Usługi telemedycyny a VAT

Pytanie podatnika: Usługi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 odpłatnego świadczenia przez Wnioskodawcę usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 odpłatnego świadczenia przez Wnioskodawcę usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 grudnia 2014 r. (dat wpływu 22 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 9 grudnia 2014 r. znak: IBPP3/443-1156/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 r. nr 112 poz. 654 ze zm.). Wnioskodawca wpisany jest do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę. Wnioskodawca zamierza rozpocząć odpłatne świadczenie usług telemedycyny w zakresie: e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry.

Działalność w zakresie e-rehabilitacji polegać ma na świadczeniu usług rehabilitacji pacjenta za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Usługi e-rehabilitacji swoim zakresem są zbieżne z usługami rehabilitacji świadczonymi w tradycyjny sposób z tym, że będą one świadczone za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, w formie videkonferencji z wyłączeniem osobistego, fizycznego kontaktu z pacjentem. Rehabilitant uczestniczyć będzie poprzez telekonferencję w czynnościach rehabilitacyjnych dokonywanych przez pacjenta w domu lub w innym miejscu w którym pacjent się znajduję, wskazywać jakie czynności wykonać ma pacjent, udzielać wskazówek co do sposobu ich wykonywania, poprawiać błędy pacjenta, oceniać i monitorować postępy w rehabilitacji, odpowiadać na pytania pacjenta udzielać mu konsultacji. Rehabilitant może monitorować czynności życiowe pacjenta za pomocą czujników umieszczonych na jego ciele oraz urządzeń odbiorczych w Przychodni. Rehabilitant będzie również udzielać konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w dziedzinie rehabilitacji.

Działalność w zakresie e-szkoły rodzenia polegać ma na świadczeniu usług szkoły rodzenia za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Usługi e-szkoły rodzenia swoim zakresem są zbieżne z usługami szkoły rodzenia świadczonymi w tradycyjny sposób z tym, ze będą one świadczone za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, w formie videkonferencji, z wyłączeniem osobistego, fizycznego kontaktu z podopiecznym. Osoba świadcząca usługi szkoły rodzenia uczestniczyć będzie poprzez telekonferencję w czynnościach wykonywanych przez podopiecznego, wskazywać będzie jakie ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa ciąży, opieki nad dzieckiem po porodzie, a także inne czynności wykonać ma podopieczny, udzielać wskazówek co do sposobu ich wykonywania, poprawiać błędy podopiecznego, oceniać i monitorować wykonanie ćwiczenia i innych czynności, odpowiadać na pytania podopiecznego, udzielać konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w okresie ciąży i po porodzie w tym w zakresie opieki i pielęgnacji dziecka po porodzie.

Działalność w zakresie usług e-pielęgniarki polegać ma na świadczeniu usług konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Pielęgniarka udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności pielęgniarki w tym w zakresie higieny i ochrony zdrowia.

Działalność w zakresie usług e-położnej polegać ma na świadczeniu usług konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Położna udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności położnej, udzielać informacji z zakresu dietetyki w okresie ciąży.

Działalność w zakresie usług e-lekarza polegać ma na świadczeniu usług konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Lekarz udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach specjalności lekarza, udzielać informacji o możliwościach przyjmowania leków ich dawkowaniu, dostępnych odpowiednikach leków, w razie potrzeby kierować będzie pacjenta na badania.

Działalność w zakresie e-psychologa polegać ma na świadczeniu konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Lekarz udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach swojej specjalności, udzielać informacji o możliwościach przyjmowania leków ich dawkowaniu, dostępnych odpowiednikach leków, w razie potrzeby kierować będzie pacjenta na badania.

Działalność w zakresie e-logopedy polegać ma na świadczeniu konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Lekarz udzielać będzie konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej w granicach swojej specjalności, udzielać informacji o możliwościach przyjmowania leków ich dawkowaniu, dostępnych odpowiednikach leków, w razie potrzeby kierować będzie pacjenta na badania.

W piśmie z 17 grudnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:
Pacjent nie będzie zawierał umowy pisemnej, pacjent będzie zawierał umowę ustną poprzez skorzystanie z oferowanej usługi dokonanie opłaty zgodniej z cennikiem i regulaminem.

Poniżej Wnioskodawca wskazuje postanowienia projektu regulaminu, na mocy którego realizowane będą poszczególne świadczenia aktualnego na dzień składania niniejszego pisma; poniższe postanowienia regulują prawa i obowiązki stron:
1.Usługi:

 1. e-szkoły rodzenia służą profilaktyce, działaniom edukacji zdrowotnej w okresie ciąży, porodu i po porodzie, w tym opieki i pielęgnacji dziecka po porodzie,
 2. e-rehabilitacji służą profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia, działaniom edukacji zdrowotnej,
 3. e-pielęgniarki służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności pielęgniarki w tym w zakresie higieny i ochrony zdrowia,
 4. e-położnej służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności położnej, w tym z zakresu dietetyki w okresie ciąży,
 5. e-lekarza służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności lekarza,
 6. e-psychologa służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności psychologa,
 7. e-logopedy służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności logopedy,
 8. e-psychiatry służą działaniom edukacji zdrowotnej w granicach specjalności psychiatry.

2.Usługi świadczone są przez Wnioskodawcę.
3.Wszelkie informacje przekazane w trakcie rozmowy z konsultantem są jedynie informacjami edukacyjnymi i nie mają charakteru porady lekarskiej.
4.Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
5.Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. Użytkownik dysponować musi komputerem z dostępem do sieci Internet, wyposażonym w przeglądarkę internetową z zainstalowanym pluginem; Adobe Flasch Player 11.2 lub nowszym.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystnie z usług za pośrednictwem sieci Internet wiąże się każdorazowo ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet. Z tego powodu zaleca korzystania z dostępnych na rynku programów zapewniających bezpieczeństwo korzystania z sieci Internet.
 3. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

6.W celu korzystania z usług objętych niniejszym regulaminem, określonych w ust. 1 i 3 powyżej:

 1. Użytkownik dokonuje opłaty za rozmowę z konsultantem przelewem według cennika usług, na rachunek bankowy .
 2. Użytkownik uzgadnia z konsultantem termin konsultacji, termin konsultacji uzgadniany będzie z uwzględnieniem potrzeb użytkownika i możliwości konsultanta. W celu uzgodnienia terminu konsultacji użytkownik przesyła drogą elektroniczną prośbę o ustalenie terminu konsultacji na adres mailowy Usługodawcy.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty i uzgodnieniu terminu konsultacji, na podany przez użytkownika adres mailowy zostaje przesłany link dostępowy do strony internetowej zapewniającej komunikację z konsultantem.
 4. W uzgodnionym terminie konsultacji Użytkownik powinien otworzyć link dostępowy, następnie wybrać kursorem zakładkę „przejdź do zajęć” znajdującą się na stronie głównej Usługodawcy.
 5. Następnie użytkownik powinien zalogować się wpisując otrzymany, indywidualny login oraz hasło.

7.Opłata dokonana według cennika usług uprawnia do korzystania z usług przez czas wskazany w cenniku usług.
8.Konsultant ma prawo przerwać rozmowę w przypadku przekroczenia czasu trwania rozmowy wynikającego z dokonanej opłaty.
9.Dokonanie opłaty za rozmowę z konsultantem w sposób określony w ust. 6 pkt 1) jest uznane za zawarcie umowy korzystania z usług objętych niniejszym regulaminem, określonych w ust. 1 i 3 powyżej.
10.Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi. W przypadku zaprzestania korzystania z usługi przed upływem czasu przeznaczonego na rozmowę, wynikającego z dokonanej opłaty, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
11.Umowa rozwiązuje się z chwilą upływu czasu przeznaczonego na rozmowę, wynikającego z dokonanej opłaty.
12.Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji
13.Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Wnioskodawcy. Reklamacje składane mogą być również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy
14.W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego należy szczegółowo opisać zdarzenie, z którego użytkownik wywodzi roszczenia a także podać dane umożliwiające identyfikacje zgłaszającego i nawiązanie kontaktu z nim.
15.Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki pocztą tradycyjną lub wpłynięcia wiadomości e-mail do systemu informatycznego usługodawcy. Usługodawca odpowiada na reklamacje pisemnie.
16.Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane są na stronie internetowej usługodawcy.
17.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulamin zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Będą trzy sposoby rozliczania się z klientami, w zależności od wyboru klienta:

 1. klient będzie płacił osobno za każdą video konsultację
 2. klient będzie kupował abonament na konkretną usługę (np. na usługę e-położnej)
 3. klient będzie płacił jednorazowo za dostęp do wszystkich usług (tj. do wskazanych we wniosku usług e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki itd.).

Pacjent będzie zobowiązany do akceptacji oświadczenia wskazującego na to, że Wnioskodawca nie będzie brał odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane zastosowaniem się do wskazówek udzielonych podczas video konsultacji. Takie założenie przyjął Wnioskodawca. Wnioskodawca, przed rozpoczęciem świadczenia usług, wystąpi jednak we własnym zakresie o opinię prawną w przedmiocie zgodności z prawem ww. oświadczenia, w szczególności kontekście przepisów o ochronie konsumentów.

Aby skorzystać ze świadczonych usług telemedycyny użytkownik powinien:

 1. dokonać opłaty za rozmowę z konsultantem przelewem według cennika usług, na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 2. uzgodnić z konsultantem termin konsultacji, termin konsultacji uzgadniany będzie z uwzględnieniem potrzeb użytkownika i możliwości konsultanta. W celu uzgodnienia terminu konsultacji użytkownik przesyła drogą elektroniczną prośbę o ustalenie terminu konsultacji na adres Wnioskodawcy
 3. po zaksięgowaniu wpłaty i uzgodnieniu terminu konsultacji, na podany przez użytkownika adres mailowy zostaje przesłany link dostępowy do strony internetowej zapewniającej komunikację z konsultantem
 4. w uzgodnionym terminie konsultacji Użytkownik powinien otworzyć link dostępowy, następnie wybrać kursorem zakładkę „przejdź do zajęć” znajdującą się na stronie głównej portalu
 5. następnie użytkownik powinien zalogować się wpisując otrzymany, indywidualny login oraz hasło.

Pacjent musi zarejestrować się na stronie internetowej Wnioskodawcy przez wprowadzenie indywidualnego loginu oraz hasła. Korzystanie z usług Wnioskodawcy objęte jest regulaminem, który pacjent akceptuje w sposób dorozumiany zawierając umowę (tj. korzystając z e-usług).

Wnioskodawca odpowiada za rzetelność wiedzy przekazanej przez prowadzącego konsultację.

Przekazywane informacje – zgodnie z dostępnym regulaminem mają charakter edukacji zdrowotnej. Prowadzący nie udziela wskazówek postępowania w danym przypadku pacjenta, a przekazuje pacjentowi wiedzę medyczną, o charakterze edukacyjnym. Prowadzący nie udziela indywidualnych porad mających na celu leczenie pacjenta, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia stosownych badań. E-usługi nie mają na celu leczenia pacjenta a udzielanie mu informacji o charakterze edukacyjnym, na tematy nurtujące pacjenta. Przykładem może być informacja lekarza o zastosowania danego lekarstwa, sposobie podawania, przeciwwskazaniach, albo informacja o sposobach profilaktyki zapobiegającej powstawaniu chorób - lekarz udziela takiej informacji w oparciu o swoją wiedzę medyczną, nie o wskazówki pacjenta. Informacje te mają charakter ogólny, nie indywidualny.

Co do e-rehabilitacji, poza działaniami w zakresie edukacji zdrowotnej, opisanymi powyżej usługi te służą też przywracaniu i poprawie zdrowia, poprzez ćwiczenia. Podobnie w przypadku e-szkoły rodzenia, poza działaniami w zakresie edukacji zdrowotnej opisanymi powyżej, usługi te służą również wykonywaniu ćwiczeń związanych ciążą i pielęgnacją dziecka.

W odpowiedzi na pytanie nr 7 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj: „Czy po przeprowadzonej videokonferencji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość klient będzie badany pod kątem efektów jakie wywoła u niego zastosowanie się do wskazówek/porad udzielonych podczas videoknferencji...” Wnioskodawca wskazał, że „Nie. W założeniu Wnioskodawcy takie badania nie będą potrzebne do świadczenia e-usług z uwagi na ich charakter. Pacjenci mogą natomiast – o ile będą mieli taka wolę, skorzystać z wizyty osobistej u lekarzy (czy innych specjalistów) jacy dostępni będą u Wnioskodawcy”.

W odpowiedzi na pytanie nr 8 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Czy w ramach terapii za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość zainteresowany będzie miał prawo do bezpośredniego kontaktu z prowadzącym videokosultację... Czy na takie konsultacje przewidziany będzie określony limit np. godzinowy... Jak będzie kształtować się proporcja czasowa pomiędzy korzystaniem zainteresowanego z videokonsultacji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość, a bezpośrednim kontaktem z prowadzącym terapię...” Wnioskodawca udzielił następującej odpowiedzi: „Pacjent będzie mógł spotkać się bezpośrednio z prowadzącym konsultację lub innym właściwym specjalistą jakim dysponować będzie Wnioskodawca na ogólnych zasadach (tj. takich na jakich przyjmowani są wszyscy pacjenci, również ci nie korzystający z e-usług). Nie ma przeznaczonego limitu czasowego na bezpośrednie spotkania, stąd również nie można odpowiedzieć na pytanie o proporcje czasowe video konsultacji i wizyt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »