Ubezpieczenie przedmiotu leasingu a VAT

Pytanie podatnika: Czy w przypadku ubezpieczenia przedmiotu leasingu w ramach polisy generalnej Wnioskodawcy Spółka, przenosząc koszt ubezpieczenia na Leasingobiorcę, upoważniona będzie do stosowania zwolnienia od opodatkowania VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z 20 września 2013 r. (data wpływu 25 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku ubezpieczenia przedmiotu leasingu w ramach polisy generalnej Wnioskodawcy – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku ubezpieczenia przedmiotu leasingu w ramach polisy generalnej Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca oferuje i świadczy na rzecz swoich klientów („Klienci”, „Leasingobiorcy”) usługi leasingu pojazdów. W trakcie obowiązywania umowy leasingu pojazdy będące przedmiotem leasingu są objęte ochroną ubezpieczeniową od ryzyk OC, AC i NW.
Zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków umowy leasingu („OWUL”), które stanowią integralną część zawartej umowy leasingu, istnieją dwie możliwości ubezpieczenia pojazdu. Wybór jednej z nich pozostaje w gestii Leasingobiorcy.

1. Ubezpieczenie w ramach polisy generalnej Wnioskodawcy.
W tym wariancie Leasingobiorca podejmuje decyzję o ubezpieczeniu pojazdu w ramach polisy generalnej, którą Spółka zawarła ze współpracującym z nią zakładem ubezpieczeń. Spółka przenosi na Leasingobiorcę koszt ubezpieczenia (bez stosowania marży) poprzez jednorazowe obciążenie lub też obciążenie to jest rozbite na kilka płatności okresowych (kwartalnych lub miesięcznych).
Wnioskodawca obciąża Klientów kosztem ubezpieczenia odrębnie od innych opłat wynikających z umowy leasingu (w tym rat leasingowych), tj. na odrębnej fakturze VAT lub na fakturze VAT uwzględniającej także obciążenia za inne należności wynikające z umowy leasingu, lecz w odrębnej od nich pozycji.

2. Ubezpieczenie w ramach polisy ubezpieczeniowej oferowanej przez ubezpieczyciela wybranego przez Leasingobiorcę.
Leasingobiorca ma także możliwość ubezpieczenia przedmiotu leasingu w ramach wybranej przez siebie polisy ubezpieczeniowej, tj. z pominięciem polisy generalnej Spółki.
Wariant ten wymaga, aby Leasingobiorca przedstawił Spółce propozycję umowy ubezpieczenia, którą zamierza zawrzeć we własnym zakresie i która to umowa spełniała będzie określone w OWUL kryteria. Kryteria te mają przykładowo zapewnić, aby wybrana przez Leasingobiorcę polisa ubezpieczeniowa była zawarta na wymaganą, minimalną sumę ubezpieczenia.
Przedstawienie przez Leasingobiorcę propozycji umowy ubezpieczenia spełniającej określone w OWUL kryteria skutkuje wyrażeniem przez Spółkę zgody na ubezpieczenie przedmiotu leasingu z pominięciem polisy generalnej Spółki. Spółka nie obciąża wówczas Leasingobiorcy kosztami ubezpieczenia pojazdu, gdyż Leasingobiorca opłaca polisę we własnym zakresie. Leasingobiorca dokonuje płatności za cały okres ubezpieczenia z góry i przedstawia Spółce dowód zawarcia i opłacenia polisy ubezpieczeniowej.

Jeżeli termin obowiązywania zawartej w opisany wyżej sposób umowy ubezpieczenia upływa przed końcem okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu, Leasingobiorca ma możliwość zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia z pominięciem polisy generalnej Spółki. W tym celu, przed końcem obowiązywania umowy ubezpieczenia zobowiązany jest on przedstawić Spółce propozycję zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia spełniającej kryteria wskazane w OWUL, co skutkuje wyrażeniem przez Spółkę zgody na kontynuowanie ubezpieczenia poza polisą generalną Spółki.

Jeżeli natomiast Leasingobiorca nie przedstawi propozycji kolejnej umowy ubezpieczenia, którą chciałby zawrzeć we własnym zakresie, w celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia Spółka ubezpieczy dany pojazd na dalszy okres w ramach posiadanej przez siebie polisy generalnej.

W prezentowanym wariancie Spółka zachowuje prawo do ubezpieczenia przedmiotu leasingu w ramach własnej polisy generalnej także wówczas, gdy Leasingobiorca dopuści się złamania warunków umowy leasingu lub warunków umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Do złamania warunków umowy leasingu może dojść przykładowo w sytuacji, gdy warunki, na których Klient ostatecznie zawarł polisę ubezpieczeniową z zewnętrznym ubezpieczycielem odbiegają od tych, na które Spółka wyraziła zgodę. Natomiast do złamania warunków umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu dojdzie wówczas, gdy dane, na podstawie których została wyliczona składka ubezpieczeniowa okażą się, w następstwie działań Leasingobiorcy, odbiegać od okoliczności faktycznych.

W powyższych przypadkach Spółka obciąży Leasingobiorcę kosztami ubezpieczenia pojazdu na takich samych zasadach, jak opisano to w wariancie pierwszym, w którym Leasingobiorca z góry wybiera ubezpieczenie pojazdu w ramach polisy generalnej Spółki, tj. koszt ubezpieczenia zostanie przeniesiony na Leasingobiorcę bez doliczania marży, odrębnie od jakichkolwiek innych płatności wynikających z umowy leasingu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku ubezpieczenia przedmiotu leasingu w ramach polisy generalnej Wnioskodawcy Spółka, przenosząc koszt ubezpieczenia na Leasingobiorcę, upoważniona będzie do stosowania zwolnienia od opodatkowania VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku ubezpieczenia przedmiotu leasingu w ramach polisy generalnej Wnioskodawcy, Spółka, przenosząc koszt ubezpieczenia na Leasingobiorcę, upoważniona będzie do stosowania zwolnienia od opodatkowania VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że określenie sposobu opodatkowania VAT świadczonej przez niego usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu (nabytej uprzednio od podmiotu zewnętrznego) zależeć będzie od tego, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym usługę tę należy uznać za świadczenie odrębne od usługi leasingu, czy też stanowić ona będzie element usługi leasingu.

W przypadku uznania, że ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest świadczeniem odrębnym od usługi leasingu, Wnioskodawca uprawniony będzie do objęcia usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu zwolnieniem od opodatkowania VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

Natomiast w sytuacji, gdy ubezpieczenie przedmiotu leasingu stanowi nieodłączny element usługi leasingu, wówczas usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu będzie opodatkowana w taki sam sposób, jak usługa leasingu, tj. z zastosowaniem stawki podstawowej, jako wchodzące w skład kompleksowej usługi leasingu.

Kwestia sposobu opodatkowania VAT ubezpieczenia przedmiotu leasingu była przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („ETS”) w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie.

W powołanej sprawie, analogicznej do przedstawionej w niniejszym wniosku, ETS uznał, że usługa leasingu i usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów podatku VAT. ETS wskazał, że kluczową przesłanką świadczącą o odrębności powyższych usług jest dysponowanie przez leasingobiorcę swobodą ubezpieczenia przedmiotu leasingu w wybranym przez niego zakładzie ubezpieczeń.

W swoich rozważaniach ETS wskazał także drugą przesłankę, zgodnie z którą wykazywanie usługi leasingu i usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu w sposób odrębny w dokumentujących je fakturach VAT może dodatkowo potwierdzać ich odrębny charakter.

W odniesieniu do sposobu opodatkowania VAT odsprzedawanej przez leasingodawcę i odrębnej od leasingu usługi ubezpieczenia ETS wskazał natomiast, że mając na uwadze fakt, że na leasingobiorcę przenoszony jest dokładny koszt ubezpieczenia (tj. nie jest doliczana marża), transakcja taka stanowi transakcję ubezpieczeniową korzystającą ze zwolnienia od opodatkowania VAT.

W ocenie Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku zdarzenie przyszłe spełnia wskazane wyżej przesłanki, które na gruncie omawianego orzeczenia ETS świadczą o odrębności usługi ubezpieczenia od usługi leasingu.

W szczególności Wnioskodawca zauważa, że Klienci Spółki dysponują swobodą wyboru sposobu ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Mogą oni objąć pojazd ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy generalnej Wnioskodawcy, lecz nie mają takiego obowiązku. Przedstawienie przez Leasingobiorcę innej propozycji ubezpieczenia, która spełniać będzie określone w OWUL kryteria, skutkuje wyrażeniem przez Spółkę zgody na ubezpieczenie przedmiotu leasingu poza polisą generalną Spółki. W takim wypadku Leasingobiorcy we własnym zakresie opłacą składkę ubezpieczeniową, a Spółka nie obciąży ich żadnymi płatnościami związanymi z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu.

Ewentualne odstępstwa od takiej możliwości skutkujące ubezpieczeniem pojazdu w ramach polisy generalnej Wnioskodawcy mogą być wyłącznie wynikiem okoliczności, które są niezależne od działań Spółki, tj. braku przedstawienia przez Leasingobiorcę propozycji odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej w wymaganym terminie lub złamanie przez Leasingobiorcę warunków umowy leasingu lub umowy ubezpieczenia.

Powyższe okoliczności zdaniem Wnioskodawcy jednoznacznie świadczą o dysponowaniu przez Leasingobiorcę odpowiednią swobodą wyboru ubezpieczenia. Powyższa okoliczność, zgodnie z tezami zawartymi w omawianym wyroku ETS, jest natomiast przesłanką świadczącą o odrębności usługi ubezpieczenia od usługi leasingu. Świadczona przez Wnioskodawcę usługa leasingu może bowiem występować w sposób samoistny, bez towarzyszącej jej usługi ubezpieczenia świadczonej przez Wnioskodawcę (będzie tak w przypadku, gdy Klient zdecyduje się na ubezpieczenie pojazdu z pominięciem polisy generalnej Spółki).

Co więcej, Spółka będzie wykazywać obciążenia związane z ubezpieczeniem pojazdu w sposób odrębny od innych obciążeń wynikających z umowy leasingu, zatem spełniona będzie także druga ze wskazanych przez ETS przesłanek świadczących o odrębności usługi leasingu i usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym spełnione będą zatem wszystkie powołane wyżej, a przedstawione przez ETS przesłanki świadczące o odrębności usługi ubezpieczen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »