Umowa w sprawie samofakturowania. Skutki podatkowe

Pytanie podatnika: Kiedy powstaje prawo do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych w ramach procedury samofakturowania? W którym momencie Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia podatku naliczonego, w przypadku gdy w ramach mechanizmu samofakturowania wystawia w imieniu Dostawcy faktury korygujące?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 września 2015r. (data wpływu 5 października 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • określenia terminu powstania prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych w ramach procedury „samofakturowania”, o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT – jest nieprawidłowe,
 • określenia terminu zgodnie z którym Spółka będzie zobowiązana do zmniejszenia podatku naliczonego w przypadku gdy w ramach mechanizmu „samofakturowania” wystawia w imieniu Dostawcy faktury korygujące – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 5 października 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie określenia terminu powstania prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych w ramach procedury „samofakturowania” o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT oraz określenia terminu, zgodnie z którym Spółka będzie zobowiązana do zmniejszenia podatku naliczonego w przypadku gdy w ramach mechanizmu „samofakturowania” wystawia w imieniu Dostawcy faktury korygujące.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Główna działalność Wnioskodawcy (dalej również: Spółki) dotyczy handlu detalicznego oraz hurtowego w branży odzieży sportowej. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 2003 r.

Celem ułatwienia rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawca zamierza skorzystać z instytucji „samofakturowania” opisanej w art. 106d ustawy o VAT.

W związku z powyższym, kierując się przepisami art. 106d ustawy o VAT Wnioskodawca planuje zawrzeć z kontrahentami umowy w sprawie „samofakturowania”. W każdej umowie zawarte będzie:
1.upoważnienie Wnioskodawcy („Nabywcy”) do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów oraz faktur zaliczkowych w imieniu i na rachunek kontrahentów („Dostawcy”) w okresie obowiązywania umowy, w zakresie towarów i usług określonych w jego treści, a także oświadczenie Nabywcy w przedmiocie akceptacji upoważnienia.
2.zostanie określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez Dostawcę wykonującego czynności na rzecz Spółki.

W zakresie procedury zatwierdzania faktur przez Dostawcę Wnioskodawca planuje stosować jedno z dwóch rozwiązań (a lub b) w zależności od uzgodnień z danym Nabywcą:
a.Udzielenie pracownikowi (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę; dalej: Pracownik) lub współpracownikowi (z którym współpraca realizowana jest na podstawie umowy prawa cywilnego; dalej Współpracownik) Wnioskodawcy pełnomocnictwa przez Dostawcę do dokonywania w jego imieniu akceptacji wystawianych przez Wnioskodawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów oraz faktur zaliczkowych, na warunkach i w formie według uznania pełnomocnika.

Proces zatwierdzania faktur polegać będzie na:

 1. zapoznaniu się przez pełnomocnika z wystawionymi fakturami, a następnie na złożeniu podpisów na przygotowanym przez Wnioskodawcę wykazie faktur, przy czym każda pozycja wykazu odnosząca się do konkretnej, indywidualnie oznaczonej faktury opatrzona będzie osobną adnotacją o akceptacji oraz osobnym podpisem pełnomocnika
 2. obowiązku powiadomienia przez pełnomocnika Wnioskodawcy w przypadku stwierdzenia błędu w wystawionej fakturze uniemożliwiającego jej zaakceptowanie poprzez wysłanie informację na wskazany w umowie adres mailowy wskazując równocześnie informację o numerze faktury i rodzaju stwierdzonych błędów. Dodatkowo każda wystawiona przez Wnioskodawcę faktura zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres mailowy Dostawcy wskazany w umowie.

b.zatwierdzanie faktur w oparciu o mechanizm tzw. milczącego akceptu; w tym przypadku procedura wystawiania i zatwierdzania faktur opierać się będzie o następujące założenia:

 • faktury z tytułu usług wykonanych przez podatnika (tj. Dostawcę) na rzecz Spółki w danym miesiącu będą wystawiane zawsze w ściśle określonym wskazanym w umowie okresie (przy założeniu zgodności terminów wystawiania faktur z terminami przewidzianymi w ustawie o VAT)
 • każda wystawiona przez Spółkę faktura zostanie przesyłana pocztą elektroniczną na adres mailowy Dostawcy, w imieniu i na rzecz którego została wystawiona;
 • nieprzekazanie żadnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę w terminie określonym w umowie będzie równoznaczne z zatwierdzeniem faktury przez Dostawcę;
 • termin na zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu będzie wynosił 7 dni kalendarzowych od daty przesłania Dostawcy faktury wystawionej przez Spółkę;
 • przekazanie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Dostawcę może odbywać się tylko w formie elektronicznej z wykorzystaniem adresów mailowych wskazanych w umowie, przekazanie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez podatnika będzie skutkować brakiem zatwierdzenia faktury i koniecznością wystawienia faktury korygującej przez Wnioskodawcę
 • w przypadku milczącego zatwierdzenia faktury przez Dostawcę (tj. braku zastrzeżeń lub sprzeciwu przez podatnika w wyznaczonym terminie) faktura zostaje uznana za poprawną.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że z danym Dostawcą stosowane będzie tylko jedno w wymienionych wyżej rozwiązań (a lub b).

Wystawiane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych porozumień faktury opatrzone będą wzmianką „samofakturowanie”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczenia jak we wniosku):
3.W którym momencie powstaje prawo do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych w ramach procedury „samofakturowania”, o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT?
5.W którym momencie zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia podatku naliczonego w przypadku gdy w ramach mechanizmu „samofakturowania” wystawia w imieniu Dostawcy faktury korygujące?

Stanowisko Wnioskodawcy:
Pytanie 3
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT. Dodatkowo zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy jednak nie wcześniej niż (zgodnie z art. 86 ust. 10b) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (..). Zgodnie z ust. 11 art. 86 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na brzmienie art. 86 ust. 10b ustawy o VAT powołującego się na okres rozliczeniowy w którym podatnik otrzymał fakturę, pierwszym okresem w którym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku vat jest okres rozliczeniowy, w którym faktura została wystawiona w imieniu i na rzecz Dostawcy, ponieważ Wnioskodawca znajduje się w posiadaniu tej faktury w momencie jej wystaw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »