Uznanie pierwszej dostawy w łańcuchu dostaw za dostawę eksportową

Pod pojęciem dostawy ruchomej należy rozumieć dostawę, która obejmuje rzeczywiste przemieszczenie towaru stanowiące wewnątrzwspólnotową dostawę towaru lub eksport towarów. Istotnym jest, że tylko jedna dostawa w łańcuchu może zostać uznana za dostawę ruchomą, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może podlegać opodatkowaniu stawką 0% VAT zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o VAT (jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru) lub art. 41 ust. 4-6 ustawy o VAT (jako eksport towarów).

Zdarzenie przyszłe

Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”) jest zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest m.in. produkcja i personalizacja kart płatniczych.

Spółka planuje dokonywać dostaw towarów na rzecz … SA z siedzibą we … (dalej jako „…”), która jest zarejestrowana dla celów VAT zarówno we Francji, jak i w Polsce. … nie posiada żadnych nieruchomości, jak również jakichkolwiek praw umożliwiających korzystanie z nieruchomości na terytorium Polski.

Spółka oraz … będą dalej zwane łącznie „Wnioskodawcami”.

Zgodnie z schematem transakcji planowanym przez Wnioskodawców, towary wyprodukowane przez Spółkę będą nabywane przez ..., a następnie towary te będą sprzedawane przez ... na rzecz ..., która ostatecznie sprzeda towary na rzecz kontrahentów mających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej.

Planowana transakcja odbędzie się zgodnie z poniższym schematem:

1. towar stanowiący przedmiot transakcji wysyłany będzie z terytorium Polski od Spółki bezpośrednio do ostatecznego nabywcy, tj. do kontrahenta mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej;

2. dostawa towarów pomiędzy Spółką a ... nastąpi na warunkach Incoterms 2010 EXW (Ex Works). Prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przejdzie zatem na ... w chwili gdy Spółka postawi go do dyspozycji w swoim magazynie lub zakładzie w określonej lokalizacji. W konsekwencji, z chwilą postawienia towaru do dyspozycji ... w magazynie Spółki w Polsce, na ... przeniesione zostanie ryzyko związane z utratą, bądź uszkodzeniem towaru. Dostawa towarów między ... a ... nastąpi na warunkach Incoterms 2010 DAP (Delivery at Place). Prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przejdzie zatem na ... w państwie zakończenia transportu towarów. W konsekwencji, z chwilą postawienia towaru do dyspozycji we wskazanej lokalizacji poza terytorium Unii Europejskiej, na ... przeniesione zostaje ryzyko związane z utratą, bądź uszkodzeniem towaru;

3. na dokumentach celnych jako eksporter będzie wskazana ...;

4. po dokonaniu odprawy celnej towarów przez ..., Spółka otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, o których mowa w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT;

5. transport towarów nastąpi bezpośrednio z zakładu Spółki do ostatecznego nabywcy poza terytorium Unii Europejskiej;

6. za transport towarów odpowiedzialna będzie Spółka na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem. W szczególności Spółka:

a) będzie decydowała o miejscu położenia towarów będących przedmiotem dostawy;

b) ustali czas i miejsce załadunku oraz ilość i wagę towarów;

c) wskaże miejsce docelowe transportu;

d) udzieli informacji związanych z towarem (np. warunki przechowywania, sposób załadunku/rozładunku, etc.);

e) będzie sprawowała nadzór nad transportem;

f) przygotuje niezbędne dokumenty transportowe;

7. wstępnie, koszt usługi transportowej poniesie Spółka, która również dokona wyboru przewoźnika. Ostatecznie koszt transportu zostanie refakturowany na rzecz ...;

8. w związku z dostawą towarów Spółka wystawi fakturę na ..., która wskaże swój francuski numer identyfikacyjny dla celów VAT.

(.....)

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy planowana dostawa towarów na rzecz ... będzie stanowiła dla Spółki eksport towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, opodatkowany stawką VAT 0%?

Zdaniem Zainteresowanych:

Planowana dostawa towarów na rzecz ... będzie stanowiła dla Spółki eksport towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, opodatkowany stawką 0% VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawców.

Charakter planowanej transakcji między Spółką a ....

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. eksport towarów.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, przez eksport towarów należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a. dostawcę lub na jego rzecz, lub

b. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

  • jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

W powołanym wyżej przepisie uregulowano zasady kwalifikacji podatkowej transakcji łańcuchowych (szeregowych), tj. transakcji, w których występuje kilka podmiotów dokonujących obrotu tym samym towarem, przy czym towar trafia bezpośrednio od pierwszego do ostatniego podmiotu w łańcuchu dostaw. Transakcja łańcuchowa cechuje się zatem tym, że towar, będący przedmiotem więcej niż jednej transakcji, jest fizycznie wydawany tylko raz bezpośrednio przez pierwszy podmiot – ostatniemu nabywcy. Każda z dostaw w transakcji łańcuchowej traktowana jest odrębnie, co oznacza, że dla każdej z nich odrębnie ustalane jest też miejsce dokonania dostawy.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego Spółka uznała, że w związku z faktem, iż w opisywanym przypadku wystąpią cztery podmioty, przy czym towar w ramach jednej wysyłki trafi bezpośrednio od Spółki do ostatecznego nabywcy, planowaną transakcję należy zakwalifikować na gruncie przepisów ustawy o VAT jako transakcję łańcuchową. Zatem w celu określenia sposobu opodatkowania VAT, w dalszej kolejności n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »