Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych do zmiany?

Interpelacja nr 812 w sprawie zmian do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Szanowny Panie Ministrze,
Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Wprowadziło to nowe brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które wyłączyło obiekty lotniskowe ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Zarówno Aeroklub Polski, jak i aerokluby regionalne postulują ponowne wprowadzenie zmiany art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez przywrócenie brzmienia tego przepisu sprzed 1 stycznia br. Należy rozważyć możliwość przesunięcia momentu wejścia w życie niekorzystnych zapisów na dzień 1stycznia 2018 r., co pozwoli choć niektórym aeroklubom zyskać czas niezbędny do zmiany statusu lotniska z użytku wyłącznego na użytek publiczny, a co za tym idzie korzystać z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości.

W związku z tym, że ze względów lokalizacyjnych nie wszystkie lotniska będą mogły zmienić swój status, zasadne jest jednoczesne rozpoczęcie prac nad nowelizacją art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i rozszerzenie katalogu lotnisk korzystających z przedmiotowego zwolnienia przez objęcie nim także lotnisk użytku wyłącznego, realizujących niektóre cele publiczne.

Wprowadzenie postulowanych zmian jest niezbędne do dalszego funkcjonowania lotnisk aeroklubowych, gdyż wejście w życie ustawy w obecnym kształcie spowoduje likwidację lotnisk i aeroklubów, albowiem obowiązek o wielkości naliczonych podatków nałożony przez ustawę wygeneruje obciążenie aeroklubów kwotą rzędu kilkuset tysięcy złotych rocznie, czego nie jest w stanie udźwignąć żaden z nich.

Należy mieć na uwadze, że zarówno w Europie, jak i na całym świecie infrastruktura lotniskowa jest kwalifikowana jako infrastruktura transportowa, w związku z czym korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Co więcej lotniska aeroklubowe są także użyteczne publicznie, bowiem nieodpłatnie obsługują państwowy, sanitarny i wojskowy ruch lotniczy. Aerokluby działają zaś w formie stowarzyszeń na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach, a ich celem nie jest działalność zarobkowa na rzecz członków a jedynie realizacja celów statutowych.

Szanowny Panie Ministrze! Proszę o odpowiedź na pytanie:

  1. Czy w związku z widmem likwidacji aeroklubów i lotnisk aeroklubowych, spowodowanym przez nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zostanie rozważone ponowne wprowadzenie zmian i przywrócenie przepisów pozwalających na objęcie lotnisk zwolnieniem z podatku od nieruchomości?

Z poważaniem
Łukasz Zbonikowski

W związku z interpelacją nr 812 Pana Łukasza Zbonikowskiego, Posła na Sejm RP, w sprawie zmian do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uprzejmie wyjaśniam.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  1. grunty,
  2. budynki lub ich części,
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zdefiniowano, wykorzystywane na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, pojęcie: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z definicją, pod pojęciem tym należy rozumieć grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, przy czym pojęcie to nie obejmuje gruntów, budynków i budowli wymienionych w ust. 2a ww. ustawy, tj. budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych oraz budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są opodatkowane najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości, przewidzianymi odpowiednio w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Natomiast grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki,  kultury&nbs...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »