Stawka VAT na rolety zewnętrzne i montaż

Pytanie podatnika: Czy prowadząc działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży rolet zewnętrznych i świadczeniu usługi montażu tych rolet w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 Wnioskodawca może zastosować dla sprzedaży rolet wraz z usługa montażu obniżoną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) z w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży rolet zewnętrznych wraz z usługą montażu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 28 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej:

  • zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz
  • podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży rolet zewnętrznych wraz z usługą montażu.

Wniosek został uzupełniony w dniu 3 lipca 2015r. w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).
Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Rozlicza się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem prowadzonej działalności jest m.in., handel zewnętrznymi roletami okiennymi. Wnioskodawca dokonuje również montażu tych rolet. Rolety zewnętrzne są wyposażone w skrzynkę montowaną na elewacji lub razem z oknem pod nadprożem. Usługi montażu są wykonywane w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych, przy czym bardzo często są to obiekty budowlane zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (zgodnie z art. 41 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, w których świadczone są usługi nie przekracza 150 m2, natomiast powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych nie przekracza 300 m2. W ramach remontów, modernizacji czy nowo budowanych obiektach opisane wcześniej produkty montowane są również w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Na wykonanie usług Wnioskodawca zawiera z klientami umowy, których zakres obejmuje takie czynności jak: obmiar, nabycie towaru, transport oraz usługa zamontowania wraz z przygotowaniem miejsca do instalacji. Usługi takie, świadczone dla osób fizycznych, są ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura. Sprzedaż na rzecz podmiotów gospodarczych dokumentowana jest fakturą. Usługę sprzedaży rolet wraz z montażem Wnioskodawca opodatkowuje stawką 23%.

Cena całej usługi kalkulowana jest w zależności od ilości zużytego materiału oraz od czynności montażowych.

W przypadku zewnętrznych rolet antywłamaniowych usługa montażu ma kluczowe znaczenie i jest jakby nierozerwalnie połączona z ich dostarczeniem. Zabudowa okna roletami zewnętrznymi polega na trwałej ich instalacji w ścianie budynku Aby dokonać takiej instalacji konieczne jest wywiercenie otworów w murze w celu umieszczenia prowadnic rolet. Rolety zewnętrzne stanowią element konstrukcyjny budynku (lokalu) mieszkalnego, usztywniają konstrukcję okna, chronią przed czynnikami atmosferycznymi. Dostawa i montaż jest usługa kompleksową.

Demontaż rolet zewnętrznych może spowodować uszkodzenia budynku, otworów po śrubach, a także uszkodzeń elewacji budynku mieszkalnego w postaci zniszczenie ocieplenia, odprysków. Roleta jest przygotowywana do danego typu budynku, rozmiarów okien przeniesienie jej w inne miejsce wiąże się np. z modernizacją czy wymianą prowadnic. Rolety mogą ulec uszkodzeniu przy demontażu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy prowadząc działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży rolet zewnętrznych i świadczeniu usługi montażu tych rolet w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 Wnioskodawca może zastosować dla sprzedaży rolet wraz z usługa montażu obniżoną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży rolet zewnętrznych z usługą montażu właściwe jest stosowanie stawki obniżonej (obecnie 8%) podatku od towarów i usług, jeżeli te budynki lub lokale są obiektami budowlanymi lub ich częściami zaliczonymi do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264, w pozostałych przypadkach należy stosować stawkę podstawową (obecnie 23%).

Stosowanie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22% (obecnie 23%), z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 129 ust. 1. Na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 7%, 3% i 0%. W myśl art. 41 ust. 2 wskazywanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (obecnie 8%) z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stanowiącego, że stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (tj. obecnie 8%), stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w dziale 1264 PKOB budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarska, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Przy tym zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia przekracza 150 m2, zaś w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (ust. 41 ust. 12c ustawy). Prócz dostawy i budowy obiektu budowlanego stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8% stosowana jest także w przypadku remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Sprzedając rolety zewnętrzne z usługą montażu Wnioskodawca nie dostarcza ich wyłącznie w postaci towaru. Zajmując się ich prawidłowym montażem na budynku klienta, świadczy usługę budowlaną. Z tych względów dla celów podatkowych takie działania powinny być traktowane jako jednolita, całościowa usługa objęta jedną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Dla usługobiorcy istotna jest określona robota budowlana. W przypadku czynności o kompleksowym charakterze, ustalając właściwą stawkę podatku od towarów i usług należy przyjmować jednolitą stawkę dla całego kompleksu czynności, biorąc pod uwagę charakter czynności podstawowej. Takie stanowisko wynika nie tylko z orzecznictwa polskich sadów administracyjnych (por. wyrok NSA z 25 stycznia 2007 r. I FSK 499/06, LEX nr 285053), ale także orzecznictwa ETS (por. wyrok z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV oraz OV Bank NV v. Staatssecretaris van Financien, ECR 2005/1 OB/I-09433).

Na wykonane przez Wnioskodawcę usługi sprzedaży rolet wraz z ich zamontowaniem – zdaniem Zainteresowanego - może zastosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w wysokości 5,5%, ponieważ roboty te nie są robotami budowlanym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy i jednocześnie nie są wyłączone z ryczałtu na podstawie załącznika Nr 2 do ustawy.

Usługi te sklasyfikowane są – zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – w ugrupowaniu 43.39 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych”.

Zdaniem Wnioskodawcy świadczenie usługi montażu rolet i żaluzji zewnętrznych w budynku lub lokalu mieszkalnym (z wliczoną ceną za materiał) jest opodatkowane preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%, natomiast usługa montażu rolet i żaluzji wewnętrznych opodatkowana jest podstawową stawką VAT 23% jest to montaż stanowiący wyposażenie budynku (lokalu) mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »