VAT marża: Sprzedaż używanych części kupionych od osób fizycznych

Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, iż w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych części samochodowych. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza dokonywać zakupu używanych części samochodowych na giełdzie samochodowej od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które sprzedażą nie zajmują się w sposób ciągły czy profesjonalny. Wnioskodawca zakupów takich części dokonywać będzie również przez aukcje internetowe oraz od przypadkowych sprzedawców nieprowadzących działalności gospodarczej. Części samochodowe będące przedmiotem wniosku stanowią towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Części samochodowe zakupione na giełdzie będą podlegały dalszej odsprzedaży jako towar handlowy. Ponieważ osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są zobowiązane do wystawiania dokumentów sprzedaży, podatnik nie będzie w stanie uzyskać zewnętrznych dokumentów na zakup towarów, a także nie uzyska danych sprzedawcy, w szczególności gdy kwota zakupu części używanej nie przekracza 1.000 zł i nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca zakupy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie mógł jedynie udokumentować w celu rzetelnego prowadzenia księgi, samodzielnie sporządzonym dowodem wewnętrznym. Podatnik lub jego pracownicy nabywając rzeczy na targowiskach, będą spisywać dokładnie co kupują i za jakie kwoty. Tak sporządzone dokumenty wewnętrzne nie będą zawierać danych sprzedającego a jedynie nazwę używanej części samochodowej oraz cenę jej nabycia. Dla potrzeb podatku od towarów i usług będzie posiadał jedynie dokumenty wewnętrzne.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy do sprzedaży używanych części samochodowych, zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewystawiających dokumentów sprzedaży na giełdach samochodowych udokumentowanych dowodami wewnętrznymi niezawierającymi danych sprzedawcy, można stosować procedurę VAT-marża?

Stanowisko Wnioskodawcy

Artykuł 120 ustawy o VAT przewiduje odstępstwa od zasad ogólnych opodatkowania podatkiem VAT. Dotyczy on opodatkowania podatników prowadzących działalność w zakresie handlu dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi, antykami oraz towarami używanymi. Ten sposób opodatkowania został wprowadzony z uwagi na to, że w przypadku nabywania towarów od osób fizycznych, bądź w inny sposób, bez wyodrębnionego podatku przy nabyciu nie wystąpi podatek do odliczenia. Z kolei przy sprzedaży tych przedmiotów, podstawą opodatkowania byłaby cała cena sprzedaży.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne, nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz metale szlachetne lub kamienie szlachetne. Części samochodowe, których zakupu dokonywać będzie Wnioskodawca niewątpliwie spełniają warunek zakwalifikowania ich do towarów używanych, gdyż należą do rzeczy ruchomych, które wcześniej były choć raz użyte, nie należą również do towarów fabrycznie nowych. Jako towary używane, nadają się do dalszego wielokrotnego użycia. Wnioskodawca dokonuje zakupu samochodowych części używanych od osób fizycznych, które nie wystawiają żadnych dokumentów sprzedaży, gdyż nie są do tego zobowiązane.

Dyspozycja przepisu art. 120 ust. 1 pkt 4 nie uzależnia zastosowania procedury VAT marża od podania danych sprzedawcy. Gdyby ustawodawca wymagał udokumentowania zakupów od osób fizycznych, wskazałby to wyraźnie w treści art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, że bez zastosowania i opodatkowania jedynie marży, cały interes staje się nieopłacalny. Udowodnienie zakupu towarów używanych od osób fizycznych nie ma odzwierciedlania w wykładni literalnej i brzmieniu art. 120 ust. 10 ustawy. Prawodawca wymienia 5 rodzajów podmiotów, od których zakup towarów uprawnia do VAT marży. Zauważyć należy, że jedynie wobec zakupu towarów od podmiotu stosującego do danej sprzedaży również opodatkowanie VAT marżą, ustawodawca nakazuje zgromadzenie dokumentów potwierdzających jednoznacznie nabycie towarów na tych zasadach (art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy). Pozostałe cztery przypadki nie wymagają żadnego „jednoznacznego udokumentowania” zakupu. Prawidłowość powyższego wywodu uzasadnić można również zasadami wykładni prawa i wnioskowaniem a contrario. Skoro bowiem ustawodawca przewidział warunek „jednoznacznego udokumentowania” w stosunku jedynie do jednego przypadku wymienionego w przepisie, to z wnioskowania a contrario wynika, że warunek ten nie może mieć zastosowania do innych przypadków wskazanych w tym przepisie. Inne wnioskowanie prowadziłoby do wniosku, że ustawodawca przypadkowo redaguje przepisy i organy podatkowe są uprawnione do poprawiania „niedociągnięć” ustawodawcy. Oczywiście stanowiłoby to przekroczenie swych kompetencji przez organy podatkowe i stanowiło przykład wykładni contra legem. Zatem jednoznacznie ustawodawca przesądził, że nie ma potrzeby specjalnego udowadniania zakupu od osób nieprowadzących działalności. Racjonalny ustawodawca, gdyby chciał nakazać jednoznaczne dokumentowanie zakupów od poszczególnych kategorii sprzedawców, od których nabycie uprawnia do stosowania VAT marży, jednoznacznie uregulowałby to w przepisach, obejmując wszystkie przypadki zapisem obowiązku dokume...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »