WSA. Bar na kółkach bez opłaty targowej

Z uzasadnienia: Dla uznania czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85. Gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż. Fakt oferowania tych produktów osobno bądź w zestawach nie ma wpływu na sposób zakwalifikowania. Dla prawidłowej klasyfikacji nie mają wpływu również czynniki takie jak to, czy w punktach sprzedaży znajdują się stoliki i krzesła, dostępne są naczynia i sztućce, produkty są przeznaczone do spożycia na miejscu czy na wynos.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek, Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędzia WSA Beata Machcińska (spr.), Protokolant referent stażysta Paulina Nowak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi D. K., M. K. - wspólników A s.c. w T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej:

 1. uchyla zaskarżoną decyzję;
 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz strony skarżącej kwotę 2.057 (dwa tysiące pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi D.K. i M.K., wspólników spółki cywilnej A w T. (dalej "skarżący"), jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z [...] utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta T. z [...] w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w opłacie targowej.

Stan sprawy przedstawia się następująco:

1. Burmistrz Miasta T. (dalej: "organ pierwszej instancji" lub "Burmistrz") decyzją z [...], wydaną na podstawie art. 207 i 210 w związku z art. 21 § 1 pkt 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.613 ze zm., dalej: "O.p." lub "Ordynacja podatkowa"), art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze, dalej: "u.p.o.l."), uchwały Nr XIV 198/2015 Rady Miejskiej w T. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej ustalania, określił skarżącym wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej w łącznej kwocie [...] zł. za okres od 1 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (dalej: "organ odwoławczy" lub "SKO") po rozpatrzeniu odwołania skarżących od ww. decyzji Burmistrza decyzją z [...] (nr [...]), wydaną na podstawie art. 207 § 1, § 2, art. 233 § 1 pkt 1 O.p. oraz art. 15 u.p.o.l., art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015, poz. 1659 ze zm.), utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

SKO wskazało, że akta sprawy zawierają protokół z kontroli z [...], z którego wynika, że w T. przy ulicy [...], w ruchomej przyczepie gastronomicznej, sprzedawano żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia na wynos (np. kebab), a osoba sprzedająca nie dysponowała dowodem zapłaty opłaty targowej i odmówiła inkasentowi jej uiszczenia.

Zdaniem SKO, skarżący sprzedawali gotowe posiłki i dania, zgodnie z dołączonym do odwołania menu, tj. hamburgery, hot-dogi, zapiekanki, które stanowią gotowe produkty zapakowane i zaetykietowane - przeznaczone do spożycia na wynos, albowiem pakowane były w bibułki lub tekturowe pudełka i nie było możliwe ich spożycie w punkcie gastronomicznym z uwagi na brak zaplecza technicznego: stolików, krzeseł, naczyń, sztućców, toalety, szatni, klimatyzacji, ogrzewania oraz serwisu kelnerskiego, umożliwiających bezpośrednią konsumpcję posiłku na miejscu.

W ocenie SKO, posiłki te są rzeczami, towarami i mieszczą się w definicji rzeczy będącej przedmiotem umowy sprzedaży, o której mowa w art. 535 Kodeksu cywilnego a ich sprzedaż na targowisku podlega opłacie targowej. Sprzedając gotowe posiłki i dania określone w menu, sprzedawca przeniósł własność tych towarów na klientów, którzy w zamian uiścili odpowiednią cenę, a podgrzanie gotowego towaru tej oceny nie zmienia, albowiem został spełniony cel sprzedaży jakim jest przeniesienie własności towaru i zapłata ceny. Organ odwoławczy argumentował, że nawet gdyby przyjąć, iż podgrzanie gotowego produktu stanowi jeden z elementów usługi gastronomicznej, to istotne jest to, że gotowy produkt jest sprzedawany celem jego konsumpcji poza punktem gastronomicznym, a koniecznym warunkiem uznania usługi za usługę gastronomiczną jest serwowanie posiłku z jego przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji w punkcie gastronomicznym. Usługa gastronomiczna obejmuje bowiem m.in takie usługi jak przygotowanie i podawanie posiłków w restauracjach, wagonach restauracyjnych i na statkach, w lokalach samoobsługowych, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Różnicą pomiędzy sprzedażą gotowych posiłków i dań przez placówki gastronomiczne a działalnością usługową związaną z wyżywieniem jest fakt przeznaczenia posiłku do bezpośredniej konsumpcji na miejscu (w tym obsługa kelnerska), a to występuje jedynie w usłudze gastronomicznej.

3. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, skarżący wnieśli o:

 1. uchylenie decyzji SKO z [...], decyzji Burmistrza z [...] oraz o umorzenie postępowania administracyjnego jako bezprzedmiotowego;
 2. stwierdzenie, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana;
 3. wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji;
 4. zasądzenie od organu na rzecz skarżących zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.
 5. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych przez skarżących w odwołaniu od decyzji Burmistrza, tj.: dowodu z oświadczenia o odmowie uiszczenia opłaty targowej z [...], dowodu z zeznań świadka M.K. oraz dowodu ze zdjęć menu ruchomej placówki gastronomicznej "[...]".

Zaskarżonej decyzji zarzucili:

 1. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:
  1. art. 122 .O.p. poprzez jego niezastosowanie i niepodjęcie odpowiednich czynności niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego zgodnego z rzeczywistością, wydanie decyzji na podstawie uwzględnienia nieprawidłowych danych oraz niewyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych ze świadczonymi przez podatnika usługami;
  2. art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez niedopuszczenie do przeprowadzenia dowodów mogących przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i charakteru prowadzonej działalności, tj. zeznań świadka;
  3. art. 187 § 1 w zw. z art. 188 O.p. podatkowej przez ich niezastosowanie i nieuwzględnienie wniosków dowodowych zgłoszonych przez skarżących w odwołaniu od decyzji Burmistrza i w konsekwencji zaniechanie obowiązkowi wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, co skutkowało nieprzeprowadzeniem postępowania dowodowego mimo złożenia stosownych wniosków przez skarżących, a przez to wydaniem rozstrzygnięcia w oparciu o niepełny materiał dowodowy;
  4. art. 191 O.p. przez niewłaściwe zastosowanie i wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o niepełny materiał dowodowy, a przez to błędne przyjęcie, iż skarżący prowadzą działalność polegającą na sprzedaży produktów gotowych;
  5. art. 233 § 1 pkt 1)...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »