Ubezpieczenie dla członka zarządu i dyrektora a przychód w PIT

Pytanie podatnika: Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez Bank składki stanowić będą przychód do opodatkowania członków zarządu i rady nadzorczej oraz dyrektorów? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Bank występować będzie jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Organów Banku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 18 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Organów Banku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca (dalej Bank) jest spółdzielnią i posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność gospodarczą na terenie całego kraju. Posiada dziesięć Oddziałów, jedną Filię, czternaście Punktów Kasowych, jeden Punkt Obsługi Klienta. Działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną.

Organami Banku Spółdzielczego są:

 1. Zebranie Przedstawicieli Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd,
 4. Zebrania Grup Członkowskich.

Zgodnie z definicją wynikającą z Umowy ubezpieczenia Członkiem Organu Banku jest osoba fizyczna, której powierza się obecnie lub zostanie powierzone w przyszłości, indywidualnie lub wspólnie, pełnienie obowiązków członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta, lub osobę, która pełni analogiczne funkcje.

Bank zamierza zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Organów Banku. Ochrona ubezpieczeniowa przyznana na mocy niniejszej umowy dotyczy odpowiedzialności za nieprawidłowe działania w przypadku gdy roszczenia przeciwko ubezpieczonemu zostaną po raz pierwszy podniesione w okresie ubezpieczenia lub w zakupionym okresie dodatkowym.

Zakresem umowy ubezpieczenia zostaną objęci:

 1. byli, obecni lub przyszli Członkowie Organów Banku,
 2. byli, obecni lub przyszli pracownicy Banku w związku z roszczeniami podniesionymi z tytułu nieprawidłowego działania, którego powyższe osoby dopuściły się w ramach pełnienia funkcji zarządczych lub nadzorczych,
 3. byli, obecni lub przyszli pracownicy Banku, w odniesieniu do roszczeń ze stosunku pracy.

Zgodnie z postanowieniami warunków Umowy Ubezpieczenia ubezpieczonymi będą także małżonkowie, spadkobiercy w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczenia.

Ubezpieczonymi będą także osoby fizyczne, które pełnią lub którym powierza się podczas okresu ubezpieczenia indywidualne lub wspólne, na wyraźny wniosek Ubezpieczającego, funkcje zarządcze lub kontrolne w Podmiocie zewnętrznym w odniesieniu do nieprawidłowych działań popełnionych w ramach wskazanych funkcji.

Umowa ubezpieczenia określając zakres osób objętych ubezpieczeniem odnosi się jedynie do pozycji zajmowanej w strukturze organizacyjnej Banku. W żadnej części umowy ubezpieczenia osoby objęte ubezpieczeniem nie zostały wskazane imiennie. Tożsamość oraz liczba osób ubezpieczonych może podlegać zmianom w okresie trwania umowy.

Polisa miałaby charakter bezimienny, w związku z tym Bank nie musiałby informować ubezpieczyciela o zmianach w składzie zarządu, rady nadzorczej, czy zatrudnieniu nowego dyrektora. Ubezpieczenie nie dotyczyłoby bowiem konkretnych osób, tylko osób, które w danym czasie pełnią konkretne funkcje. Ponadto wysokość stawki nie byłaby uzależniona od ilości osób objętych polisą wynikałaby natomiast z oceny ryzyka przeprowadzonej przez ubezpieczyciela. Ubezpieczenie miałoby charakter otwarty, to znaczy obejmowałoby wszystkie roszczenia związane z zarządzaniem Bankiem.

Z propozycji umowy ubezpieczenia wynika, że:

 1. Ubezpieczyciel pokryje szkodę poniesioną przez Ubezpieczonego na skutek roszczenia, na warunkach i przy uwzględnieniu sumy ubezpieczenia i jej podlimiotów przewidzianych w niniejszej umowie.
 2. Ubezpieczyciel zapłaci Bankowi lub w imieniu Banku za wszystkie szkody wynikające z roszczenia podniesionego przeciwko Ubezpieczonemu po raz pierwszy podczas okresu ubezpieczenia lub okresu dodatkowego, pod warunkiem i w stopniu w jakim daną szkodę zrekompensuje Bank.

Ubezpieczyciel przyzna bankowi nieograniczoną ochronę ubezpieczeniową z mocą wsteczną w stosunku do wszelkich nieprawidłowych zachowań popełnionych przez ubezpieczonych, pod warunkiem, że zgłoszenie związanych z nim roszczeń lub wszczęcie postępowań urzędowych nastąpi w okresie ubezpieczenia lub w przedłużonym okresie zgłoszenia roszczeń. Zgodnie z postanowieniami Umowy ubezpieczenia OC, jeżeli umowa ta nie zostanie przedłużona ponad ustalony okres i nie zostanie zawarta inna umowa ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie również roszczenia oraz postępowania urzędowe wszczęte w ciągu 36 miesięcy, liczonych od dnia następnego po dniu wygaśnięcia okresu ubezpieczenia.

Zgodnie z postanowieniami Umowy ubezpieczenia OC, należna z tytułu świadczenia ochrony ubezpieczeniowej składka ustalona została dla całego okresu ubezpieczenia oraz przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń. Składka będzie opłacona z góry za cały okres ubezpieczenia i nie podlega zmianie w trakcie tego okresu. Składka ma charakter zryczałtowany, tj. została ustalona w jednej kwocie bez względu na ilość osób objętych ubezpieczeniem.

W załączeniu projekt Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez Bank składki stanowić będą przychód do opodatkowania członków zarządu i rady nadzorczej oraz dyrektorów?
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Bank występować będzie jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy.
Wskazując na art. 11 ust. 1-2b, art. 13 ust. 7 oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.) powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f.", Bank doszedł do wniosku, że przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia musi być przypisany do danej osoby, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie. Ponadto musi istnieć możliwość ustalenia wartości świadczenia przypadającego na daną osobę, jeżeli świadczeniem w sposób zryczałtowany objęto jednocześnie kilka osób. Zważywszy na sposób obliczania wysokości składki, osoby ubezpieczone nie otrzymują świadczenia, które można byłoby zindywidualizować tak, aby można było przypisać każdej osobie objętej polisą konkretną wartość. Stąd też świadczenia tego nie można wycenić zgodnie z u.p.d.o.f. W konsekwencji składka ubezpieczeniowa nie będzie stanowiła przychodu osób ubezpieczonych, a na Banku nie będzie ciążył obowiązek płatnika.

W świetle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, nie jest możliwe ustalenie w momencie zawierania umowy ubezpieczenia oraz zapłaty składki, ilości osób objętych ochroną ubezpieczeniową oraz czasu, przez jaki z ochrony tej będą one korzystać. Ponadto wysokość składki nie jest zależna od ilości osób ubezpieczonych i nie można dokonać jej podziału, tak aby określić, w jakiej części przypada ona konkretnej osobie.

Osobom objętym umową ubezpieczen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »