VAT. Świadczenie usług czy dostawa towaru?

Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym opisie faktycznym zdarzenia przyszłego efektem finalnym planowanej działalności będzie dostawa towarów czy świadczenie usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 marca 2017 r. (data wpływu 7 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z 22 maja 2017 r. (data wpływu 24 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy działalność Wnioskodawcy będzie dostawą towarów czy świadczeniem usług i jej opodatkowaniem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy działalność Wnioskodawcy będzie dostawą towarów czy świadczeniem usług i jej opodatkowaniem.
Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 maja 2017 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 9 maja 2017 r. znak: 0111-KDIB3-3.4012.8.2017.1.LG.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Przedmiotem działalności będzie wykonywanie usług poligraficznych (drukowanie prospektów, plakatów, kalendarzy, etykiet, ulotek) itp. na zamówienie klientów zewnętrznych. Niektórzy klienci będą przedstawiali sami koncepcję drukowania co do koloru, układu graficznego, treści, wielkości, formatu. Zaś niektórzy będą tę kwestię pozostawiać gustom grafika komputerowego, którego Wnioskodawca planuje zatrudnić. W takiej sytuacji grafik będzie sam wg własnej koncepcji (wizji) opracowywać projekt graficzny usługi drukarskiej etykiety, ulotki itp. Opracowany projekt będzie przedstawiony zamawiającemu w celu ostatecznego zatwierdzenia wzoru. Po jego zatwierdzeniu (ewentualnie wniesieniu jakiś uwag i ich uwzględnieniu we wzorze (szablonie) rozpocznie się drukowanie zamówionej ulotki, etykiety, plakatów, prospektu na maszynach drukarskich. Surowce do wykonania usługi drukarskiej (tj. farby, papier) będzie zabezpieczać Wnioskodawca. W skład usługi poligraficznej będzie wchodzić również cięcie papieru na określony wymiar, pakowanie oraz niekiedy skład – w przypadku drukowania, np. czasopism specjalistycznych o określonej treści dla potrzeb instytucji samorządowych względnie rządowych. Wypuszczone etykiety, naklejki będą następnie naklejane na opakowania danego wyrobu. Działalność będzie prowadzona na podstawie otrzymanych zleceń od zidentyfikowanego zamawiającego, a nie dla anonimowego odbiorcy.

Ponadto w piśmie z 22 maja 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że planowaną działalność przewiduje prowadzić jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT-UE) oraz że działalność tę będzie prowadził zarówno dla zleceniodawców krajowych (terytorium kraju), zleceniodawców w ramach UE (terytorium państwa członkowskiego) oraz zleceniodawców spoza UE (terytorium państwa trzeciego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 22 maja 2017 r.):

Czy w przedstawionym opisie faktycznym zdarzenia przyszłego efektem finalnym planowanej działalności będzie dostawa towarów w rozumieniu art. 2 pkt 6, tj. dostawa towarów na terytorium kraju opodatkowana stawką 23% bądź w przypadku książek o symboli ISBN oraz czasopism specjalistycznych o symbolu ISSN stawką 5% lub 8%, eksport towarów opodatkowany stawką 0% lub WDT opodatkowany stawką 0%, po spełnieniu wymaganych prawem warunków formalnych i materialnych do zastosowania stawki preferencyjnej, czy też będzie świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku VAT, tj. świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane stawką 23% w przypadku gdy miejscem jej świadczenia będzie terytorium kraju lub świadczeniem usługi nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT w przypadku gdy miejscem świadczenia takiej usługi nie będzie terytorium kraju (obowiązek podatkowy będzie obciążał usługobiorcę)?

Zdaniem Wnioskodawcy.
Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku VAT, pod pojęciem towaru rozumie się przez to rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii.
Z kolei pod pojęciem usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.
W ocenie Wnioskodawcy efektem planowanej działalności będzie świadczenie usług poligraficznych.

W piśmie z 22 maja 2017 r. Wnioskodawca uzupełnił własne stanowisko przez wskazanie, że planowane uruchomienie działalności gospodarczej w przedstawionym zakresie, będzie polegało na świadczeniu usług poligraficznych (usług drukowania), gdyż usługi te Wnioskodawca będzie świadczyć dla konkretnego zleceniodawcy, który w dalszej kolejności będzie dokonywał ich dostawy już jako towar (np. kalendarze, foldery, prospekty) bądź też np. etykiety będą naklejane na towary lub ich opakowania i sprzedawane dalej, ale nie jako etykieta, a towar główny, podstawowy np. oranżada, woda mineralna, etc. Usług drukowania Wnioskodawca nie będzie wykonywał dla anonimowego i potencjalnego odbiorcy, tj. nie będzie handlował wytworami tychże usług, np. kalendarzami, ulotkami, etykietami itp. W cenie usługi Wnioskodawcy będzie skalkulowany zarówno niezbędny do jej wykonania materiał (papier, farby), robocizna pracowników, praca maszyn drukarskich i introligatorskich - jako uboczna usługi głównej, koszty pośrednie oraz zysk.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez towary rozumie si...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »