VAT. Faktury zaliczkowe wystawiane przed otrzymaniem płatności

Pytanie podatnika: Czy faktury zaliczkowe wystawiane przez Wnioskodawcę przed otrzymaniem płatności będą spełniać warunki „faktur dokumentujących otrzymanie części zapłaty” zgodnie z dyspozycją art. 106f ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli płatność nastąpi po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej? Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać w tym przypadku z możliwości odliczenia części VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2016 r. (data wpływu 5 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania faktur zaliczkowych wystawianych przez Wnioskodawcę za „faktury dokumentujące otrzymanie części zapłaty”, poprawności rozliczenia faktur zaliczkowych na fakturze wystawianej przez Wnioskodawcę po wydaniu towaru oraz obowiązku podatkowego, gdy płatność kwoty wskazanej na fakturze zaliczkowej nastąpi po upływie 30 dni od daty jej wystawienia i obowiązku wystawienia nowej faktury zaliczkowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania faktur zaliczkowych wystawianych przez Wnioskodawcę za „faktury dokumentujące otrzymanie części zapłaty”, poprawności rozliczenia faktur zaliczkowych na fakturze wystawianej przez Wnioskodawcę po wydaniu towaru oraz obowiązku podatkowego, gdy płatność kwoty wskazanej na fakturze zaliczkowej nastąpi po upływie 30 dni od daty jej wystawienia i obowiązku wystawienia nowej faktury zaliczkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

„A” („Wnioskodawca”) jest spółką zajmującą się produkcją części do samochodów osobowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („podatek VAT”).

W odniesieniu do sprzedaży niektórych towarów, Wnioskodawca rozlicza płatność za towary w trzech ratach, przy czym dwie zaliczki Wnioskodawca będzie pobierał od kupującego jeszcze przed dokonaniem dostawy. Wnioskodawca planuje dokumentować zaliczki otrzymywane przed dostawą towarów poprzez wystawianie faktur zaliczkowych. Faktury zaliczkowe będą wystawiane przed otrzymaniem płatności, jednak z zastrzeżeniem, że płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej. Może się jednak zdarzyć, że płatność za towary nastąpi po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej.

Po wydaniu towarów Wnioskodawca wystawi fakturę końcową, na której pomniejszy sumę wartości towarów o kwotę otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejszy o sumę kwot podatku wykazanego we wcześniej wystawionych fakturach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy faktury zaliczkowe wystawiane przez Wnioskodawcę przed otrzymaniem płatności będą spełniać warunki „faktur dokumentujących otrzymanie części zapłaty” zgodnie z dyspozycją art. 106f ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług („Ustawa o VAT”), nawet jeśli płatność nastąpi po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej?
 2. Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z możliwości odliczenia części podatku VAT w sytuacji, gdy płatność nastąpi po upływie 30 dni od wystawienia faktury zaliczkowej?
 3. Czy w sytuacji gdy płatność kwoty wskazanej na fakturze zaliczkowej nastąpi po upływie 30 dni od daty jej wystawienia, obowiązek podatkowy powstanie w chwili otrzymania płatności, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia nowej faktury zaliczkowej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 i 2

Faktury zaliczkowe wystawiane przed otrzymaniem płatności, będą spełniać warunki „faktur dokumentujących otrzymanie części zapłaty” zgodnie z dyspozycją art. 106f ust. 3 Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 Ustawy o VAT.

Co do zasady, w myśl art. 106i ust. 1 Ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8 Ustawy o VAT. Zgodnie z art. 106i ust. 2 Ustawy o VAT, w przypadku, gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Z kolei art. 106i ust. 7 Ustawy o VAT daje możliwość wystawienia faktury przed otrzymaniem płatności, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

W przypadku otrzymania części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru zgodnie z art. 106f ust. 3 Ustawy o VAT, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi (tzw. fakturze końcowej) sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. W myśl tego przepisu, faktura końcowa powinna też zawierać wykaz numerów faktur zaliczkowych wystawionych przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do pomniejszenia podatku na fakturze końcowej o podatek wykazany na fakturach zaliczkowych przysługuje również wtedy, gdy płatność nastąpiła po upływie 30 dni od dnia wystawienia faktury zaliczkowej. Zdaniem Wnioskodawcy przekroczenie tego terminu i dokonanie płatności po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej nie spowoduje, że faktura ta nie będzie już spełniać warunków faktury, o której mowa w art. 106f ust. 3 Ustawy o VAT.

Gdyby przekroczenie terminu uniemożliwiałoby Wnioskodawcy obniżenie podatku na fakturze końcowej, to w efekcie Wnioskodawca zobowiązany byłby do zapłaty podatku dwukrotnie, co stanowiłoby naruszenie zasady jednokrotności opodatkowania.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, faktury zaliczkowe wystawiane przed otrzymaniem płatności, będą spełniać warunki „faktur dokumentujących otrzymanie części zapłaty” zgodnie z dyspozycją art. 106f ust. 3 Ustawy o VAT, nawet jeśli płatność nastąpi po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej. Jednocześnie, w opinii Wnioskodawcy, będzie on mógł skorzystać z możliwości odliczenia części podatku VAT zgodnie z dyspozycją art. 106f ust. 3 Ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał on prawo do pomniejszenia kwoty podatku o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych, nawet jeśli płatność nastąpi po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej.

Ad. 3

W opinii Wnioskodawcy, bez względu na to czy dokonanie płatności nastąpi przed upływem terminu 30 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej czy po upływie tego terminu, obowiązek podatkowy powstanie w dniu otrzymania płatności zgodnie z art. 19a ust. 8 Ustawy o VAT. Płatność otrzymana z opóźnieniem (tj. po upływie 30 dni) będzie udokumentowana uprzednio wystawioną fakturą zaliczkową i tam też będzie wykazany podatek należny.

W związku z tym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia kolejnej faktury zaliczkowej, nawet jeżeli płatność dokonana zostanie po upływie 30-dniowego terminu. Wystawienie takiej faktury mogłoby skutkować powstaniem osobnego obowiązku podatkowego, a w efekcie Wnioskodawca byłby zobowiązany do zapłaty podatku dwukrotnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy - przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy - podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Jak stanowi art. 106e ust. 1 ustawy - faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. <...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »