Straty, niedobory i braki w środkach obrotowych a koszty uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niedobory w stanie magazynowym powstałe na skutek zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży towarów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2012 r. (data wpływu 4 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niedoborów w stanie magazynowym powstałych na skutek zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niedoborów w stanie magazynowym powstałych na skutek zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży towarów oraz rozliczania nadwyżek i niedoborów magazynowych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany dalej także Spółką) prowadzi internetową platformę sprzedażową oferującą szeroki asortyment towarowy, w szczególności z branży budowlanej i wykończeniowej, artykuły elektryczne, sanitarne, instalacyjne i metalowe. Towary są zlokalizowane w magazynie Wnioskodawcy, z którego są dostarczane do klientów lub odbierane przez nich osobiście.
Wnioskodawca posiada znaczny stan magazynowy, który pozwala utrzymać ciągłość sprzedaży. Celem zapewnienia należytego nadzoru nad stanem magazynowym, Wnioskodawca zawarł umowę o zarządzanie magazynem z profesjonalnym operatorem logistycznym (dalej zwany także „Firma logistyczna”). W oparciu o umowę i ustaloną przez strony procedurę, stan magazynu jest weryfikowany co miesiąc poprzez spis z natury (tzw. inwentaryzacja ciągła).
Obowiązkiem zarządzającego magazynem jest utrzymanie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją stanu magazynowego, poprzez dokonywanie i nadzór nad czynnościami związanymi z przyjmowaniem, składowaniem, ochroną, kontrolą, ewidencją i wydawaniem towarów. Odpowiedzialność za stan magazynowy spoczywa wyłącznie na zarządzającym magazynem.
Pomimo zachowania należytej staranności przez zarządzającego magazynem, zdarza się lub może się zdarzyć sytuacja, że towar zostanie zagubiony, uszkodzony, lub skradziony na skutek włamania do obiektu. W przypadku powstania niedoborów, zarządzający magazynem ma obowiązek udokumentować i wskazać przyczyny niedoboru towarów poprzez specjalny protokół (w przypadku kradzieży, protokół policyjny). W związku z powstaniem niedoborów Wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania rekompensaty (odszkodowania) od zarządzającego magazynem odpowiadającej cenie netto (tj. bez podatku od towarów i usług) zakupu towarów na podstawie wystawionej noty obciążeniowej. Taka sama procedura obowiązuje w przypadku towarów całkowicie zniszczonych lub uszkodzonych, a ewentualne naprawy i ryzyko związane z dalszą sprzedażą lub niemożnością sprzedaży towaru Wnioskodawca przejmuje na siebie.
W przypadku gdyby okazało się, że inwentaryzacja wykaże nadwyżkę w towarze (zagubiony towar zostanie odnaleziony), nadwyżka inwentaryzacyjna uprawnia zarządzającego magazynem do otrzymania ekwiwalentu zapłaconej uprzednio ceny zakupu netto z tytułu utraty tego towaru. Różnice inwentaryzacyjne (niedobory i nadwyżki) są rozliczane w okresach miesięcznych, stosownie do realnego stanu towarów wynikającego z przeprowadzonych inwentaryzacji ciągłych.
Udokumentowanie nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych dla potrzeb rozliczeń między Wnioskodawcą a zarządzającym magazynem odbywa się na podstawie noty obciążeniowo uznaniowej wystawianej przez Wnioskodawcę, którą obciąża On zarządzającego wartością stwierdzonych niedoborów oraz uznaje własne zobowiązanie w wartości powstałych nadwyżek inwentaryzacyjnych. Wzajemne rozliczenia ulegają kompensacie do wysokości wierzytelności niższej, nadwyżka ponad wartość niższej wierzytelności jest rozliczana przelewem na rachunek uprawnionej strony.
Niedobory (straty) w towarze Wnioskodawcy nie dotyczą wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „UPDOP”).
Przyjęcie towaru na stan magazynu Firmy logistycznej poprzedza weryfikacja ilościowa i jakościowa przeprowadzana przez pracowników Firmy logistycznej na podstawie wystawionego dokumentu dostawy przesyłanego w formie elektronicznej, zwanego awizem. 
Dokument ten sporządzany jest przez pracowników Wnioskodawcy i zawiera:

 • numer zamówienia,
 • planowaną datę dostawy towaru,
 • oczekiwaną ilość towaru,
 • dane towaru: nazwę, symbol producenta, kod kreskowy, numer katalogowy pobrany z bazy Wnioskodawcy.

Weryfikacja ilościowa polega na porównaniu ilości faktycznie dostarczonych towarów względem ilości określonej w wystawionym przez Spółkę dokumencie dostawy.
Kontrola jakościowa obejmuje sprawdzenie towaru pod względem widocznych uszkodzeń i wad oraz możliwości identyfikacji towaru (prawidłowe oznaczenie: symbol producenta/kod kreskowy).
W przypadku wady towaru, ilość zostaje potwierdzona zgodnie ze stanem faktycznym, ale poprzez uzupełnienie określonego pola, towar automatycznie zostaje przesunięty na magazyn, z którego nie zostanie udostępniony do sprzedaży.
Wszystkie niezgodności, jakie mają miejsce podczas przyjmowania danej dostawy są uwzględniane na wewnętrznym dokumencie obsługującej firmy logistycznej - tzw. „Karcie niezgodności”. Dokument ten jest przekazywany do strefy Spółki (wydzielona część magazynu Firmy logistycznej, obsługiwana przez pracowników Spółki) wraz ze wszystkimi uwzględnionymi na nim towarami (za wyjątkiem towarów określonych jako „brak w dostawie”) w celu wyjaśnienia wszystkich rozbieżności z dostawcą.
Po przekazaniu towarów niezgodnych z awizem, następuje systemowe (informatyczne) potwierdzenie dostarczonych ilości przez pracowników Firmy logistycznej.
W umowie określono procedury dotyczące zabezpieczenia powierzonych towarów.
Firma logistyczna w zakresie obsługi Spółki postępuje zgodnie z przyjętymi następującymi procedurami:

 • procedura przyjęcia towaru na stan magazynowy,
 • procedura wydania towaru do klienta,
 • procedura inwentaryzacji,
 • procedura zwrotów i reklamacji.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa towarów należących do Spółki wykorzystywany jest monitoring całego magazynu, ochrona i każdorazowa kontrola wykrywaczem metalu podczas wyjścia z magazynu. Teren na którym znajduje się magazyn jest ogrodzony, a wejście na ten teren mają wyłącznie upoważnione osoby.
Procedura inwentaryzacji ciągłej stanu magazynowego towarów handlowych.
Okres inwen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »