Ugoda jako koszt uzyskania przychodów?

Pytanie podatnika: Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tj. kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 maja 2016 r. (data wpływu do BKIP w Łodzi – 30 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej kwoty wynikającej z zawartej ugody w związku z niewykonaniem części umowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął do BKIP w Łodzi wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej kwoty wynikającej z zawartej ugody w związku z niewykonaniem części umowy.
 
Wniosek ten pismem z 1 czerwca 2016 r., Znak: 1061-IPTPB3.4510.15.2016.1.IC został przesłany zgodnie z właściwością miejscową do działającego w imieniu Ministra Finansów, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (wpływ do tut. BKIP – 7 czerwca 2016 r.).

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca – Sp. z o.o. (dalej także: „Spółka”) wygrał przetarg nieograniczony na usługi których przedmiotem był odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości Gminy X. Zlecający dodatkowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i umowie zapisał – wykonanie w systemie zaprojektowania i budowy na terenie wskazanym przez Zamawiającego, gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawarty jest w SIWZ, która stanowi integralną część niniejszej umowy. Taka umowa miała dodatkowy zapis, co do wynagrodzenia – obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Spółka wykonywała cyklicznie swoje usługi w ramach głównej umowy i otrzymywała przypadający ryczałt miesięczny dla całej umowy. Gmina X regularnie płaciła za usługę. Co do części budowlanej Spółka otrzymała wszystkie pełnomocnictwa, ale w ciągu trwania umowy nie uzyskała pozwolenia na budowę i nie wykonała tej części przedmiotu umowy. To prawda, że nie z własnej winy, ale jednak nie ulega wątpliwości, że kontrakt nie wykonano zgodnie – z opisem przedmiotu zamówienia – zamówienia publicznego wg PZP. Kierujący podmiotami, które zawarły kontrakt, po jego zakończeniu i ostatecznej zapłacie ostatniej faktury spisali ugodę i określili kwotę wynikającą z nie w pełni wykonanej umowy. Gmina wystawiła notę księgową na uzgodnioną kwotę, Spółka ją zapłaciła. Ważnym jest fakt, że Spółka pozostała na rynku usług i dalej kontynuuje swoją działalność, także w tej Gminie X.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego ujęto we własnym stanowisku w sprawie, z którego wynika m.in., że niewykonanie robót budowlanych wynika z uwarunkowań prawnych, na które Spółka nie miała wpływu mimo wykazania swego zaangażowania w czasie trwania umowy. To brak decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę obiektu uniemożliwił jego wykonanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tj. kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, przy zapłacie kwoty ugody za nie w pełni wykonany kontrakt nie ma mowy o odszkodowaniu z tytułu wad jakościowych wykonanych usług, ani zwłoki w ich usunięciu. W ocenie Wnioskodawcy przypadek taki opisują przepisy art. 354 Kodeksu cywilnego wskazujące zasadę, że strony umów cywilnoprawnych powinny wykonywać swoje zobowiązania zgodnie z treścią tych umów w sposób odpowiadający ich celom społeczno-gospodarczym oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w danym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Ponadto przy wykonaniu zobowiązań, każdy dłużnik zobowiązany jest do wykazania należytej staranności przy uwzględnieniu art. 355 Kodeksu cywilnego. Naruszenie powyższych zasad stanowi niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z podpisanej umowy. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje zarówno fizyczne straty, jak również utracone korzyści. Spółka nie poniosła kosztów wykonania robót budowlanych, a kontrakt w swej kwocie ryczałtowej obejmował także ich wykonanie. To prawda, że niewykonanie robót budowlanych wynika z uwarunkowań prawnych, na które Spółka nie miała wpływu mimo wykazania swego zaangażowania w czasie trwania umowy. To brak decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę obiektu uniemożliwił jego wykonanie. Spisana ugoda pozwoliła Spółce na kontynuowanie usług w zakresie poprzednim w Gminie X i na zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów w dalszym okresie.

Zdaniem Wnioskodawcy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »