Sprzedaż nieruchomości a PIT. Spłata kredytu jako wydatek na cele mieszkaniowe

Pytanie podatnika: Czy spłata kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego jest równoznaczna z przeznaczeniem uzyskanego przychodu na cele mieszkaniowe, a tym samym zwalnia Wnioskodawcę z zapłaty podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 24 grudnia 2015 r. (data nadania 29 grudnia 2015 r., data wpływu 4 stycznia 2016 r.) na wezwanie z dnia 14 grudnia 2015 r. (data nadania 14 grudnia 2015 r., data doręczenia 23 grudnia 2015 r.) Nr IPPB4/4511-1307/15-2/PP o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze darowizny.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 14 grudnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-1307/15-2/PP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Pismem z dnia 24 grudnia 2015 r. (data nadania 29 grudnia 2015 r., data wpływu 4 stycznia 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 31 sierpnia 2010 r. umową darowizny Wnioskodawca otrzymał wraz bratem Mariuszem P. nieruchomość (lokal mieszkalny nr 25 o powierzchni użytkowej 38 m2 i część gruntu w użytkowanie wieczyste) - szczegóły w załączniku kopia aktu Notarialnego.

W dniu 11 czerwca 2015 r. umową sprzedaży Wnioskodawca wraz z bratem zbył nieruchomość za kwotę 104.500 zł (sto cztery tysiące pięćset złotych). Otrzymaną kwotę 52.250 zł (podział kwoty całkowitej po 50% dla każdego ze współwłaścicieli) Wnioskodawca chciałby przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego w 2007 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nabycie nieruchomości (lokalu mieszkalnego) na którą został zaciągnięty kredyt, nastąpiło w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych. Od momentu zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego i przejęcia nieruchomości (lokalu mieszkalnego), Wnioskodawca mieszka i użytkuje nieruchomość wraz z żoną i córką. Lokal, na który został zaciągnięty kredyt stanowi własność Wnioskodawcy oraz małżonki.

Kredyt na zakup nieruchomości (lokalu mieszkalnego) został zaciągnięty przez Wnioskodawcę wraz z żoną w 2007 r. Związek małżeński Wnioskodawca zawarł w 2003 r. i od tego momentu jak i również w momencie zaciągania kredytu jest między nim a żoną wspólność majątkowa. Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nastąpi w okresie dwóch lat począwszy od dnia odpłatnego zbycia oraz nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło zbycie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy spłata kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego jest równoznaczna z przeznaczeniem uzyskanego przychodu w wysokości 52.250 zł na cele mieszkaniowe, a tym samym zwalnia Wnioskodawcę z zapłaty podatku dochodowego?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości (lokalu mieszkalnego) nie podlegają opodatkowaniu ze względu na fakt, że przeznaczone są na własne cele mieszkaniowe (lokal zakupiony za udzielony kredyt stanowi nieruchomość, w której Wnioskodawca zamieszkuje).

Ponadto Wnioskodawca wskazuje na stanowisko większości instytucji, które głosi, że spłata kredytu hipotecznego jest formą pozyskania nieruchomości na własność.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższych przepisów, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 31 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca wraz z bratem otrzymał umową darowizny nieruchomość (lokal mieszkalny i część gruntu w użytkowanie wieczyste). W dniu 11 czerwca 2015 r. umową sprzedaży Wnioskodawca wraz z bratem zbył nieruchomość za kwotę 104.500 zł (sto cztery tysiące pięćset złotych). Otrzymaną kwotę 52.250 zł (podział kwoty całkowitej po 50% dla każdego ze współwłaścicieli) Wnioskodawca chciałby przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z małżonką na zakup lokalu mieszkalnego w 2007 r.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Umowa darowizny jest zatem jedną z form nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy, a więc wszystkie nieruchomości, ruchomości oraz zbywalne prawa majątkowe, czyli takie, które mogą być przedmiotem sprzedaży. Darowizną można objąć także rzeczy przyszłe. Umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) - do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli - i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

W myśl art. 158 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) podstawową formą nabycia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »