Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły w życie 1 kwietnia br. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy to także wiele wątpliwości co do ich stosowania. W związku z tym ZUS przygotował zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

 

 1. Pytania ogólne
 2. Zwolnienie z opłacania składek
 3. Świadczenie postojowe
 4. Ulga w opłacaniu składek 

 

 

I. Pytania ogólne

 

 Czy z Tarczy Antykryzysowej mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy?

Tarcza Antykryzysowa daje prawo do:

1) świadczenia postojowego dla:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli:
  • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID - 19,
  • przedsiębiorca rozpoczął jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.,
  • przedsiębiorca nadal prowadzi działalność, a przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,
  • jeżeli przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.,
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • osób wykonujących umowy cywilnoprawne (zleceniobiorców, wykonujących umowy agencyjne, umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia, umowy o dzieło), jeżeli:
  • zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,
  • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.
  • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosków składanych w kwietniu i maju od kwoty 15 595,74 zł).

Świadczenie postojowe może być udzielone trzykrotnie. Wniosek o świadczenie postojowe składają przedsiębiorcy. W przypadku umów cywilnoprawnych wniosek o świadczenie pierwszorazowe jest przekazywany za pośrednictwem zlecającego albo zamawiającego. Ponowna wypłata świadczenia realizowana jest na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej (zleceniobiorcy, wykonującego umowę o dzieło), w którym wskazuje, że jego sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia. Dla przedsiębiorców jest to kwota 2 080 zł (albo 1 300 zł dla przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek w formie karty podatkowej i są zwolnieni z obowiązku opłacania podatku VAT). Dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne jest to kwota 2080 zł albo w wysokości odpowiadającej sumie wynagrodzeń wynikających z umów, jeżeli ich suma w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku była niższa od 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. nie przekroczyła kwoty 1 299,99 zł).Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po miesiącu, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii. 

2) zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nie przekraczającej kwoty składek obliczonych od obowiązującej dla danej osoby najniższej podstawy ich wymiaru, jeżeli:
  • rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 (tj. od kwoty 15 681 zł);
 • płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 osób:

  ⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeżeli na:
  • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
  • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
  • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,
  ⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeżeli na:
  • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
  • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
  • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

  przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych;

 • spółdzielni socjalnych, zarejestrowanych jako płatnicy składek przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • osób duchownych w wysokości nie przekraczającej kwoty składek obliczonych od obowiązującej dla danej osoby najniższej podstawy ich wymiaru.

Za marzec 2020 r. zwolnienie z opłacenia składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, przysługuje w wysokości odpowiednio 100% albo 50%,  nawet po ich opłaceniu dla płatników:

 • będących spółdzielnią socjalną,
 • którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1  do 9 ubezpieczonych,
 • którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1  do 49 ubezpieczonych,

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości składek obliczonych od minimalnej podstawy ich wymiaru.

Zwrot opłaconych składek za marzec może nastąpić na wniosek złożony najpóźniej przed terminem płatności składek za kwiecień, tj. odpowiednio przed 11. i 15 maja.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj może być najpóźniej złożony do 30 czerwca 2020 r.

Ze względu na to, że zwolnienie z opłacania składek nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców (ma charakter selektywny), to w przypadku przedsiębiorców i firm, które skorzystają z tej formy pomocy, wniosek jest badany pod kątem pomocy publicznej.

3) ulg w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności od stycznia 2020 r. bez opłaty prolongacyjnej:

z ulg mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, miejsca jej prowadzenia czy też wielkości przedsiębiorstwa, gdy jedyną przesłanką uprawniającą do złożenia wniosku jest pogorszenie sytuacji finansowej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19. Ulga ta ma charakter generalny, a tym samym nie stanowi pomocy publicznej. Wniosek może być złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Udzielenie ulgi na tych zasadach może dotyczyć wyłącznie składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. (tj. nie wcześniejszych niż za styczeń 2020 r.).

4) odstąpienia od pobierania odsetek za okres od stycznia 2020 r.:

ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek . Nie ma w tym przypadku znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, czy status firmy jako mikroprzedsiębiorcy. Ulga dotyczy sytuacji gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności. O zwolnienie można wnioskować w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

 

Czy ulgi z Tarczy Antykryzysowej będą dotyczyły przedsiębiorców zarejestrowanych w  CEIDG czy w KRS?

Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej dedykowane są przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych albo są traktowane jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, bądź są płatnikami składek za innych ubezpieczonych, o ile spełniają określone przepisami Tarczy Antykryzysowej warunki niezbędne do przyznania pomocy.

 

Czy z ulgi będzie mogła skorzystać osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności 1 marca 2020 r.?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje pomoc w formie świadczenia postojowego, zwolnienia z opłacania składek za okres od marca do maja br., ulg (odroczenia terminu płatności albo rozłożenie na raty należności bez opłaty prolongacyjnej) oraz odstąpienia od pobierania odsetek za okres od stycznia 2020 r. Udzielenie każdej z tych form pomocy wymaga spełnienia przewidzianych w przepisach prawa warunków.

Osoba, która rozpoczęła działalność gospodarczą 1 marca br. nie może skorzystać ze świadczenia postojowego, gdyż warunkiem skorzystania z tej pomocy jest rozpoczęcie działalności przed 1 lutego 2020 r. Może natomiast skorzystać  ze zwolnienia z opłacania składek jeśli opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia za okres od marca do kwietnia br., gdyż warunkiem w tym przypadku jest rozpoczęcie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. Konieczne jednak jest spełnienie warunku, że osiągnięty w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek przychód nie przekracza 15 681 zł.

Osoba ta będzie mogła także skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek jeśli rozpoczęła prowadzenie działalności 1 marca br. i na 30 kwietnia 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 49 ubezpieczonych. Do zakończenia  ogłoszonego stanu epidemii może również skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej lub odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę w razie opłacenia składek po obowiązującym terminie.

 

Czy w placówce ZUS można pobrać papierowe formularze wniosków o wsparcie z ZUS?

Ze względów bezpieczeństwa - papierowe formularze nie są dostępne w placówkach ZUS. Wnioski do wypełnienia i wydruku są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem złożenia wniosku do ZUS jest przekazanie go drogą elektroniczną przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na stronie www.zus.pl można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami jak - krok po kroku - takie wnioski wypełnić i wysłać elektronicznie.

 

Czy osoba, która prowadzi działalność od 1 stycznia 2020 r. i korzysta z ulgi na start (opłaca tylko składkę zdrowotną), może skorzystać ze świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020 r.?

Taka osoba może skorzystać ze świadczenia postojowego. W przypadku świadczenia postojowego przepisy wprost wskazują, że może z nich skorzystać spełniająca inne określone ustawą warunki osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców (art. 15zq ust. 1 pkt 1 ustawy). Osoba, która przez pierwsze 6 miesięcy jest zwolniona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i płaci tylko składkę zdrowotną jest przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców (art. 18 ust. 1 tej ustawy).

Osoba korzystająca z ulgi na start nie może natomiast skorzystać ze zwolnienia opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. W tym przypadku art. 31zo ust.2 wskazuje, że ze zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1) w powiązaniu z ust. 6a tej ustawy  nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Czy płatnik może mieć zaległości starając się o zwolnienie z opłacania składek lub o świadczenie postojowe, jeśli tak, to od kiedy? Czy z 2019 roku, czy z 2020 roku? Czy świadczenie dla osób samozatrudnionych będzie przysługiwało płatnikom, którzy posiadają zaległości składkowe (objęte lub nieobjęte układem ratalnym)? Czy jeżeli płatnik zapłaci zaległości na 31 grudnia 2019 r. i opłaci je przed złożeniem wniosku, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z Komunikatem Komisji, pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale dopiero później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca  ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a więc nie powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych.  Ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, będą mogli więc skorzystać  przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy. 

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  będzie mógł uzyskać zwolnienie z opłacania należności za okres od marca do maja 2020  r., jeżeli spełni pozostałe określone ustawą warunki.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o świadczenie postojowe nie ma znaczenia stan rozliczeń z tytułu składek.

 

Czy przedsiębiorca może jednocześnie wystąpić o zwolnienie ze składek i ubiegać się o świadczenie postojowe?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać zarówno ze świadczenia postojowego jak i ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli spełniają określone przepisami warunki do przyznania tej pomocy. Przedsiębiorcy korzystający z tzw. ulgi na start, czyli przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj. 

 

Czy ulegną zmianie wzory deklaracji rozliczeniowej?

Nie. Dokumenty rozliczeniowe nie ulegają zmianie w zawiązku z wystąpieniem COVID-19. W razie chęci skorzystania z pomocy jakiej udziela ZUS należy złożyć odpowiedni wniosek. Wnioski są dostępne na stronie www.zus.pl oraz na PUE ZUS.

 

Czy można jednocześnie wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS oraz dofinansowanie pracowników?

W ubieganiu się o zwolnienie z opłacania składek nie przeszkadza korzystanie z innej pomocy przewidzianej w związku z COVID – 19. Należy jednak ustalić w urzędzie pracy  jakie są warunki skorzystania z  dofinansowania pracowników.

 

Czy pełnomocnictwo posiadane przez biuro rachunkowe do wszelkich czynności przed ZUS i do PUE (w tym do roli „ubezpieczonego” i „świadczeniobiorcy”) uprawnia do podpisania i wysłania wniosków przez PUE?:

 • RSP-C Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) – rejestracja wniosków wg. danych osoby wykonującej umowę cywilnoprawną podanych we wniosku
 • RSP-D Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą - rejestracja wg. danych prowadzącego działalność  podanych we wniosku
 • RDZ Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.  - rejestracja wg. danych wnioskodawcy podanych we wniosku

Tryb składania wniosków wynika wprost z przepisów Tarczy Antykryzysowej.

W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca oraz zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej. Jeżeli zleceniodawca, alba zamawiający działają przez pełnomocnika, to wniosek o świadczenie postojowe może być złożone przez pełnomocnika jeżeli jest pełnomocnictwo zostało złożone w ZUS.

Należy pamiętać, że udzielone pełnomocnictwo dla biura rachunkowego nie oznacza, że płatnik składek jest zwolniony z odpowiedzialności. Nadal to płatnik składek, bierze pełną odpowiedzialność za działania podejmowane przez biuro rachunkowe w jego imieniu i na jego rzecz.

 

II. Zwolnienie z opłacania składek

 

Jeżeli nie miałem przychodu w lutym i w marcu, to czy mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek od lutego do kwietnia?

W przepisach Tarczy Antykryzysowej przewiduje się  zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli są spełnione pozostałe przewidziane przepisami warunki. Ze zwolnienia mogą m.in. skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli:

 • prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika składek. Jeżeli wniosek jest złożony za okres od marca do maja 2020 r., to będzie brany pod uwagę przychód za marzec 2020 r. Jeżeli przychód w marcu 2020 r. wynosił 0 zł oznacza to, że jest mniejszy od kwoty 15 681 zł, a więc za wskazany okres będzie przysługiwało zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, o ile na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się Pan w trudnej sytuacji finansowej. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. W związku z tym ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Zwolnienie nie obejmuje składek należnych za luty 2020 r. Może być za to objęta ulgą w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty. Taka ulga jest udzielana na wniosek płatnika. Od należności za luty 2020 r. nie będzie naliczana opłata prolongacyjna, zostaną natomiast naliczone odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku o ulgę.

 

Czy muszę zapłacić całą składkę za marzec, czy tylko jej część? Czy mogę liczyć na jej umorzenie?

W przepisach Tarczy Antykryzysowej przewiduje się zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli:

 • działalność była prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Zwolnieniem mogą być objęte tylko należności za kwiecień i maj, które nie zostały opłacone na dzień rozpatrzenia wniosku. Za marzec, na podstawie art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-(Dz.U. z 2020 r., poz. 695), przysługuje zwolnienie także w przypadku gdy składki zostały opłacone. Wniosek o zwrot nadpłaty należy jednak złożyć przed upływem terminu płatności składki za kwiecień. Należy pamiętać, że dla osób, które deklarują podstawę wymiaru składek, zwolnieniu podlegają należności ustalone od obowiązującej dla danej osoby najniższej podstawy ich wymiaru.

 

Jak ustalać liczbę ubezpieczonych dla mikroprzedsiębiorcy? Jeśli ma się dwóch pracowników zatrudnionych na pół etatu, to czy można potraktować ich jako jednego pracownika?

W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie bierze się pod uwagę definicji mikroprzedsiębiorcy. Ze zwolnienia mogą skorzystać płatnicy składek, którzy są zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek:

 • przed 1 lutego 2020 r. i na  29 lutego 2020 r. ,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych.

Nie ma w tym przypadku znaczenia wymiar czasu pracy, w liczbie ubezpieczonych jest uwzględniana każda zgłoszona do ubezpieczeń społecznych osoba (poza pracownikami młodocianymi zgłoszonymi z kodem 01 20).

 

Czy wysokość dochodów za okres marzec–maj ma wpływ na zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec–maj?

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia musi być spełniony warunek, że przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie może przekraczać 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Jeżeli we wniosku jako pierwszy  miesiąc zostanie wskazany marzec, to warunek ten będzie dotyczył przychodu osiągniętego za ten miesiąc.

 

Co z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jeśli złożę wniosek o zwolnienie z opłacania składek? Czy zwolnienie z opłacania składek przerwie bieg terminu podlegania temu ubezpieczeniu?

Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa także za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli okres ten zostanie objęty zwolnieniem z opłacania składek.

 

Mam zadłużenie w ZUS (płacę po terminie). Czy będę mógł wystąpić o zwolnienie z opłacania składek

W takim przypadku istotne jest, za jaki okres jest zadłużenie w ZUS. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później z powodu epidemii COVID-19 napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. W związku z tym ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w Tarczy Antykryzysowej, mogą skorzystać  ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.  Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r., jeżeli spełnia pozostałe warunki określone w przepisach prawa.

 

Jak ustalić czy jestem mikroprzedsiębiorcą?

W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie bierze się pod uwagę definicji mikroprzedsiębiorcy.  Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych.

Zwolnienie przysługuje na zasadach określonych w przepisach prawa.

Mogą także skorzystać przedsiębiorcy, którzy są płatnikami wyłącznie na własne ubezpieczenia z tytułu składek pobieranych przez ZUS (za wyjątkiem korzystających z tzw. ulgi na start), jeżeli:

 • rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

 

Czy osoby prowadzące działalność i zgłaszające oprócz siebie tylko osobę współpracującą skorzystają z możliwości niepłacenia składek za siebie i osobę współpracującą?

Jeżeli osoba prowadząca działalność jest płatnikiem składek tylko za siebie i za osobę współpracującą, to skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek:

 • 29 lutego 2020 r. i na 31 marca 2020 r bądź,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego 2020 r. i na 31 marca 2020 r. bądź,
 • w okresie od 1 marca do 30 marca 2020 r. i na 30 kwietnia 2020 r.,

była zgłoszona wraz z osobą współpracującą do ubezpieczeń społecznych.

Oznacza to, że spełnia warunki do zwolnienia jako płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych do 10 ubezpieczonych. Zwolnienie obejmie jednak tylko należności z tytułu składek obliczone od obowiązującej dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i dla osoby współpracującej najniższej podstawy wymiaru składek.

 

Czy w przypadku mikroprzedsiębiorców będzie badany przychód za luty 2020 r.?

Przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, nie bierze się pod uwagę czy jest to mikroprzedsiębiorca. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która jest płatnikiem składek wyłącznie za siebie może skorzystać ze zwolnienia, jeżeli:

 • prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 (tj. 15 681 zł.

Nie jest badany przychód w przypadku przedsiębiorców, którzy na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek jako płatnicy składek, którzy na wskazany w przepisach dzień zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych (z tym, że przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych).

 

Czy wspólnik spółki cywilnej może skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek?

Tak. Może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za siebie za marzec, kwiecień i maj 2020 r. jeżeli był zgłoszony w ZUS jako płatnik przed 1 kwietnia 2020 r. Jeżeli jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia, to musi również zostać spełniony warunek aby przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 (tj. 15 681 zł).

 

Czy do limitu 9 pracowników wlicza się zleceniobiorców i praktykantów?

Przy składaniu wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., do limitu osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dany dzień wlicza się także zleceniobiorców i innych ubezpieczonych, którzy byli zgłoszeni do tych ubezpieczeń. Nie wlicza się jedynie pracowników młodocianych (zgłoszonych z kodem 01 20).

 

Czy wspólnik spółki innej niż cywilna może umorzyć składki?

Tak, jeżeli jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskiej, spółki jawnej albo spółki komandytowej i prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. może być zwolniony z opłacania składek na własne ubezpieczania za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika pod warunkiem, że płatnik w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji (zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc publiczną zgodnie z regulacjami UE). Dodatkowo, jeżeli wspólnik jest płatnikiem składek wyłącznie za siebie, brany jest pod uwagę przychód uzyskany z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek. Przychód ten nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

 

Czy ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r. może skorzystać płatnik składek, który jest spółką z o.o.?

Tak. Spółka z o.o. może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek jako płatnik składek, o ile spełni niezbędne warunki. Zwolnienie przysługuje płatnikom zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 osób:

⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeżeli na:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeżeli na:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

 

Z powodu sytuacji z koronawirusem ZUS umożliwia złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek na 3 miesiące. Czy to oznacza, że:

 1. po 3 miesiącach nie trzeba będzie płacić kwoty, która nie została zapłacona przez 3 miesiące?

Jeżeli zostaną spełnione wymagania określone w ustawie do udzielenia przez ZUS pomocy polegającej na zwolnieniu z obowiązku opłacenia składek za okres od marca do maja br., nie będzie konieczności opłacenia składek za miesiące objęte zwolnieniem w części w jakiej to zwolnienie przysługuje. ZUS będzie informował płatników o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wyda decyzję. Jedynie w sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik składek zobowiązany zostanie do opłacenia należności początkowo objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę. Należności te będą podlegały przymusowemu dochodzeniu na zasadach ogólnych.

W przypadku ubiegania się o zwolnienie należy pamiętać, że:

 • jest to pomoc publiczna i przysługuje po spełnieniu określonych przepisami warunkach,
 • w zależności od liczby zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych osób na wskazany w ustawie dzień przysługuje zwolnienie w wysokości 100% albo 50% należnych składek z deklaracji rozliczeniowej,
 • jeżeli o zwolnienie ubiega się osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, to prowadzenie tej działalności powinno nastąpić przed 1 kwietnia br. a przychód osiągnięty za pierwszy miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).
 1. płatnik składek będzie przez te 3 miesiące objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?

Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących ewidencjonowana jest na ich kontach.

 1. po 3 miesiącach będzie miał prawo do chorobowego?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, za które nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

 

Jestem emerytem i prowadzę działalność jednoosobową. Opłacam tylko składkę zdrowotną. Czy zwolnienie z opłacania składek dotyczy też składki zdrowotnej?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje zwolnienie ze składek dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia, muszą być spełnione następujące warunki:

 • działalność powinna być prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek będą mogli skorzystać  przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.  Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

 

Czy u osób duchownych badany jest przychód z poprzedniego miesiąca? Co jeśli taka osoba ma inne zatrudnienie np.: umowę o pracę, zlecenie, działalność gospodarczą, pracuje w służbie mundurowej?

Ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. mogą skorzystać osoby duchowne będące płatnikami składek na własne ubezpieczenia. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika. W tym przypadku nie jest badany przychód osiągnięty z innych tytułów (np. z umowy o pracę, czy zlecenia). Zwolnienie będzie obejmowało należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej dla danej osoby duchownej najniższej podstawy ich wymiaru. W razie opłacania składek od wyższej podstawy ich wymiaru różnica musi zostać opłacona.

 

Czy komornik sądowy, twórca, artysta, osoby prowadzące placówki oświatowe publiczne i niepubliczne, które nie mają wpisu do CEIDG lub KRS, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień, maj i innych ulg tarczy antykryzysowej?

Ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać każdy płatnik składek , o ile spełnia określone warunki. Zwolnienie przysługuje:

- płatnikom zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 osób:

⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej przysługuje płatnikom, którzy na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej przysługuje płatnikom, którzy na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

Mogą również skorzystać komornicy sądowi opłacający składki na własne ubezpieczenia oraz inne osoby prowadzące pozarolniczą działalność wymienione w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Czy wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek mogę złożyć w kontekście dwóch miesięcy (kwietnia, maja), ponieważ w marcu przekroczyłem już przychody? Czy uzyskanie w maju przychodu przekraczającego limit spowoduje powstanie obowiązku składkowego za ten miesiąc?

Wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek może dotyczyć składek za kwiecień i maj 2020 r. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia jest badany zawsze pod uwagę przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku o zwolnienie. Jeżeli wniosek będzie złożony w maju, to będzie to przychód osiągnięty w kwietniu.

 

Czy otrzymywanie innych dotacji (np. z PUP, PFRON) jest przeszkodą w zwolnieniu z obowiązku składkowego?

Nie. Zwolnienie z opłacania należności nie jest uzależnione od uzyskania innej pomocy wynikającej z przepisów Tarczy Antykryzysowej. Należy jednak ustalić, czy w przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj, będą przysługiwały dotacje udzielone ze środków FGŚP czy  PFRON, czy np. nie będzie się to wiązało z obowiązkiem zwrotu dotacji w części w jakiej została przyznana na składki.

 

Czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy również przedsiębiorców, którzy pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem i w tym czasie nie prowadzą działalności?

Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 kwietnia br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu, za który został złożony wniosek, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł). Przy spełnieniu tych warunków, zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy również przedsiębiorców, którzy pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem i w tym czasie nie prowadzą działalności.

 

Czy osoba, która odwiesiła działalność w marcu (zawieszona od grudnia) będzie mogła być zwolniona z obowiązku opłacania składek?

Tak, jeżeli spełni warunki określone w ustawie.

 • Czy automatycznie płatnik nie będzie musiał opłacać składek?

Nie, podstawą zwolnienia z opłacania składek jest złożenie wniosku (RDZ). Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik może złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Dodatkowo warunkiem zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. Jeżeli płatnik jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne dodatkowo zwolnienie przysługuje gdy działalność była prowadzona przez 1 kwietnia 2020 r. i przychód z jej prowadzenia osiągnięty za pierwszy miesiąc, za który jest składany wniosek nie jest wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (tj. 15 681 zł).

 • Czy za każdy miesiąc trzeba składać ? Czy można od razu przez 3 miesiące nie opłacać składek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik może złożyć jednorazowo, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Za każdy miesiąc należy natomiast złożyć dokumenty rozliczeniowe (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje.

 

Czy osoba, która zawiesi działalność 1 kwietnia, będzie mogła się starać o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec? Osoba ta w ramach prowadzonej działalności nie osiąga przychodów w związku z epidemią.

Tak. W Tarczy Antykryzysowej pomoc jest przewidziana także dla płatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 1 kwietnia 2020 r. Zatem jeśli działalność będzie zawieszona od 1 kwietnia br., to można złożyć wniosek (RDZ) o zwolnienie z opłacania składek za marzec (jeżeli działalność w tym miesiącu była prowadzona i przychód z jej prowadzenia nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. - tj. 15 681 zł).

 

Jeżeli płatnik zlikwidował działalność (np. 16 marca 2020 r.), czy może złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za część miesiąca marca?

Tak, jeśli spełnia warunki do zwolnienia z opłacania składek. Zwolnieniem będą objęte należności wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, nawet jeśli będą to należności za 15 dni prowadzonej w marcu działalności. Należy jednak pamiętać, że dla osób prowadzących pozarolniczą działalność zwolnienie obejmuje należności ustalone od obowiązującej dla każdej z tych osób najniższej podstawy ich wymiaru. Poza tym osiągnięty w marcu przychód nie może być wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (tj. 15 681 zł).

 

Samozatrudnieni nie mogą przekroczyć 15 681 zł netto czy brutto? I w tym przypadku przez jaki czas nie muszą opłacać składki do ZUS?

W przypadku osoby prowadzącej działalność pozarolniczą we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należy podać przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie. Przychód nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., warunkiem jest jednak prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.

 

Czy jeśli mamy spółkę cywilną to zwolniony ze składek może być każdy ze wspólników i spółka za zatrudnionych pracowników (5 pracowników)?

Tak. Ze zwolnienia może skorzystać każdy wspólnik jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki na własne ubezpieczenia (po spełnieniu warunków określonych w ustawie) oraz spółka o ile spełnia warunki określone w ustawie.

 

Jeśli osoba prowadząca działalność zgłosiła na ZCNA członka rodziny, to czy przy zwolnieniu z opłacania składek członek rodziny zachowa prawo do świadczeń?

Tak, pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni i członkowie ich rodzin zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych.

 

Czy w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność 26 lutego 2020 r. i opłaca tylko składkę zdrowotną, ponieważ jest także pracownikiem etatowym, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia opłaty składki zdrowotnej?

Tak. Przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność 26 lutego 2020 r. i opłaca tylko składkę zdrowotną, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za marzec, kwiecień i maj br., po spełnieniu przewidzianych przepisami warunków. Zwolnienie przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

 • rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 r. (tj. 15 681 zł).

 

Czy osoba prowadząca działalność, która korzysta z ulgi na strat i zatrudnia pracowników może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020?

Jeżeli osoba prowadząca działalność korzysta z ulgi na strat (opłaca tylko składkę zdrowotną), ale zatrudnia pracowników, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020, jeżeli spełni jako płatnik składek niżej przedstawione warunki:

 • była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i 29 lutego 2020 r.,
 • była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i 31 marca 2020 r.,
 • była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, albo

 • była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i 29 lutego 2020 r.,
 • była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i 31 marca 2020 r. ,
 • była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosiła do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

 

Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie – czy badamy przychód tylko z działalności gospodarczej czy sumujemy inne przychody np. praca, zleceni, emerytura, renta?

Dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne jest brany pod uwagę przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Nie wliczamy więc przychodów uzyskanych np. z umowy o pracę, czy emerytury.

 

Czy przysługuje zwolnienie z opłacania składek w sytuacji, gdy płatnik spłaca zadłużenie do 31.12.2019r. w ramach układu ratalnego?

Tak. Jeżeli na dzień 31.12.2019 r. płatnik posiadał zadłużenie i na ten dzień miał zawartą z ZUS mowę o rozłożeniu spłaty zadłużenia na raty oraz ją realizował, przysługuje mu zwolnienie z opłacania składek, jeżeli spełni inne warunki wynikające z ustawy.

 

Spółka jawna nie zatrudnia pracowników - jest 4 wspólników, każdy ma inny udział procentowy. Czy dla wspólników będzie możliwość złożenia wniosku ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »