Ważność certyfikatu rezydencji

Pytanie podatnika: Czy w przypadku certyfikatu rezydencji bez określonego terminu ważności można uznać, iż ważny jest on tak długo, jak długo aktualna pozostaje siedziba podatnika potwierdzona tym certyfikatem? Czy wystarczającym potwierdzeniem, że siedziba podatnika nie uległa zmianie, a tym samym certyfikat pozostaje ważny, będzie oświadczenie przesłane raz do roku w formie pisemnej lub mailowej przez podatnika, że dane potwierdzone certyfikatem nie zmieniły się?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.06.2013 r. (data wpływu 03.07.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy w przypadku certyfikatu rezydencji bez określonego terminu ważności można uznać, iż ważny jest on tak długo, jak długo aktualna pozostaje siedziba podatnika potwierdzona tym certyfikatem (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest nieprawidłowe,
 • czy wystarczającym potwierdzeniem, że siedziba podatnika nie uległa zmianie, a tym samym certyfikat pozostaje ważny, będzie oświadczenie przesłane raz do roku w formie pisemnej lub mailowej przez podatnika, że dane potwierdzone certyfikatem nie zmieniły się (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.07.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy w przypadku certyfikatu rezydencji bez określonego terminu ważności można uznać, iż ważny jest on tak długo, jak długo aktualna pozostaje siedziba podatnika potwierdzona tym certyfikatem,
 • czy wystarczającym potwierdzeniem, że siedziba podatnika nie uległa zmianie, a tym samym certyfikat pozostaje ważny, będzie oświadczenie przesłane raz do roku w formie pisemnej lub mailowej przez podatnika, że dane potwierdzone certyfikatem nie zmieniły się.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo - dalej: X. - dokonuje zakupu szeregu usług mieszczących się w katalogu określonym w art. 21 ust. 1 updop od podatników nie posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, a więc tym samym podlegających w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od przychodów tu osiągniętych - tzw. ograniczony obowiązek podatkowy, określony w art. 3 ust. 2 updop. Aby móc nie pobierać podatku z tytułu tych przychodów albo pobierać podatek w wysokości określonej we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, X. żąda od kontrahentów udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku podmiotów, które prowadzą w Polsce działalność poprzez położony tu zagraniczny zakład, dodatkowo żądając pisemnego oświadczenia, że wypłacane należności związane są z działalnością tego zakładu. Część z otrzymanych certyfikatów rezydencji wydawanych jest na określony czas, ale wiele z nich nie posiada określonego terminu ważności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w przypadku certyfikatu rezydencji bez określonego terminu ważności można uznać, iż ważny jest on tak długo, jak długo aktualna pozostaje siedziba podatnika potwierdzona tym certyfikatem?
 2. Czy wystarczającym potwierdzeniem, że siedziba podatnika nie uległa zmianie, a tym samym certyfikat pozostaje ważny, będzie oświadczenie przesłane raz do roku w formie pisemnej lub mailowej przez podatnika, że dane potwierdzone certyfikatem nie zmieniły się?

Stanowisko Wnioskodawcy

X stoi na stanowisku, że certyfikat rezydencji, który nie ma określonego terminu ważności, ważny jest tak długo, dopóki dane w nim potwierdzone nie ulegną zmianie.

Stanowisko takie należy wywieść z brzmienia przepisów updop. W art. 26 ust. 1 updop ustawodawca wskazał, iż zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Z kolei nie pobranie zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat na rzecz podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym, prowadzących działalność w Polsce poprzez zagraniczny zakład jest możliwe w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu - art. 26 ust. 1d updop. W obu przypadkach ustawodawca nie określił przedziału czasowego, w ciągu którego przedmiotowy certyfikat będzie ważny. Stwierdził tylko, że miejsce siedziby podatnika ma być udokumentowane dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji. Z tego należy wywieść, że skoro sam dokument nie wskazuje czasu, przez jaki zachowuje swoją ważność, to ważny jest do czasu zmiany okoliczności nim potwierdzonych. Należy też podkreślić, iż zgodnie z art. 4a pkt 12 updop certyfikat rezydencji oznacza zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. W tej definicji również nie znajdziemy określenia terminu ważności certyfikatu. Jest to też o tyle logiczne, że polski ustawodawca nie może narzucać brzmienia dokumentu wydanego przez władze innego państwa. W sytuacji zatem, w której przedstawiony przez podatnika dokument nie wskazuje okresu, przez jaki zachowuje swoją ważność, należy uznać, iż dopóki dane w nim zawarte nie uległy zmianie, podmiot dokonujący wypłaty należności z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 updop ma prawo się nim posługiwać i nie pobierać podatku lub pobierać wg stawki określonej przez właściwą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Taki sam pogląd znajdziemy w wyroku WSA we Wrocławiu, z dnia 14 lipca 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 684/11, a za nim w wyroku WSA w Krakowie z dnia 10 lutego 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 1869/11. W obu przypadkach sądy orzekły, że „w sytuacji, gdy w treści certyfikatu rezydencji nie ma wskazania co do okresu jego ważności, certyfikat taki z uwagi na fakt, że potwierdza istnienie określonego stanu faktycznego zachowuje swoją aktualność tak długo, jak długo nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny, czyli nie ulegnie zmianie miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych”.

Ponadto, aby płatnik miał pewność, że siedziba podatnika nie uległa zmianie od daty wydania certyfikatu, ma prawo potwierdzić to w każdy możliwy sposób. Zdaniem X. jednym z możliwych sposobów jest uzyskanie przez płatnika - X. - oświadczenia w formie mailowej od podatnika, że jego siedziba nie uległa zmianie od dnia wydania bezterminowego certyfikatu. Podkreślenia też wymaga, iż taki sposób uzyskania potwierdzenia stałości danych zawartych w certyfikacie nie jest aktualizacją tego certyfikatu, ponieważ jego brzmienie się nie zmienia, a tylko jest to informacja dla płatnika, że nie musi ubiegać się u podatnika o nowy dokument poświadczający nową siedzibę dla celów podatkowych, ponieważ dotychczasowy certyfikat jest wciąż aktualny. Skoro zgodnie z art. 26 ust. 1 i 1d podstawą nie pobrania podatku bądź pobrania go wg innej stawki niż wynikająca z ustawy jest udokumentowanie siedziby uzyskanym przez podatnika certyfikatem rezydencji, należy uznać, iż w przypadku posiadania wiedzy (na podstawie maila czy pisma otrzymanego od podatnika), że dane przedstawione w certyfikacie są nadal aktualne, można uznać, że dyspozycja art. 26 ust. 1 i 1d została wypełniona i tym samym płatnik ma prawo tego podatku nie potrącić lub potrącić go w wysokości wynikającej z umowy. Takie wnioskowanie jest jedynym możliwym w świetle brzmienia art. 26 ust. 1 i 1d, ponieważ:

 1. ma certyfikat rezydencji,
 2. certyfikat jest aktualny i ważny, ponieważ nie zaistniały okoliczności powodujące utratę przez niego ważności, tym samym przesłanka udokumentowania miejsca siedziby podatnika została spełniona.

Gdyby ustawodawca chciał dokonać innego unormowania w tej kwestii, nadał by inne brzmienie przepisom, np. mógłby zapisać, że co roku należy ubiegać się o nowy certyfikat, bez względu na określoną na nim datę ważności. Jednak tego nie zrobił, tak więc nie ma podstaw, aby kwestionować ważne certyfikaty mając od podatnika oświadczenie, że miejsce siedziby w nich potwierdzone nie zmieniło się.

Za takim stanowiskiem opowiadają się również sądy administracyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 2592/10 uznał, iż w przypadku certyfikatu rezydencji, który zostaje wydany bez wskazania okresu jego obowiązywania, „okre...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »