Weksle – rodzaje i ewidencja rachunkowa

Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowiązanie sięprzez wystawcę (lub osobę przez niego wskazaną)dozapłaty określonej sumy, zawartej wumowie wekslowej, określonej osobie wustalonym miejscu iterminie. Weksel jest źródłem kredytu, który może być wykorzystany nie tylko jako zapłata wtransakcjach zdostawcami, alerównież złożony wbanku dodyskonta, które jest sprzedażą weksla przed terminem jego wymagalności. Podstawą prawną stosowania weksli wobrocie gospodarczym jest ustawa z28kwietnia 1936r. – Prawo wekslowe.

Zgodnie z ww. ustawą dokument, aby mógł być określony jako weksel, musi spełnić warunki zawarte w art. 101 Prawa wekslowego, czyli powinien zawierać:

 1. nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,
 2. przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
 3. oznaczenie terminu płatności,
 4. oznaczenie miejsca płatności,
 5. nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana,
 6. oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,
 7. podpis wystawcy weksla.

Weksle generalnie pełnią funkcję gwarancyjną i zabezpieczają wykonanie zobowiązań wystawcy weksla. Istnieje możliwość, że nie zawsze suma wekslowa jest obu stronom znana w chwili wystawienia weksla. Dzieje się tak w przypadku, gdy strony zawierają umowę ogólną, na mocy której w przyszłości zawierane będą pojedyncze umowy sprzedaży danych towarów. Z racji tego najczęściej spotykanym wekslem w obrocie gospodarczym jest weksel in blanco, w którym zobowiązanie wekslowe wywołujące skutki prawne powstaje dopiero w momencie wypełnienia weksla.

Ujęcie weksli w księgach rachunkowych

Co do zasady sposób ewidencji weksli w księgach rachunkowych zależy od rodzaju weksla: czy są to weksle własne, które zostały wystawione przez jednostkę, czy weksle obce, otrzymane od kontrahentów w celu zabezpieczenia należności.

Wcześniej już wspominane weksle in blanco ewidencjonowane są w księgach rachunkowych wyłącznie pozabilansowo. Zapisy w ewidencji bilansowej pojawią się dopiero z chwilą prawidłowego wypełnienia weksla in blanco. Ewidencja weksla in blanco od strony wystawcy widnieje jako zobowiązanie warunkowe na kontach zespołu 290, natomiast od strony otrzymującego weksel będzie to należność warunkowa na kontach zespołu 291. Po stronie Ma ujmowana jest wartość weksli obcych przekazanych kontrahentom lub do dyskonta do banku. Po stronie Wn ujmowane jest wygaśnięcie zobowiązania warunkowego z chwilą wykupu weksla przez dłużnika lub jego zwrotu.

Weksle obce

Są to weksle, które otrzymujemy od kontrahenta w celu zabezpieczenia przyszłych należności z tytułu świadczonych usług bądź sprzedaży towarów lub materiałów. Tego typu weksle zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych i ewidencjonowane są na koncie zespołu 1.

 • Przyjęcie weksla obcego do ewidencji księgowej:
  • strona...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »