VAT: Rozliczenie świadczeń pomocniczych do eksportu towarów

Pytanie podatnika: Wnioskodawca swoje wyroby zamierza eksportować poza teren Wspólnoty. Cena za towar będzie ustalana w następująco: stricte towar ujmowany będzie na jednej fakturze natomiast na drugiej fakturze odbiorca będzie obciążany kosztami za usługę obejmującą m.in. transport, zabezpieczenie, konwojowanie wyrobu od granicy do miejsca dostawy dla odbiorcy. Czy w przypadku usług są one czynnościami pomocniczymi w stosunku do czynności zasadniczej jaką jest dostawa (eksport) towarów, tym samym nie określa się dla nich miejsca świadczenia i podlegają one opodatkowani tak samo jak dostawa towarów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 19 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczenia świadczeń pomocniczych do eksportu towarów - jest:

 • nieprawidłowe w zakresie dokumentowana świadczenia kompleksowego,
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczenia świadczeń pomocniczych do eksportu towarów. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 września 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu znak: IBPP4/443-264/14/PK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka produkuje wyroby z blachy tj. pokrycia dachowe. Swoje wyroby zamierza eksportować na teren Ukrainy, Rosji tj. poza teren Wspólnoty. Cena za sprzedawany towar będzie ustalana w następujący sposób tj. stricte towar (wyrób) ujmowany będzie na jednej fakturze poniżej ceny wytworzenia czy zakupu natomiast na drugiej fakturze odbiorca będzie obciążany kosztami za usługę obejmującą m.in. transport, zabezpieczenie, konwojowanie wyrobu od granicy do miejsca dostawy dla odbiorcy. Taki sposób świadczenia sprzedaży świadczony będzie na rzecz wielu odbiorców z którymi firma podpisze umowy o współpracy handlowej. Ten model sprzedaży tj. rozdzielenie towar (wyrób) i usługa zawsze występował będzie łącznie tj. nie będzie możliwe dokonanie sprzedaży samego towaru (wyrobu). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium Ukrainy ani Rosji. Usługi będą świadczone dla podatników w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zameldowania poza terytorium Unii Europejskiej

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • usługa transportu polega na dostarczeniu towarów do odbiorcy bądź też do magazynu wskazanego przez niego. Zabezpieczenie i konwojowanie polega na tym, by pilnować by towaru nikt nie rozkradł i pilnowaniu by dotarł we właściwym czasie. Usługa transportu zabezpieczenia i konwojowania jest ściśle związana z dostawa towaru i dotyczy każdej konkretnej dostawy. Wnioskodawca dokonuje zarówno odrębnych transakcji na podst. umów bądź też dokonuje świadczenia kompleksowego na podstawie jednej umowy.
 • Wnioskodawca nie zawiera umów na dostawę towarów ze wskazaniem ich miejsca dostawy. Zawiera umowę kompleksowa sprzedaży towaru, gdzie ma towar dostarczyć i ma go obowiązek jak wskazano wyżej zabezpieczyć i konwojować. Miejscem tym jest zawsze terytorium Ukrainy.
 • z zawartych umów z nabywcami wynika, że w skład całej dostawy wchodzi cena towaru oraz wyodrębniona cena za usługę transportu, zabezpieczenia i konwojowania.
 • zgodnie z zawarta umową odpowiedzialność za towar w czasie transportu ponosi dostawca on odpowiada za przypadkową utratę czy uszkodzenie towaru. Przedmiotem transportu jest towar należący do nabywcy, gdyż samą umowę sprzedaży zawarto na terenie Polski jedynie w globalna cenę towaru jest wkalkulowany transport, zabezpieczenie i konwojowanie.
 • np. dany towar kupowany jest za 100 zł na fakturze sprzedaży towaru jest cena 80 zł, a całość transakcji jest rekompensowana przez inne świadczenia takie jak transport, konwojowane i zabezpieczenia, które w sumie powoduje, że cała sprzedaż jest zyskowna. Taka konstrukcja jest zrobiona na życzenie nabywcy, który warunkuje w ten sposób dokonanie zakupu. Wyżej obniżona cena jest rekompensowana przez świadczenie transportu, zabezpieczenia i konwojowania.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w przypadku świadczonych usług są one czynnościami pomocniczymi w stosunku do czynności zasadniczej jaką jest dostawa (eksport) towarów, tym samym nie określa się dla nich miejsca świadczenia i podlegają one opodatkowani tak samo jak dostawa towarów?

Czy można wystawić dwie faktury dokumentujące transakcję eksportową tj. osobno towar osobno usługę według stawki podatku VAT 0% za towar i 0% za usługę przy spełnieniu warunków art. 41 ust. 4 i 6?

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem usług wchodzących w skład dostawy (eksportu) towarów?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju. Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. (art. 2 pkt 1 ustawy). Natomiast przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy). W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy. Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Zaś przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wnioskodawca produkuje wyroby z blachy tj. pokrycia dachowe. Swoje wyroby zamierza eksportować na teren Ukrainy, Rosji tj. poza teren Wspólnoty. Cena za sprzedawany towar będzie ustalana w następujący sposób tj. stricte towar (wyrób) ujmowany będzie na jednej fakturze poniżej ceny wytworzenia czy zakupu natomiast na drugiej fakturze odbiorca będzie obciążany kosztami za usługę obejmującą m.in. transport, zabezpieczenie, konwojowanie wyrobu od granicy do miejsca dostawy dla odbiorcy. Taki sposób świadczenia sprzedaży świadczony będzie na rzecz wielu odbiorców z którymi firma podpisze umowy o współpracy handlowej. Ten model sprzedaży tj. rozdzielenie towar (wyrób) i usługa zawsze występował będzie łącznie tj. nie będzie możliwe dokonanie sprzedaży samego towaru (wyrobu).

W sprawie przedstawionej we wniosku należy rozpatrzyć, czy dostawa towaru (eksport) oraz świadczone usługi są świadczeniami samodzielnymi czy też są one elementem świadczenia złożonego (kompleksowego). Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedno świadczenie obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka czynności, świadczenie to nie powinno być sztucznie dzielone dla celów określenia jego opodatkowania. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia świadczenie nie powinno być dzielone dla tych celów wówczas, gdy tworzyć będą jedno świadczenie zasadnicze, obejmujące kilka czynności pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczenia wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu świadczenia zasadniczego. Aby móc wskazać, że dane świadczenie jest świadczeniem złożonym, winno składać się ono z różnych czynności, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na świadczenie złożone składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast czynność należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania świadczenia zasadniczego. Pojedyncza czynność traktowana jest zatem jak element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia czynności pomocniczej jest zdeterminowany przez czynność główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać czynności głównej bez czynności pomocniczej.

Z powyższego opisu wynika, że mamy tutaj do czynienia ze świadczeniem złożony...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »