Ubezpieczenie medyczne dla pracowników a VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabywa na rzecz pracowników pakiety ubezpieczenia medycznego. Do czerwca 2016 r. Wnioskodawca w całości finansował zakup pakietów, ustalając dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Od 1 lipca 2016 r. Wnioskodawca ustanowił częściową odpłatność z tego tytułu w wysokości 10% wysokości składki. Czy przekazanie na rzecz pracowników ww. pakietów w całości finansowanych przez Wnioskodawcę należy uznać jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT? Czy przekazanie tych pakietów za częściową odpłatnością należy uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 lipca 2016 r. (data wpływu 15 lipca 2016 r.) uzupełnionym pismem z 10 października 2016 r. (data wpływu 17 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania na rzecz pracowników pakietów ubezpieczenia na życie i zdrowie w całości finansowanych przez Wnioskodawcę - jest nieprawidłowe,
 • opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania za częściową odpłatnością na rzecz pracowników pakietów ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w związku z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania na rzecz pracowników pakietów ubezpieczenia na życie i zdrowie w całości lub w części finansowanych przez Wnioskodawcę. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 października 2016 r. (data wpływu 17 października 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 4 października 2016 r. znak: IBPP3/4512-460/16-1/EJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 10 października 2016 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Realizując zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Wnioskodawca, będąc pracodawcą, na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie „PZU opieka Medyczna S” nabywa na rzecz pracowników pakiety ubezpieczenia medycznego. W ramach pakietu pracownicy mają prawo do korzystania z usług medycznych lekarzy różnych specjalności w zakresie porad lekarskich, niektórych badań i zabiegów. Jednocześnie opisana umowa grupowego ubezpieczenia zapewnia ubezpieczenie na życie na sumę 100 zł (sto złotych). Składka z tytułu pakietu składa się z części dotyczącej ochrony zdrowia w wysokości 43,25 lub 66,65 zł, w zależności od wybranego przez pracownika zakresu świadczeń oraz składki ubezpieczenia na życie w wysokości 0,25 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. Wnioskodawca w całości finansował zakup pakietów, ustalając dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w wysokości uiszczanej na rzecz PZU składki. Od dnia 1 lipca 2016 r. Wnioskodawca ustanowił częściową odpłatność z tego tytułu w wysokości 10% wysokości składki. Pozostała część finansowana jest przez Wnioskodawcę.

W piśmie z dnia 10 października 2016 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo:

 1. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym miesięczne deklaracje VAT-7.
 2. Pakiety ubezpieczenia na życie i zdrowie nabywane są od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Przedmiotowe pakiety to pakiety ubezpieczenia medycznego uprawniające do korzystania z usług lekarskich.
 3. Podmiot, od którego nabywane są pakiety medyczne nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych. Wnioskodawca nabywa usługi świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
 4. Opisane pakiety obecnie finansowane są w 90% ze środków obrotowych Wnioskodawcy, pozostała część (10%) finansowana jest ze środków własnych pracowników.
 5. Zakupione w ramach pakietu usługi są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wnioskodawca nabywając pakiety ubezpieczenia na życie i zdrowie od usługodawcy nabywa usługi zwolnione od podatku VAT. Na powyższe nie otrzymuje żadnej faktury, nie ma zatem wskazania na podstawie jakiego przepisu usługi te są zwolnione od podatku.
 6. Zakupione pakiety zawierają ubezpieczenie na życie na sumę 100 złotych (słownie: sto złotych) ze składką miesięczną w wysokości 0,25 zł.
 7. W ramach pakietu Wnioskodawca nabywa usługi ubezpieczenia na życie i dokonuje jej odsprzedaży na rzecz pracowników za odpłatnością w wysokości 10% wartości składki uiszczanej na rzecz PZU (0,03 zł).
 8. Wnioskodawca dokonuje zakupu pakietów ubezpieczenia medycznego od podmiotu świadczącego usługi ubezpieczeniowe, jednak zdaniem Wnioskodawcy, nabywane usługi to usługi zwolnione, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19a w związku z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, albowiem istotą zakupu opisanych pakietów jest uprawnienie pracowników do korzystania z usług medycznych lekarzy różnych specjalności, a nie ubezpieczenie na życie pracowników.

Ponadto Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, że występujące w ramach opisanych pakietów medycznych ubezpieczenie na życie ma charakter marginalny. O powyższym świadczy symboliczna suma ubezpieczenia, a także symboliczna składka. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zawarte, w będącej przedmiotem rozważań umowie, ubezpieczenie na życie nie może przesądzać o istocie zakupionych usług ani zmieniać celu Pracodawcy (Wnioskodawcy). Powołując się na informację uzyskaną od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wnioskodawca wyjaśnia, że dla zawarcia umowy polegającej na dostępie do usług medycznych niezbędne było włączenie w zakres umowy grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie „PZU Opieka Medyczna S” ubezpieczenia na życie, ponieważ wynika to ze szczególnych uregulowań dotyczących sprzedawcy usługi, będącego ubezpieczycielem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy przekazanie na rzecz pracowników pakietów ubezpieczenia na życie i zdrowie „PZU Opieka Medyczna S” w całości finansowanych przez Wnioskodawcę należy uznać jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu?
 2. Czy przekazanie tych pakietów za częściową odpłatnością należy uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu korzystającą ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w związku z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność przekazania na rzecz pracowników pakietów ubezpieczenia na życie i zdrowie „PZU Opieka Medyczna S” zarówno w całości finansowanych przez Wnioskodawcę, jak i częściowo odpłatnych wpisuje się w cel prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisana czynność nieodpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy i w konsekwencji nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu, gdyż związana jest z działalnością gospodarczą spółki (nie wykazuje się tych usług w deklaracji).

W przypadku, w którym składka jest częściowo finansowana przez pracownika, a w pozostałej części przez Wnioskodawcę, opisana czynność stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu.

Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowi zapłatę, którą pracodawca (Wnioskodawca) otrzyma od pracownika. Zdaniem Spółki, świadczenie powyższe korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19a w związku z art. 43 ust. 1 pkt 18. Zgodnie z jego brzmieniem zwalnia się od podatku świadczenie usług, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 18, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jeżeli usługi te nabyte zostały przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów leczniczych. Zatem zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez podmioty lecznicze również w sytuacji kiedy pomiędzy świadczeniodawcą usługi a pacjentem (pracownikiem Spółki) istnieje trzeci podmiot, który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa ją osobie trzeciej. Analizując powyższe przepisy Wnioskodawca uważa, że nabywając pakiet medyczny we własnym imieniu, ale na rzecz pracowników Spółki, a następnie przenosząc część kosztów ich nabycia na pracowników, korzysta ze zwolnienia VAT na podstawie powołanego powyżej przepisu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

 • nieprawidłowe w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania na rzecz pracowników pakietów ubezpieczenia na życie i zdrowie w całości finansowanych przez Wnioskodawcę,
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania za częściową odpłatnością na rzecz pracowników pakietów ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w związku z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Z kolei w myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »