Stawka VAT na mieszanki kawy naturalnej i zbożowej

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 40 załącznika 3 do tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., obniżona stawka podatku od towarów i usług nie ma zastosowania do mieszanki kawy zbożowo-naturalnej. Mieszanka kawy zbożowo-naturalnej nie mieści się w zakresie określenia "pozostałe palone namiastki kawy", ponieważ namiastką kawy jest artykuł zastępujący produkt otrzymywany z surowców oryginalnych niezawierający kawy naturalnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Krystyna Chustecka, Sędzia WSA (del.) Roman Wiatrowski (sprawozdawca), Protokolant Marta Sokołowska - Juras, po rozpoznaniu w dniu 21 września 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 września 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 653/11 w sprawie ze skargi C. P. Spółka z o. o. z siedzibą w M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 21 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku, 2. zasądza od C. P. Spółka z o. o. z siedzibą w M. na rzecz Ministra Finansów kwotę 280 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z 14 września 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 653/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie ze skargi C. P. Sp. z o.o. z siedzibą w M. uchylił interpretację Ministra Finansów z 21 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz stwierdził, że uchylona interpretacja nie może być wykonana.

2. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że wnioskiem z 12 stycznia 2011 r. C. P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. zwróciła się do Ministra Finansów o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług, podając, że produkuje i wprowadza do obrotu towar - mieszankę kawy zbożowo-naturalnej. Spółka wyjaśniła, że mieszanki takie były wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 zał. - dalej: "PKWiU 1997 r.") w grupowaniu 15.86.12-70.33 "Mieszanki kawy zbożowo-naturalnej" i były opodatkowane stawką obniżoną, tak jak wszystkie wyroby klasyfikowane w grupowaniu 15.86.12-70 zgodnie z poz. 29 załącznika nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm. - dalej: "ustawa o VAT") w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 - dalej: "PKWiU 2008 r.") nie pojawiła się już w grupowaniu 10.83.12.0 pozycja "Mieszanki kawy zbożowo-naturalnej", wymienione zostały natomiast "substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy, łupiny i łuski kawy". Tymczasem w ustawie o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2011 r. w grupowaniu ex 10.83.12.0 w poz. 40 załącznika nr 3 do ustawy jako produkty opodatkowane stawką obniżoną wymienione zostały "cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty". Skarżąca wskazała, że zapis załącznika do ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. wymaga wykładni legalnej, skoro w PKWiU 2008 r. nie występuje pozycja "pozostałe palone namiastki kawy" do której jej zdaniem należałoby zaliczyć - mieszankę kawy zbożowo-naturalnej. Uzyskanie opinii statystycznej zdaniem wnioskującej nie jest wystarczające do zastosowania właściwej stawki podatku VAT, bowiem sformułowanie "pozostałe palone namiastki kawy" jest właściwe wyłącznie dla treści powołanego załącznika.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie: czy mieszanki kawy zbożowo-naturalnej mieszczą się w pojęciu "pozostałe palone namiastki kawy", zawartym w zdaniu drugim poz. 40 załącznika nr 3 do ustawy o VAT i tym samym podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną określoną w art. 41 ust. 2 tej ustawy (z uwzględnieniem art. 19 ust. 5 ustawy z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 - dalej: "ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej")?

Wnioskująca opierając się na definicji "namiastki" zaczerpniętej ze Słownika Języka Polskiego, zgodnie z którą "namiastka" to "artykuł zastępujący produkt otrzymywany z surowców oryginalnych; produkt zastępczy, surogat", stwierdziła, że skoro mieszanki kawy zbożowo-naturalnej stanowią produkt zastępczy dla kawy naturalnej to pojęcie "pozostałe palone namiastki kawy" obejmuje także palone mieszanki kawy zbożowo-naturalnej. W związku z tym od 1 stycznia 2011 r. palone mieszanki kawy zbożowo-naturalnej objęte zostały obniżoną stawką podatku 8% określoną w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT (z uwzględnieniem art. 19 ust. 5 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej).

3. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 21 marca 2011 r., uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe, wskazując, że mieszanki kawy zbożowo-naturalnej nie mieszczą się w zakresie określonym w poz. 40 załącznika nr 3 do ustawy o VAT i nie korzystają tym samym ze stawki preferencyjnej 8%.

4. Skarżąca spółka wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na wezwanie organ stwierdził brak podstaw do zmiany swojego stanowiska.

5. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej indywidualnej interpretacji oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Wydanej interpretacji indywidualnej skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 41 ust. 2 w związku z poz. 40 załącznika nr 3 do ustawy o VAT przez niewłaściwą wykładnię, polegającą na przyjęciu, że mieszanki kawy zbożowo-naturalnej nie mieszczą się w pojęciu "pozostałe palone namiastki kawy".

6. W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o jej oddalenie.

7. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że skarga jest zasadna.

W ocenie Sądu nazwa wyrobu "pozostałe palone namiastki kawy" nie jest własną definicją ustawodawcy. Sformułowanie "pozostałe palone namiastki kawy" nie dotyczy wyłącznie treści załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Sąd podkreślił, że zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN przez namiastkę - w odniesieniu do artykułów spożywczych - należy rozumieć "artykuł spożywczy zastępujący produkt otrzymywany z surowców oryginalnych". Wyrób będący mieszanką kawy zbożowo-nat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »