VAT. Nieodpłatne przekazanie gadżetów reklamowych

Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 zł, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT także w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby gadżetów (w tym - w jednym opakowaniu np. pudełku), o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 października 2016 r. (data wpływu 14 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 zł także w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby Gadżetów (w tym wydanie- w jednym opakowaniu np. pudełku), o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 zł także w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby Gadżetów (w tym - w jednym opakowaniu np. pudełku), o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) zajmuje się dystrybucją różnego rodzaju karm dla psów oraz kotów (dalej „Produkty”) produkowanych przez spółki z Grupy. Spółka jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej „VAT”).

Celem Spółki jest ciągłe dążenie do intensyfikacji obrotu i zwiększanie przychodów i zysków ze sprzedaży oferowanych przez nią Produktów jak również stałe umacnianie pozycji Spółki i marek Grupy na rynku. Stąd Spółka podejmuje szereg działań (akcji promocyjnych) zachęcających obecnych i potencjalnych klientów do nabywania Produktów jak również zmierzających do nawiązania długoterminowej współpracy z nimi (dalej: „Promocja” lub „Promocje”).

W związku z przyjętą strategią mającą realizować ww. cele, Spółka rozważa przeprowadzanie akcji marketingowych, w ramach których po spełnieniu określonych warunków, kontrahenci będą mieli możliwość nabycia Produktów bądź dodatkowych towarów (dalej „Towar promocyjny” lub „Towary promocyjne”) po promocyjnych cenach i/ lub otrzymają nieodpłatnie dodatkowe towary o niskiej wartości, oznaczone w większości przypadków logo Spółki (dalej „Gadżety”).

W ramach organizowanych działań Spółka zamierza przeprowadzać następujące akcje promocyjne:

1. Sprzedaż tzw. BOMów.

Akcje promocyjne, w ramach których, w przypadku dokonania przez klientów jednorazowo zakupu określonych Produktów w określonej ilości, tj. zestawów Produktów (tzw. BOM), zgodnie z listą przedstawioną w specyfikacji oferty, Spółka:

 • udzieli klientowi rabatu kwotowego w odniesieniu do części Produktów wchodzących w skład tego zestawu (np. cena tych Produktów będzie wynosiła 1 zł plus VAT);
 • udzieli klientowi rabatu procentowego np. 30-50% na dodatkowy Produkt wchodzący w skład BOMu lub Towar promocyjny;
 • udzieli klientowi rabatu kwotowego na określony Towar promocyjny (np. stojak do ekspozycji Produktów Spółki, wiadra) niewchodzący w skład zestawu, tj. klient będzie miał możliwość zakupu takiego Towaru promocyjnego za promocyjną cenę (np. 1 zł plus VAT);
 • udzieli rabatu procentowego liczonego od całej wartości zakupionego BOMu;
 • udzieli tzw. rabatu naturalnego na Produkty tego samego rodzaju wchodzące w skład BOMu (tj. doda do zakupionych Produktów określoną ilość tego samego Produktu);
 • przekaże klientowi nieodpłatnie dodatkowe Gadżety (Spółka przewiduje, że przy zakupie jednego zestawu klient może otrzymać kilka Gadżetów, w tym kilka sztuk jednego rodzaju Gadżetu).

Zakup przez klienta wszystkich Produktów wymienionych w specyfikacji oferty w ilościach w niej wskazanych, a więc całego BOMu będzie warunkiem koniecznym skorzystania z możliwości nabycia Towarów promocyjnych i/lub Produktów po obniżonych (promocyjnych) cenach czy też otrzymania dodatkowych Gadżetów.

Spółka zaznacza, że część wyżej opisanych warunków Promocji może występować w obrębie jednej akcji marketingowej, jednak Spółka przewiduje możliwość łączenia powyższych warunków w różny sposób w ramach różnych akcji odnoszących się do zakupu zestawów (np. w ramach jednej Promocji cena zakupu części towarów będzie obejmowała rabat kwotowy lub procentowy, a w innej Spółka może zastosować tzw. rabat naturalny).

Z marketingowego i logistycznego punktu widzenia BOMy będą stanowiły jedną całość (Produkty i Gadżety objęte zestawem będą pakowane razem).

2. Sprzedaż premiowa.

W ramach akcji promocyjnych przeprowadzanych przez Spółkę, będzie ona również organizować różnego rodzaju sprzedaż premiową (odrębnie do wskazanej powyżej sprzedaży BOMów), w tym oferty kierowane do lekarzy weterynarii czy hodowców, w ramach których przy zakupie ustalonej ilości Produktów (lub Produktów o określonej wartości), klient będzie mógł zakupić dodatkowo inny, określony w Promocji Produkt lub Towar promocyjny (np. transporter dla kota, wózek na zakupy, apteczka dla opiekunów psów, pakiet startowy itp.) po obniżonej (promocyjnej) cenie uwzględniającej określony rabat kwotowy lub procentowy (np. za l zł plus VAT).

3. Rabat naturalny.

Spółka planuje też kierowanie do klientów Promocji typu „kup 3 w cenie 2”, obejmujących Produkty tego samego rodzaju, a więc polegające na sprzedaży np. trzech takich samych opakowań określonej karmy w cenie dwóch opakowań. Produkty objęte tego typu promocją będą pakowane razem w zestaw. Promocja ta może występować osobno lub jako element bardziej złożonej akcji promocyjnej dotyczącej BOMów.

W przypadku tej promocji na fakturach wystawianych przez Spółkę wykazywane będą wszystkie przekazane faktycznie sztuki danego Produktu po obniżonych odpowiednio cenach jednostkowych.

4. Nieodpłatne wydania Gadżetów.

Spółka będzie również nieodpłatnie przekazywać na rzecz swoich kontrahentów Gadżety. Gadżetami będą co do zasady towary o niskiej wartości, oznaczone logo Spółki bądź Produktów sprzedawanych przez Spółkę (np. pokrywki czy pudełka na puszki).

Produkty nieobjęte rabatami, których zakup stanowi jednak warunek skorzystania z promocyjnej ceny innego Produktu/Towaru promocyjnego sprzedawane będą po cenach wynikających z obowiązującego w danej chwili cennika.

Każda akcja promocyjna będzie zawierała wyszczególnienie warunków, które należy spełnić, aby otrzymać odpowiedni rabat na Towar promocyjny lub Produkt. Klient będzie zgłaszał chęć skorzystania z określonej Promocji najpóźniej w momencie dokonania zakupu Produktów.

Akcje promocyjne będą organizowane na terytorium kraju, tj. w ich ramach Spółka dokonywać będzie krajowej dostawy towarów i będą kierowane, co do zasady, do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (ewentualnie działy specjalne produkcji rolnej), a nie ostatecznych konsumentów.

Nadrzędnym celem wszystkich planowanych przez Spółkę Promocji, w ramach których będzie ona udzielać różnego rodzaju rabaty lub wydawać nieodpłatnie Gadżety, będzie zwiększenie liczby klientów, nawiązywanie i budowanie z nimi jak najlepszej długookresowej relacji biznesowej, a przez to zintensyfikowanie sprzedaży Produktów w ujęciu ilościowym i wartościowym. Spółka dokonywać będzie również okresowych analiz wpływu poszczególnych rodzajów Promocji na osiąganie ww. celu, tj. opłacalność ekonomiczną danej akcji, efektywne zwiększenie sprzedaży itd.

Dodatkowo Spółka informuje, że promocyjna cena 1 zł plus VAT wskazana w opisie zdarzenia przyszłego jest ceną przykładową i każdorazowo jej wysokość będzie określana mając na uwadze względy ekonomiczne związane z Promocją i całością działalności Spółki.

Produkty oraz Towary promocyjne będące przedmiotem sprzedaży w ramach Promocji będą nabywane przez Spółkę odpowiednio od innej Spółki z Grupy oraz podmiotów trzecich. Spółka będzie dokonywała zakupów Produktów oraz Towarów promocyjnych zarówno w ramach dostawy krajowej jak również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Należy zaznaczyć, iż cena nabycia tych Produktów bądź Towarów promocyjnych zapłacona przez Spółkę może być wyższa niż cena, po której Wnioskodawca będzie ostatecznie sprzedawać Towar promocyjny lub Produkt kontrahentom.

Pomiędzy Wnioskodawcą a uczestnikami Promocji (klientami korzystającymi z oferty promocyjnej) nie będą występowały powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy lub inne, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm., dalej „ustawa o VAT”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie Gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 zł, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT także w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby Gadżetów (w tym - w jednym opakowaniu np. pudełku), o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto?

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie Gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 zł, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT także w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby Gadżetów (w tym - w jednym opakowaniu np. pudełku), o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jednocześnie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie stosuje się - zgodnie z ust. 3 tego artykułu - do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w punkcie 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »