Usługi doradcze a VAT. Miejsce świadczenia usług i odliczenie podatku

Pytanie podatnika: W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia wykonywanych usług doradczych? Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2013 r. (złożono osobiście w dniu 24.04.2013 r.), uzupełnionym w dniu 20.05.2013 r. oraz w dniu 01.07.2013 r. w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-348/13-3/SM, IPPB5/423-289/13-3/MW z dnia 20.06.2013 r. (skutecznie doręczone w dniu 24.06.2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług i prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.04.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług i prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 20.05.2013 r. oraz w dniu 01.07.2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

K . Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej - „Wnioskodawca”) jest podmiotem mającym odpłatnie świadczyć usługi obejmujące m.in. pozyskiwanie i dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących procesu inwestycyjnego w Polsce oraz inne usługi doradcze i pomocnicze na rzecz swojego udziałowca (oraz potencjalnie podmiotów trzecich w odniesieniu do następujących etapów inwestycyjnych na rynku nieruchomości): fazy przed nabyciem nieruchomości, samego jej nabycia oraz zarządzania projektem a także etapu końcowego, tj. transakcji zbycia nieruchomości (dalej – „Usługi”). Przeważającym rodzajem działalności Wnioskodawcy wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod: 70.22.Z). Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest spółka X. S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej - „X. SARL”). Miejscem siedziby działalności gospodarczej X. SARL jest również Luksemburg.
Odpłatne świadczenie Usług na rzecz X. SARL przez Wnioskodawcę będzie się odbywało w dwóch fazach na podstawie dwóch odrębnych umów opisanych poniżej. Pierwszy etap będzie związany z działalnością X. SARL przed utworzeniem w Luksemburgu funduszu inwestycyjnego, który ma być obsługiwany przez X. SARL. W pierwszej fazie Wnioskodawca będzie świadczył usługi na rzecz X. SARL na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych (ang. consultancy agreement), w szczególności, ale nie wyłącznie, o charakterze marketingowym, jak również usługi związane z pozyskiwaniem finansowania oraz usługi doradcze w zakresie rynku nieruchomości w Polsce. Natomiast drugą fazę poprzedzi utworzenie w Luksemburgu wskazanego powyżej funduszu w następstwie czego rozwiązaniu ulegnie wskazana powyżej umowa (dotycząca fazy pierwszej), a w jej miejsce zostanie zawarta kolejna umowa (ang. consultancy agrement), na podstawie której Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz X. SARL m.in. usługi doradcze i pomocnicze dotyczące obsługi konkretnych procesów inwestycyjnych wskazanego powyżej funduszu. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jak również podatnikiem VAT UE. Również X. SARL jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Luksemburgu.

W skład zarządu Wnioskodawcy wchodzą dwie osoby fizyczne (dalej - „Dyrektorzy”). Dyrektorzy, poza pełnieniem funkcji członków zarządu Wnioskodawcy, prowadzą również działalność gospodarczą, w ramach której świadczą na rzecz X. SARL usługi konsultingowe i doradcze polegające m.in. na identyfikowaniu tzw. możliwości biznesowo/inwestycyjnych (ang. business/investment opportunities) na rynku nieruchomości, jak i na planowaniu i asystowaniu w skutecznej realizacji nieruchomościowych projektów inwestycyjnych. Usługi konsultingowe i doradcze są świadczone przez wskazane osoby na podstawie umów zawartych przez te osoby z X. SARL (dalej - „Umowy”).
Wskazane osoby wpisane są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jeden z Dyrektorów jest ponadto członkiem zarządu X. SARL.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na towary oraz usługi świadczone na jego rzecz przez podmioty trzecie, do których należeć będą m. in. wydatki na wynajem i prowadzenie biura, zaopatrzenie biura, usługi księgowe, usługi doradcze, usługi prawne, a także inne wydatki, niezbędne oraz pomocne, przy świadczeniu przez Wnioskodawcę Usług na rzecz X. SARL lub potencjalnie innych podmiotów oraz do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 28.06.2013 r. Spółka doprecyzowała opisane zdarzenie przyszłe w zakresie podatku od towarów i usług w następujący sposób:

1.1 Zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych (ang. consultancy agreement) w fazie przed powstaniem funduszu inwestycyjnego w Luksemburgu
W pierwszej fazie, tj. przed utworzeniem funduszu inwestycyjnego w Luksemburgu, Wnioskodawca będzie świadczył usługi na rzecz X. SARL, w szczególności, ale nie wyłącznie o charakterze marketingowym, jak również usługi związane z pozyskiwaniem finansowania oraz usługi doradcze w zakresie rynku nieruchomości w Polsce.
Usługi świadczone w pierwszej fazie dotyczyć będą doradztwa w zakresie inwestycji w rynek nieruchomości w Polsce w ogólności i polegać będą na pozyskiwaniu przez Wnioskodawcę i dostarczaniu X. SARL niezbędnych informacji dotyczących procesu inwestycyjnego w Polsce oraz wyszukiwaniu dogodnych możliwości inwestycyjnych w nieruchomości na polskim rynku. Usługi te będą dotyczyły etapu przed nabyciem projektu inwestycyjnego dotyczącego nieruchomości, a polegać będą przede wszystkim na:

 • asystowaniu X. SARL w opracowaniu odpowiedniej polityki oraz strategii pozyskiwania możliwości inwestycyjnych w nieruchomości,
 • przedstawianiu oraz opracowaniu X. SARL informacji na temat potencjalnych możliwości inwestycyjnych w nieruchomości,
 • doradztwie X. SARL w zakresie strategii jaką należy przyjąć w fazie negocjacji oraz w fazie inwestycji w nieruchomości,
 • doradztwie w zakresie nabywania nieruchomości w ogólności, tj. dotyczącym na przykład przeprowadzenia badania rynku, analizy atrakcyjności terenów, czynności dokonywanych przed nabyciem nieruchomości,
 • doradztwie w procesie angażowania lokalnych zarządców nieruchomości, pośredników, wykonawców oraz konsultantów, których usługi mogą być wymagane w procesie inwestycyjnym w nieruchomości.

Usługi powyższe będą dotyczyć ogólnie rynku nieruchomości.

Wnioskodawca nie świadczy oraz nie jest umocowany na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych do świadczenia usług zarządzania konkretnym projektem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości. To zadanie będzie wykonywane przez specjalnie powołane w tym celu spółki projektowe oraz poszczególnych ich zleceniobiorców.

1.2 Zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych (ang. consultancy agreement) w fazie po powstaniu funduszu inwestycyjnego w Luksemburgu

W drugiej fazie, tj. po utworzeniu funduszu inwestycyjnego w Luksemburgu, Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz X. SARL m.in. usługi doradcze i pomocnicze dotyczące obsługi konkretnych procesów inwestycyjnych wskazanego powyżej funduszu, a także w dalszym ciągu usługi przewidziane w fazie pierwszej (a więc te, które będą świadczone w okresie przed utworzeniem funduszu, wskazane w punkcie poprzednim niniejszego pisma).
Usługi te będą dotyczyć etapów przed nabyciem projektu inwestycyjnego w nieruchomości (w tym zakresie usługi te będą się pokrywały z usługami świadczonymi w fazie przed utworzeniem funduszu), samego nabycia projektu inwestycyjnego w nieruchomości, zarządzania projektem inwestycyjnym oraz transakcji zbycia inwestycji, przy czym w każdym wypadku usługi te będą sprowadzały się do doradztwa, koordynacji w zakresie usług świadczonych przez zarządców nieruchomości oraz nadzoru nad usługami świadczonymi przez innych usługodawców (np. prawników, rzeczoznawców majątkowych, księgowych, etc.). Usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą miały charakter ogólny i polegać będą na koordynacji wszystkich projektów inwestycyjnych w funduszu bez względu na ich konkretną lokalizację. Wnioskodawca w zakresie usług doradczych dotyczących zarządzania projektem inwestycyjnym będzie jedynie koordynował i nadzorował usługi świadczone przez podmioty trzecie, związane z konkretnymi nieruchomościami (usługi Wnioskodawcy będą świadczone z poziomu wyżej w stosunku do usług świadczonych przez podmioty trzecie). W istocie usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą dotyczyły całego portfela inwestycyjnego, a nie poszczególnych projektów inwestycyjnych obejmujących konkretne lokalizacje.
Wnioskodawca nie będzie świadczył oraz nie będzie umocowany na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych do świadczenia usług zarządzania ani też usług związanych z konkretnym projektem inwestycyjnym w nieruchomości. Zadanie to będzie wykonywane przez specjalnie powołane w tym celu spółki projektowe oraz ich poszczególnych zleceniobiorców.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że:

 1. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz X. SARL nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania podatku należnego VAT w Polsce z tytułu świadczenia tych Usług...
 2. Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT w odniesieniu do Usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz X. SARL...

Zdaniem Wnioskodawcy:
Pytanie nr 1
W ocenie Wnioskodawcy Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz X. SARL nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania podatku należnego VAT w Polsce z tytułu świadczenia tych Usług.
W założeniu podatek VAT ma charakter terytorialny, co oznacza, że - co do zasady - opodatkowaniu w danym kraju podlegają świadczenia wykonane na terytorium tego kraju. Zasada ta znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w polskiej Ustawie o VAT, jak również w przepisach wspólnotowych tj. dyrektywie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »