Usługi reklamowe a opodatkowanie PIT

Pytanie podatnika: Czy w związku ze świadczonymi na rzecz klubu usługami reklamowymi Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje uzyskiwane przychody do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2014 r. (data wpływu 4 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 4 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku.

W ww. wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG dokonanego przez właściwy organ ewidencyjny. Posiada również ważny numer REGON nadany Mu przez właściwy organ, a także jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę polega na świadczeniu usług marketingowo- reklamowych, obejmujących m. in. działalność agencji reklamowych. W ramach prowadzonej działalności, jako przedsiębiorca, Wnioskodawca zawarł z klubem sportowym umowę cywilnoprawną o świadczenie usług marketingowo-reklamowych. Zawarta umowa określa zasady świadczenia usług marketingowo-reklamowych polegających na:

 1. wyrażeniu zgody na wykorzystywanie przez zleceniodawcę wizerunku Zleceniobiorcy na potrzeby akcji reklamowych i promocyjnych zleceniodawcy i jego sponsorów, w tym jego utrwalanie i rozpowszechnianie w związku Z wypełnianiem obowiązków wynikających z zawieranymi z osobami trzecimi umowami reklamowymi oraz na zobowiązaniu się do udostępnienia swojego podpisu dla celów public relations;
 2. zobowiązaniu się do współdziałania z klubem w sposób umożliwiający zleceniodawcy wypełnianie obowiązków wynikających z zawieranych z osobami trzecimi umów sponsorskich, reklamowych Jak również aktywnie uczestniczyć w wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach służących kształtowaniu korzystnego wizerunku klubu i jego sponsorów w opinii publicznej;
 3. promowaniu i reklamie produktów sponsorów zleceniodawcy, w ramach zawartych przez niego umów,
 4. uczestniczeniu w akcjach promocyjnych i reklamowych organizowanych przez zleceniodawcę i jego sponsorów, podejmowanie działań polegających na popularyzacji marki zleceniodawcy i jego sponsorów,
 5. uczestniczeniu w konferencjach prasowych oraz udzielaniu wywiadów prasie i telewizji w barwach głównego sponsora klubu, z maksymalnym eksponowaniem i wykorzystaniem materiałów reklamowo-marketingowych sponsorów

W umowie określono, że Wnioskodawca może również świadczyć na rzecz innych podmiotów usługi polegające na reklamie ich produktów po otrzymaniu zgody klubu, z zastrzeżeniem, że podmioty te nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej do działalności klubu. W związku z ww. zapisem umowy Wnioskodawca uzyskuje również przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz innych podmiotów i nie jest wykluczone, że również w przyszłości może osiągać przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz innych podmiotów np. producentów odzieży i obuwia sportowego, producentów odżywek dla sportowców. Za świadczone usługi Wnioskodawca otrzymuje i w przyszłości będzie w dalszym ciągu otrzymywał wynagrodzenie zdefiniowane jako kwota netto, od której Wnioskodawca powinien naliczać należny VAT. Umowa zawiera postanowienia, że Wnioskodawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania, zarówno za ich rezultat jak też sposób wykonywania. Za swoje działania odpowiada wobec klubu, sponsorów, reklamodawców. Tym samym Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze wynikające z podejmowanych czynności. Odpowiedzialność ta wynika z następujących zapisów umowy:

 • klub uprawniony jest do obniżenia wynagrodzenia za usługi Wnioskodawcy w sytuacjach np. takich jak publiczne negatywne wypowiedzi na temat sponsorów, reklamodawców klubu, a także w przypadku niezdolności do świadczenia usług;
 • w sprawach nie uregulowanych w umowie znajdują zastosowanie odpowiednie zapisy kodeksu cywilnego, przy czym w żadnym razie praw i obowiązków stron nie regulują przepisy prawa pracy, ograniczające odpowiedzialność pracowników.

Wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczonych usług nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu z działalności wykonywanej osobiście. Wnioskodawca kwalifikuje otrzymywane wynagrodzenie do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca osobiście opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskodawca działa jako podatnik VAT w związku ze świadczeniem usług marketingowo-reklamowych, w związku z czym wystawia faktury VAT dokumentujące świadczone przez niego usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
Czy w związku ze świadczonymi na rzecz klubu usługami reklamowymi Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje uzyskiwane przychody do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do świadczonych na rzecz klubu usług o charakterze marketingowo-reklamowym, uzyskiwane przychody powinien kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko wskazuje, że w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca dokonał rozróżnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, odrębnie wskazując m.in.:

 1. działalność wykonywaną osobiście (pkt 2);
 2. pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 3).

Z kolei zgodnie z art. 13 za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się, m.in.:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »