) nr [...] z dnia [...] r., utrzymujące w mocy postanowienie tego organu nr [...] z dnia [...] r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania z dnia 1 grudnia 2017 r. od decyzji Prezydenta Miasta G. (dalej: Prezydent Miasta, organ I instancji) nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ustalenia stronie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2017.

2. Dotychczasowy przebieg postępowania podatkowego.

2.1. Prezydent Miasta decyzją nr [...] z dnia [...] r., ustalił stronie, od nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. [...] [...], wysokość podatku od nieruchomości na 2017 rok w kwocie [...] zł. Decyzję doręczono stronie w dniu 17 listopada 2017 r.

Pismem z dnia 1 grudnia 2017 r. radca prawny – J. N. - w imieniu strony złożył odwołanie od powyższej decyzji. Do odwołania załączono pełnomocnictwo udzielone przez skarżącą adwokatowi W. N. i radcy prawnemu J. N.

Z uwagi na fakt, że złożone pełnomocnictwo nie było zgodne ze wzorem wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzenia tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2015 r., poz. 2330 ze zm., dalej: rozporządzenie), pismem nr [...] z dnia 29 stycznia 2018 r., Kolegium wezwało pełnomocników do przedłożenia, w terminie 7 dni liczonych od dnia doręczenia wezwania, pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącej według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800, dalej O.p) wraz z dowodem uiszczenia opłat za pełnomocnictwa i wskazaniem adresu elektronicznego (ePUAP - adresu konta użytkownika) umożliwiającego doręczenie pism w trybie art. 152a O.p. Jednocześnie organ pouczył, że nieuzupełnienie odwołania we wskazanym wyżej zakresie i w wyznaczonym terminie spowoduje, stosownie do art. 169 § 1 O.p., pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, radca prawny przy piśmie z 8 lutego 2018 r. (złożonym 12.02.2018 r.) przedłożył pełnomocnictwo szczególne na druku PPS-1 do działania w imieniu skarżącej w postępowaniu wszczętym odwołaniem z dnia 1 grudnia 2017 r. od decyzji Prezydenta z dnia [...] r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2017. Druk pełnomocnictwa szczególnego nie został wypełniony w pozycji 47 w zakresie wskazania adresu elektronicznego. Równocześnie pełnomocnik poinformował, że nie korzysta z ePUAP i wniósł o doręczenie pism w sposób prawem przewidziany.

2.2. SKO postanowieniem nr [...] z dnia [...] r., pozostawiło bez rozpatrzenia odwołanie skarżącej.

W uzasadnieniu postanowienia organ zauważył, że pomimo wyraźnego wezwania min. do wskazania adresu elektronicznego, radca prawny przedłożył pełnomocnictwo szczególne, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 2 O.p., nie wypełniając pozycji 47 w zakresie adresu elektronicznego. W związku z tym organ stwierdził, że dokument pełnomocnictwa nie spełnia kryteriów ustanowionych w przepisach O.p. i nie wywołuje skutku prawnego, co w konsekwencji spowodowało nieuzupełnienie braku formalnego odwołanie w postaci wymaganego przepisami prawa podatkowego pełnomocnictwa.

2.3. W zażaleniu na powyższe postanowienie, pełnomocnik zarzucił:

 1. wydanie postanowienia z naruszeniem przepisów postępowania, tj.
  • art. 169 § 1 O.p. poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że brak wypełnienia rubryki pełnomocnictwa dotyczącej adresu elektronicznego pełnomocnika stanowi wadę złożonego pisma, podczas gdy kwestia ta ma znaczenie wyłącznie dla sposobu doręczania pism w postępowaniu, a nie dla samego bytu postępowania,
  • art. 144 § 5 O.p. poprzez bezzasadne przyjęcie, że w postępowaniu podatkowym pełnomocnik będący radcą prawnym zobowiązany jest do posiadania i wskazania adresu elektronicznego celem doręczania mu pism w postępowaniu, podczas gdy doręczenia mogą mieć miejsce również w inny sposób,
  • art. 144 § 3 O.p. poprzez jego niezastosowanie przewidzianej w nim sytuacji, gdy nie ma możliwości doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • art. 169 § 1 O.p. względnie art. 155 § 1 O.p. poprzez zaniechanie uprzedniego wezwania pełnomocnika do uzupełnienia pozycji 47 pełnomocnictwa szczególnego, skoro brak jej wypełnienia organ uznał za brak dotyczący odwołania mający wpływy na nadanie mu biegu.
 2. błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na przyjęciu, że brak wypełnienia rubryki dotyczącej adresu elektronicznego pełnomocnika stanowi uchybienie odwołania, podczas gdy nie ma wpływu na skuteczność umocowania oraz treść odwołania,
 3. błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na przyjęciu, że złożone przez pełnomocnika skarżącej pełnomocnictwo nie było zgodne ze wzorem wynikającym z przepisów rozporządzenia, podczas gdy brak wypełnienia jednej rubryki dotyczącej adresu elektronicznego pełnomocnika nie może stanowić o niezgodności ze wzorem, a informacja ta nie wpływa na skuteczność i zakres udzielonego pełnomocnictwa oraz nie umożliwia rozpoznania odwołania.

Podnosząc powyższe zarzuty, radca prawny wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie złożonego odwołania do ponownego rozpatrzenia.

2.4. Zaskarżonym postanowieniem SKO utrzymało w mocy swoje rozstrzygnięcie. W uzasadnieniu Kolegium wskazało, iż w myśl art. 138a § 1 O.p., strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Stosownie do art. 138c § 1 O.p., pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego - także jego adres elektroniczny.

Natomiast zgodnie z art. 138e O.p., pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej (§ 1). Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu (§ 2). Pełnomocnictwo szczególne udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się do akt sprawy według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 2, w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis (§ 3). Wzór pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 określony rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2015 r. Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw, w części D. l rubryce 47 przewiduje podanie właściwego adresu elektronicznego. Adresem tym powinien być...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »